w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała nr XXV/208/2004

Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

z dnia 09.12.2004 r.

w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym ( tekst jednolity w Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity  w Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późniejszymi zmianami ), obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 26 października 2004r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (MP nr 46, poz. 794)

Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej

uchwala:

§ 1

Roczne stawki podatku od nieruchomości na terenie Gminy Kuźnia Raciborska wynoszą:

 

1. Od 1 m2  powierzchni użytkowej:

a)                   budynków mieszkalnych lub ich części - 0,48 zł,

b)                   budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej  - 17,10 zł,

c)                   budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 8,37 zł,

d)         budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych  - 3,61 zł,

e)                   garaży w budynkach niemieszkalnych oraz garaży wolnostojących nie związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej  - 5,78 zł,

f)                     budynków gospodarczych,  za wyjątkiem garaży - 4,44 zł,

g)                   pozostałych budynków lub ich części nie wymienionych w pkt.1lit. „a” do „f” w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 6,01 zł.

 

2. Od budowli  - 2, 0 % ich wartości.

 

3. Od gruntów:

a)       pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych –  od 1 ha powierzchni - 3,52 zł,

b)      związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie usług hotelarskich - grupa 55.1 oraz 55.2 Polskiej Klasyfikacji Działalności  – od 1m² powierzchni- 0,33 zł,

c)       związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie usług restauracyjnych - podklasa 55.30 A  Polskiej Klasyfikacji Działalności – od 1m² powierzchni - 0,33 zł,

d)       związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej nie wymienionej w pkt.3 lit b i c , bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – od 1 m2  powierzchni -0,65 zł,

e)      pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – od 1 m2  powierzchni - 0, 18 zł.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kuźnia Raciborska.

§ 3

Podać treść niniejszej uchwały do publicznej wiadomości przez rozplakatowanie obwieszczeń.

§ 4

Traci moc Uchwała Nr XIII/116/2003 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 28.11.2003 r .

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie  14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1.01.2005 r.

 

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

(-) MANFRED WRONA

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:16.12.2004 08:51

Rejestr zmian dokumentu

pokaż