w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok

  Uchwała nr XLVI/407/2006

Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

z dnia 20.10.2006 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 oraz art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165, 166 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej

uchwala, co następuje:

§ 1

Zwiększyć budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 99 050 zł zgodnie z załącznikiem   nr 1.

§ 2

Zmniejszyć przychody o kwotę 1 178 050 zł oraz zmniejszyć budżet po stronie wydatków o kwotę 1 178 050 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Dokonać zmian po stronie wydatków budżetowych na 2006 rok zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4

W wyniku dokonywanych zmian budżet na 2006 rok zamyka się:

po stronie dochodów kwotą: 18 558 035 zł,

po stronie wydatków kwotą: 20 607 969 zł.

§ 5

Dokonać zmiany załącznika nr 8 do uchwały Nr XXXVII/321/2005 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 22 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok (z późn. zm.) zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6

Dokonać zmiany załącznika nr 11 do uchwały nr XXXVII/321/2005 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 22 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok poprzez zmianę zakresu wieloletnich programów inwestycyjnych pod nazwą: „Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w miejscowości Rudy”, „Modernizacja centrum wsi Turze”, i „Modernizacja centrum wsi Rudy”, zgodnie z załącznikiem nr 5.

 § 7

Dokonać zmiany załącznika nr 9 do uchwały nr XXXVII/321/2005 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 22 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok ( z późn. zm.) zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8

Dokonać zmiany załącznika nr 12 do uchwały nr XXXVII/321/2005 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 22 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok, przyjętego w uchwale nr XL/347/2006 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 09 marca 2006 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

(-) MANFRED WRONA

Zał. nr 1 do Uchwały nr XLVI/407/2006 Rady Miejskiej

w Kuźni Raciborskiej z dnia 20.10.2006 roku

§ 1

Zwiększenia po stronie dochodów budżetowych na 2006 rok:

1.      

Dział 852               -         Pomoc społeczna

                            *        Pozostałe odsetki                                                               + 1 454 zł

Odsetki z rachunku bankowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za III i IV kwartał 2006 roku.

2.        

Dział 801               -         Oświata i wychowanie

                            *        Wpływy z usług                                                                  + 5 000 zł

Zmiana następuje na wniosek Miejskiego Zespołu Oświaty w Kuźni Raciborskiej z dnia 10.10.2006 r. i dotyczy Przedszkola nr 2 w Kuźni Raciborskiej.

3.        

Dział 801               -         Oświata i wychowanie

                            *        Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

                                      Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub

                                      innych jednostek zaliczanych do sektora finansów

                                      publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze       + 5 000 zł

Zmiana następuje na wniosek Miejskiego Zespołu Oświaty w Kuźni Raciborskiej z dnia 10.10.2006 r. i dotyczy MZO.

4.        

Dział 854               -         Edukacyjna opieka wychowawcza

                            *        Wpływy z usług                                                                + 15 000 zł

Zmiana następuje na wniosek Miejskiego Zespołu Oświaty w Kuźni Raciborskiej z dnia 10.10.2006 r. i Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kuźni Raciborskiej.

5.        

Dział 801               -         Oświata i wychowanie

                            *        Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin

                                      (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów

                                      województw, pozyskane z innych źródeł                            + 72 596 zł

Zmiana następuję na wniosek Miejskiego Zespołu Oświaty w Kuźni Raciborskiej z dnia 16.10.2006 r. i dotyczy środków finansowych przyznanych na realizację projektu w ramach Programu Unii Europejskiej Socrates – Comenius.

§ 2

Zwiększenia po stronie wydatków budżetowych na 2006 rok:

1.        

Dział 852               -         Pomoc społeczna

Rozdział 85219      -         Ośrodki pomocy społecznej

                            *        Wydatki bieżące                                                                 + 1 454 zł

                            1.       Pozostałe wydatki                                                              + 1 454 zł

2.        

Dział 801               -         Oświata i wychowanie

Rozdział 80104      -         Przedszkola

                            *        Wydatki bieżące                                                                 + 5 000 zł

                            1.       Pozostałe wydatki                                                              + 5 000 zł

(dotyczy Przedszkola nr 2 w Kuźni Raciborskiej)

3.        

Dział 801               -         Oświata i wychowanie

Rozdział 80113      -         Dowożenie uczniów do szkół

                            *        Wydatki bieżące                                                                 + 5 000 zł

                            1.       Pozostałe wydatki                                                              + 5 000 zł

(dotyczy MZO w Kuźni Raciborskiej)

4.        

Dział 854               -         Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401      -         Świetlice szkolne

                            *        Wydatki bieżące                                                               + 15 000 zł

                            1.       Pozostałe wydatki                                                            + 15 000 zł

(dot. ZSOiT w Kuźni Raciborskiej)

5.        

Dział 801               -         Oświata i wychowanie

Rozdział 80195      -         Pozostała działalność

                            *        Wydatki bieżące                                                               + 72 596 zł

                            1.       Pozostałe wydatki                                                            + 72 596 zł

dotyczy realizacji programu Socrates - Comenius

Zał. nr 2 do Uchwały nr XLVI/407/2006 Rady Miejskiej

w Kuźni Raciborskiej z dnia 20.10.2006 roku

§ 1

Zmniejszyć przychody na 2006 rok:

Paragraf 952          -         Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów

                                      na rynku krajowym

                                      1.   Przychody z zaciągniętych kredytów                        - 1 178 050 zł

                                      1.1 Na pokrycie deficytu                                                - 1 178 050 zł

§ 2

Zmniejszenia po stronie wydatków budżetowych na 2006 rok:

1.        

Dział 801               -         Oświata i wychowanie

Rozdział 80110      -         Gimnazja

                            *        Wydatki majątkowe                                                       - 1 178 050 zł

                            1.       Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem do

                                      istniejącego budynku ZSO w Rudach wraz

                                      z zapleczem                                                                - 1 178 050 zł

Zał. nr 3 do Uchwały nr XLVI/407/2006 Rady Miejskiej

w Kuźni Raciborskiej z dnia 20.10.2006 roku

§ 1

Zmiany po stronie wydatków budżetowych na 2006 rok:

1.        

Zmniejszenie:

Dział 801               -         Oświata i wychowanie

Rozdział 80104      -         Przedszkola

                            *        Wydatki bieżące                                                                - 18 000 zł

                            1.       Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                        - 18 000 zł

(dot. Przedszkola w Siedliskach)

Zwiększenie:

Dział 854               -         Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401      -         Świetlice szkolne

                            *        Wydatki bieżące                                                               + 18 000 zł

                            1.       Pozostałe wydatki                                                            + 18 000 zł

(dot. Szkoły Podstawowej w Kuźni Raciborskiej)

2.        

Dział 801               -         Oświata i wychowanie

Rozdział 80104      -         Przedszkola

Zmniejszenie:

                            *        Wydatki bieżące                                                                - 10 000 zł

                            1.       Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                          10 000 zł

(dot. Przedszkola w Siedliskach)

Zwiększenie:

                            *        Wydatki majątkowe                                                           + 10 000 zł

                            1.       Wymiana kotła centralnego ogrzewania

                                      w Przedszkolu w Rudach                                                  + 10 000 zł

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.10.2006 12:23