w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta

Uchwała Nr XXX/250/2005

Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

z dnia 27.04.2005r.

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta

            Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z póź.zm), art. 20 ust. 1 i 3 i art.21 ust.1 ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz.1593 z póź.zm) oraz § 3 pkt. 3,  § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2003 roku w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz.U. Nr 33 poz. 264, zm. Dz.U. z 2005 roku Nr 54, poz. 309)

Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej

uchwala:

§ 1

Ustalić miesięczne wynagrodzenie Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska Ernesta Emrich następująco:

  1. Wynagrodzenie zasadnicze w wysokości  3 900 zł.
  2. Dodatek funkcyjny w wysokości  1 305 zł.
  3. Dodatek specjalny w wysokości 20 % wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego tj.  1 041 zł.
  4. Dodatek za wieloletnią pracę wg. obowiązujących przepisów ( 20%) w  wysokości 780 zł.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej.

§ 3

Traci moc uchwała Nr III/36/2003 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 28.01.2003 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

(-) MANFRED WRONA

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:04.05.2005 13:21

Rejestr zmian dokumentu

pokaż