w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok

 Zarządzenie Nr B. 0151 - 273 / 05

Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska

z dnia 29 grudnia 2005 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok

 

       Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 128 ust. 1, pkt. 2 i ust. 2, pkt. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.)

zarządzam:

§ 1

Dokonać zmian po stronie wydatków budżetowych

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

W wyniku dokonanych zmian budżet na 2005 rok zamyka się

po stronie dochodów kwotą                                                                                           18 609 384 zł

po stronie wydatków kwotą                                                                                 19 554 792 zł

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta w Kuźni Raciborskiej.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z up. BURMISTRZA

(-) Rita Serafin

Zastępca Burmistrza

                                                                                     Załącznik Nr 1 do Zarządzenia

                                                                                     Burmistrza Nr B. 0151 - 273/05

                                                                                     z dnia 29 grudnia 2005 r.                                                             

                                                                   

§ 1

Zmiany po stronie wydatków budżetowych na 2005 rok.

1. Dział 754           -         Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

    rozdz. 75412      -         Ochotnicze straże pożarne

 Zmniejszenie:     *        Wydatki bieżące                                                                    - 100 zł

                            1.       Pozostałe wydatki                                                                                           - 100 zł

Zwiększenie:        *        Wydatki bieżące                                                                                  + 100 zł

                            1.       Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                + 100 zł

2. Dział 710           -         Działalność usługowa

    rozdz. 71014      -         Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Zmniejszenie:      *        Wydatki bieżące                                                                              - 1 500 zł

                            1.       Pozostałe wydatki                                                                                      - 1 500 zł

Zwiększenie:        *        Wydatki bieżące                                                                              + 1 500 zł

                            1.       Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                            + 1 500 zł

3. Dział 750           -         Administracja publiczna

Zmniejszenie:

   rozdz. 75023       -         Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

                            *        Wydatki bieżące                                                                  - 2 000 zł

                            1.       Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                             - 2 000 zł

Zwiększenie:

    rozdz. 75075      -         Promocja jednostek samorządu terytorialnego

                            *        Wydatki bieżące                                                                 + 2 000 zł

                            1.       Pozostałe wydatki                                                                                     + 2 000 zł

Zmniejszenie:

4. Dział 758           -         Różne rozliczenia

                            *        Wydatki bieżące                                                                  - 5 180 zł

                            1.       Rezerwa ogólna                                                                                           - 5 180 zł

Zwiększenia:

5. Dział 754           -         Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

    rozdz. 75412      -         Ochotnicze straże pożarne

                            *        Wydatki bieżące                                                                 + 5 000 zł

                            1.       Na utrzymanie jednostek ochotniczych straży pożarnych+ 5 000 zł

                  

6. Dział 921           -         Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

    rozdz. 92109      -         Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

                            *        Wydatki bieżące                                                                   + 180 zł

                            1.       Pozostałe wydatki                                                                                         + 180 zł

7. Dział 801           -         Oświata i wychowanie

a) rozdz. 80101      -         Szkoły podstawowe

Zmniejszenie:      *        Wydatki bieżące                                                                              - 1 100 zł

                            1.       Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                             - 1 100 zł

Zwiększenie:        *        Wydatki bieżące                                                                             + 1 100 zł

                            1.       Pozostałe wydatki                                                                                    + 1 100 zł

zmiana dotyczy Szkoły Podstawowej w miejscowości Turze

b) rozdz. 80104      -         Przedszkola

Zmniejszenie:      *        Wydatki bieżące                                                                               - 1 200 zł

                            1.       Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                              - 1 200 zł

Zwiększenie:        *        Wydatki bieżące                                                                              + 1 200 zł

                            1.       Pozostałe wydatki                                                                                     + 1 200 zł

zmiana dotyczy Przedszkola Nr 1 w Kuźni Raciborskiej

c) rozdz. 80104      -         Przedszkola

Zmniejszenie:      *        Wydatki bieżące                                                                             - 1 300 zł

                            1.       Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                            - 1 300 zł

Zwiększenie:        *        Wydatki bieżące                                                                            + 1 300 zł

                            1.       Pozostałe wydatki                                                                                   + 1 300 zł

zmiana dotyczy Przedszkola Nr 2 w Kuźni Raciborskiej

d) rozdz. 80113      -         Dowożenie uczniów do szkół

Zmniejszenie:      *        Wydatki bieżące                                                                             - 5 300 zł

                            1.       Pozostałe wydatki                                                                                     - 5 300 zł

e) rozdz. 80114      -         Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Zmniejszenie:      *        Wydatki bieżące                                                                             - 6 300 zł

                            1.       Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                            - 4 800 zł

                            2.       Pozostałe wydatki                                                                                     - 1 500 zł

Zwiększenie:        *        Wydatki bieżące                                                                          + 12 800 zł

                            1.       Pozostałe wydatki                                                                                 + 12 800 zł

f) rozdz. 80195       -         Pozostała działalność

Zmniejszenie:      *        Wydatki bieżące                                                                              - 1 200 zł

                            1.       Pozostałe wydatki                                                                                      - 1 200 zł

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:09.01.2006 15:04

Rejestr zmian dokumentu

pokaż