w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kuźnia Raciborska

Uchwała nr . . . . . . . . .

Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

z dnia . . . . . . . .  2006 r.

 

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie

gminy Kuźnia Raciborska

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r.  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego,

Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej uchwala Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kuźnia Raciborska w następującej treści:

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1

Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku, wymagania wobec osób utrzymujących zwierzęta domowe oraz wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich w zakresie bezpieczeństwa i czystości w miejscach publicznych na terenie Gminy Kuźnia Raciborska.

Rozdział 2

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenach nieruchomości i na terenach służących do użytku publicznego

§ 2

Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości porządku na terenie     nieruchomości poprzez:

1.         Wyposażenia  nieruchomości w urządzenia służące do zbierania odpadów komunalnych, których rodzaj i ilość podana jest w rozdziale III regulaminu.

2.         Niezwłocznego uprzątania ze śniegu, lodu błota oraz innych zanieczyszczeń chodnika bezpośrednio przylegającego do nieruchomości, w sposób nie powodujący zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów.

3.         Usuwania sopli i nawisów śniegu z dachu budynku których są właścicielami lub użytkownikami, stwarzających zagrożenie dla przechodniów.

4.         Mycie pojazdów samochodowych można przeprowadzać na terenie swojej nieruchomości pod warunkiem, że ścieki odprowadzane są do kanalizacji lub zbiorników bezodpływowych po przejściu przez odstojnik. Zabrania się odprowadzania ścieków bezpośrednio do zbiorników wodnych lub do ziemi.

5.         Naprawy pojazdów należących do właścicieli nieruchomości związane z ich bieżącą eksploatacją, mogą być przeprowadzane w obrębie nieruchomości, jeżeli nie spowodują zanieczyszczenia wód i gleby oraz uciążliwości dla sąsiadów.

Rozdział 3

Zasady zbierania odpadów komunalnych z nieruchomości
oraz innych terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 3

1.   Właściciele nieruchomości zobowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania następujących rodzajów odpadów: szkła białego i kolorowego, papieru, opakowań z tworzyw sztucznych i odpadów niebezpiecznych.

2.   Właściciele nieruchomości mają obowiązek wyposażenia jej w dostateczną ilość pojemników służących do gromadzenia poszczególnych rodzajów odpadów, to znaczy;

      a) rodzina jedno-, dwu,- trzy- i czteroosobowa powinna wyposażyć nieruchomość w co najmniej jeden kubeł o pojemności 110 l lub 120 l.

      b) rodzina licząca powyżej czterech osób zobowiązana jest wyposażyć nieruchomość w co najmniej dwa kubły  o pojemności 110 l lub 120 l.

3.   Do selektywnego gromadzenia odpadów należy stosować pojemniki lub worki o  parametrach dostosowanych do wymogów przedsiębiorców zajmujących się odbieraniem odpadów.

4.   Zabrania się zbierania śniegu, lodu, gorącego popiołu, żużlu, i odpadów wielkogabarytowych w pojemnikach i workach przeznaczonych do zbierania odpadów, określonych w ust. 1.

5.   W przypadku krótkotrwałego zwiększenia ilości odpadów komunalnych, właściciel nieruchomości zgłasza problem do firmy świadczącej usługi w zakresie odbierania odpadów, w celu ustalenia warunków ich odbioru.

6.   Miejsca gromadzenia odpadów stałych powinny być przygotowane zgodnie z przepisami §      22 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 kwietnia 2002 r.  w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.).

7.   Właściciel nieruchomości zapewnia przedsiębiorcy, w uzgodnionym terminie, swobodny dostęp do pojemników.

8.   Odpady z remontów gromadzone są w odrębnych kontenerach lub w wyznaczonych miejscach na nieruchomości.

§ 4

Odpady wielkogabarytowe zbiera się w wyznaczonych miejscach na nieruchomości, służących do gromadzenia odpadów stałych, w sposób nie utrudniający korzystania z nieruchomości przez osoby trzecie i umożliwiający łatwy dostęp przedsiębiorcy.

§ 5

Odpady niebezpieczne powstałe w wyniku bytowania właścicieli nieruchomości, gromadzone winne być w szczelnych pojemnikach w zamkniętych pomieszczeniach bez dostępu osób postronnych. Odbiór  prowadzony będzie poprzez Mobilny Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych, który organizowany będzie przez Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej.

§ 6

Mieszkańcy gminy oraz inne osoby przebywające na jej terenie zobowiązani są do korzystania z koszy ulicznych lub zabierania odpadów ze sobą w przypadku  braku koszy , w celu uniknięcia zaśmiecania terenów użytku publicznego.

Obiekty użyteczności publicznej należy wyposażyć w pojemniki na odpady o takiej pojemności która zapewni ochronę przed ich przepełnianiem, a częstotliwość ich opróżniania powinna wykluczać powstawanie procesów gnilnych.  

§ 7

Właściciel nieruchomości na której organizowane będą imprezy o charakterze publicznym zobowiązany jest do:

1)       wyposażenia miejsca, w którym się ona odbywa w odpowiednią ilość pojemników na odpady stałe tj: jeden pojemnik na odpady o pojemności min. 110 l na 20 osób uczestniczących w imprezie oraz zapewnienia odpowiedniej liczby toalet  przenośnych tj; jedna toaleta na 100 osób uczestniczących w imprezie, jeżeli czas jej trwania nie przekracza 4 godzin. Jeżeli jest on dłuższy – liczby tych urządzeń należy zwiększyć o 50% w stosunku do podanych powyżej, na każde następne 4 godziny trwania imprezy.

