w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/266/2012 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 29.11.2012 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Uchwała Nr XXX/323/2013

Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

z dnia 27 czerwca 2013 r.

 

w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/266/2012 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 29.11.2012 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kuźni Raciborskiej

  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym               (tekst jednolity w Dz. U. z 2013 r. poz. 594) w związku z art. 219 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 ze zm.)

 

Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej

uchwala, co następuje:

 

§ 1

Dokonać zmiany Uchwały Nr XXIII/266/2012 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 29.11.2012 r.  w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej   i Mieszkaniowej w Kuźni Raciborskiej nadając przepisowi § 1 pkt 1 uchwały nowe, następujące brzmienie:

„1)  12,08 zł za utrzymanie, remonty oraz naprawy 1 m² powierzchni budynków i mieszkań komunalnych – według wyliczenia stanowiącego załącznik Nr 1 do uchwały”,

 

§ 2

Dokonać zmiany załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/266/2012 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 29.11.2012 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kuźni Raciborskiej, nadając mu nowe brzmienie, określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kuźnia Raciborska.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

(-) Manfred Wrona

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/266/2012 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 29.11.2012 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:04.07.2013 13:47

Rejestr zmian dokumentu

pokaż