w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 Uchwała nr XVII/156/2007

Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

z dnia 25 października 2007r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity w Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity  w Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późniejszymi zmianami), obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2007r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2008 r. (MP Nr 47,  poz. 557)

 

Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej

uchwala, co następuje:

§ 1

1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości na terenie Gminy Kuźnia   Raciborska :

 

1)   od gruntów:

a)      związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,68 zł od 1 m² powierzchni,

b)       związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie usług hotelarskich grupa 55.1 oraz 55.2 Polskiej Klasyfikacji Działalności  0,34 zł od 1m² powierzchni,

c)      związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie usług restauracyjnych podklasa 55.30 A  Polskiej Klasyfikacji Działalności – 0,34 zł od 1m² powierzchni,

d)       pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 3,74 zł od 1 ha powierzchni,

e)      pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,28 zł od 1 m² powierzchni;

 

2)   od budynków lub ich części:

a)   mieszkalnych – 0,56 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,

b)  związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych  lub  ich  części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 18,18 zł od 1 m²  powierzchni użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym    materiałem siewnym - 8,86 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 3,84 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,

e) garaży w budynkach niemieszkalnych oraz garaży wolnostojących nie związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej –  6,02 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,

f)   budynków gospodarczych,  za wyjątkiem garaży – 4,73 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,

g)  pozostałych budynków lub ich części nie wymienionych w pkt. 2 lit. „a” do „f”, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 6,35 zł od 1 m² powierzchni użytkowej;

 

3)  od budowli – 2 % ich wartości.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kuźnia Raciborska.

§ 3

Podać treść niniejszej uchwały do publicznej wiadomości przez rozplakatowanie obwieszczeń oraz umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej.

§ 4

Traci moc Uchwała Nr III/13/2006 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 7.12.2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie  14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2008 r.

 

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

(-) Manfred Wrona

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:31.10.2007 11:56

Rejestr zmian dokumentu

pokaż