2)       oczyszczenia terenu i terenów przyległych bezpośrednio po zakończeniu imprezy.

 

Rozdział 4

Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych

§ 8

Częstotliwość odbierania z nieruchomości odpadów komunalnych powinna być dostosowana do ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów,  jednak nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu. W okresie letnim  odpady komunalne powinny być odbierane co dwa tygodnie.

§ 9

Właściciel nieruchomości jest zobowiązany do zapewnienia usuwania nieczystości ciekłych z częstotliwością i w sposób gwarantujący, że nie nastąpi wypływ z przepełnionego zbiornika i wykluczający zanieczyszczenie gleby i wód podziemnych oraz zapobiegający powstawaniu procesów gnilnych w zbiorniku -  nie rzadziej niż raz na kwartał.

§ 10

Odpady wielkogabarytowe wystawione przez mieszkańców przedsiębiorca odbiera po zgłoszeniu osoby zainteresowanej.

§ 11

Częstotliwość opróżniania koszy ulicznych powinna być dostosowana do ilości gromadzonych w nich odpadów.

 

Rozdział 5

Inne wymagania wynikające z gminnego planu gospodarki odpadami

§ 12

Dopuszcza się  kompostowanie odpadów roślinnych powstających na terenie nieruchomości we własnym zakresie i na własne potrzeby. Przedsiębiorstwa prowadzące działalność polegającą na zbieraniu odpadów komunalnych, zobowiązane są do odbioru odpadów pochodzenia roślinnego w każdym przypadku indywidualnego zgłoszenia.

Maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dopuszczonych do składowania na składowisku odpadów powinien wynosić:

           do 31 grudnia 2010 roku do nie więcej niż 75 % wagowo całkowitej masy odpadów ulegających biodegradacji,

           do 31 grudnia 2013 roku do nie więcej niż 50 % wagowo całkowitej masy odpadów ulegających biodegradacji,

           do 31 grudnia 2020 roku do nie więcej niż 35 % wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji ;

w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w gminie Kuźnia Raciborska w 1995 roku, czyli 870 Mg.

 

Rozdział 6

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe

§ 13

1.     Utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są do zachowania środków ostrożności zapewniających ochronę zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt, a także dołożenia starań, aby zwierzęta te nie były uciążliwe dla otoczenia.

2.     Utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są do sprawowania nad nimi właściwej opieki , a w szczególności nie pozostawiania ich bez dozoru.

§ 14

Utrzymujący psy są zobowiązani do:

1)         prowadzania psa na uwięzi, oraz do nakładania kagańca psu rasy uznawanej za agresywną , lub zagrażającemu otoczeniu.

2)         prowadzania psa bez smyczy tylko w miejscach mało uczęszczanych, pod warunkiem, że pies ma kaganiec, a właściciel (opiekun) sprawuje kontrolę nad jego zachowaniem,

3)         nie wprowadzania psów na teren placów zabaw i piaskownic dla dzieci,

4)         nie wprowadzania psów do placówek handlowych, gastronomicznych i innych obiektów publicznego użytku chyba, że pozwolenie takie wynika z oznakowania.

5)         usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez psy na terenach przeznaczonych do użytku publicznego; obowiązek ten, nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z psów przewodników.

§ 15

Utrzymujący gady, płazy, ptaki i owady w lokalach mieszkalnych lub użytkowych zobowiązani są zabezpieczyć je przed wydostaniem się z pomieszczenia.

 

Rozdział 7

Zasady utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej

§ 16

Zakazuje się chowu i utrzymywania zwierząt gospodarskich w budynkach wielolokalowych, na terenie osiedli mieszkaniowych i w budynkach jednorodzinnych w zwartej zabudowie.

§ 17

Zezwala się na utrzymywanie zwierząt gospodarskich na terenach nieruchomości poza obszarem wymienionym w § 17,  pod warunkiem przestrzegania następujących zasad:

1)       wytwarzane podczas prowadzenia hodowli odpady i nieczystości będą gromadzone i usuwane zgodnie z obowiązującymi przepisami i nie będą powodować zanieczyszczenia terenu nieruchomości oraz wód powierzchniowych i podziemnych,

2)       niepowodowania przez prowadzoną hodowlę uciążliwości, w szczególności zapachowych, dla współużytkowników oraz użytkowników nieruchomości sąsiednich,

3)       przestrzegania obowiązujących przepisów sanitarno-epidemiologicznych.

4)   przekazywania padłych zwierząt gospodarskich zakładowi utylizacji odpadów zwierzęcych.

Rozdział 8

Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania

§ 18

1.   Właściciele nieruchomości zobowiązani są do przeprowadzania w miarę potrzeb deratyzacji.

2.   Termin i obszar przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji wyznacza Burmistrz Miasta  w uzgodnieniu z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym i podaje do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie ogłoszeń. Deratyzację przeprowadza się raz w roku w miesiącu październiku.

3.   W razie zwiększonej ilości gryzoni zobowiązuje się właścicieli nieruchomości do przeprowadzenia dodatkowej deratyzacji.

 

Rozdział 9

Przepisy końcowe

§ 19

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kuźnia Raciborska.

 § 20

Traci moc uchwała Nr XXVII / 224 /1997 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 14.11.1997 r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymywania czystości i porządku na terenie gminy Kuźnia Raciborska oraz uchyla się uchwałę Nr XXXIX/340/2006 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 30.01.2006 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kuźnia Raciborska.

§ 21

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kuźnia Raciborska
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:10.04.2006 14:17

Rejestr zmian dokumentu

pokaż