Protokół nr 15/2004

Protokół nr 15/2004

z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów

w dniu 26.01.2004 r.

W posiedzeniu komisji udział wzięli:

 1. Marcelina Waśniowska - Przewodnicząca Komisji
 2. Jan Krybus - członek
 3. Zbigniew Wojtyło - Skarbnik Gminy
 4. Krystyna Krystyna - inspektor w ref. IB

(lista obecności w załączeniu)

Porządek obrad:

 1. Opiniowanie uchwał na sesję Rady Miejskiej
 2. Sprawozdanie z działalności Komisji w roku 2003.
 3. Plan pracy komisji na 2004 rok.
 4. Sprawy bieżące, wnioski.

Ad. 1

  1. Uchwała w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty wierzytelności jednostek organizacyjnych gminy, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa.

Członkowie Komisji zwrócili uwagę na niejasne zapisy § 1 pkt 1 ust c i d, § 2 pkt 1 b.

Na temat projektu informacji udzielił Skarbnik Gminy, Pan Zbigniew Wojtyło., który powiedział m. innymi: Podjęcie uchwały ma na celu wyposażenie Burmistrza w narzędzie do wykonywania czynności, o których jest mowa w uchwale. Jest to jedynie forma uporządkowania tej sprawy. Burmistrz w chwili obecnej może dokonywać tych czynności na podstawie obowiązujących przepisów. Jednak zdaniem organu kontroli, Rada Miejska powinna taką uchwałę podjąć.

M. Waśniowska : czy można uzależnić wydanie decyzji od złożenia informacji do Rady Miejskiej lub Komisji Budżetu?

Z. Wojtyło : można, ale trzeba się zastanowić, czy chodzi o to, żeby Burmistrz w każdym przypadku informował RM, czy np. wyznaczyć kwotę graniczną, bazową.

M. Waśniowska : uważam, że każdą.

Komisja zgłosiła następujące poprawki:

 • wprowadzić § 4 w brzmieniu:

“1. Czynności wymienione w § 2 i 3 dokonywane są przez uprawnione organy wyłącznie po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Budżetu i Finansów.

 1. Dyrektorzy jednostek organizacyjnych gminy składają Burmistrzowi Miasta informację o dokonanych czynnościach, o których mowa w § 2 i 3.
 2. Burmistrz Miasta składa na sesjach Rady Miejskiej informację o dokonanych czynnościach wymienionych w § 2 i 3.”

 • w związku z wprowadzoną zmianą dokonać zmiany numeracji paragrafów: 4 na 5, 5 na 6, 6 na 7.

Komisja poprosiła Skarbnika o omówienie zmian w projekcie budżetu na 2004 rok.

  1. uchwała w sprawie obniżenia wskaźników procentowych do obliczania wysokości dodatku mieszkaniowego.

Komisja wysłuchała wyjaśnień Pani K. Krzywda, inspektor w ref. IB ds. mieszkaniowych.

Członkowie Komisji wnoszą o obniżenie wskaźników procentowych do 50 %.

2. Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetu I Finansów w roku 2003 przedstawiła jej przewodnicząca, Marcelina Wasniowska.

Uwag nie zgłoszono.

 1. Plan pracy Komisji na 2004 rok przedstawiła M. Waśniowska. Komisja zaakceptowała propozycję bez uwag.
 2. Sprawy bieżące:

 • Wniosek Kierownika Posterunku Policji w Kuźni Raciborskiej o dofinansowanie kosztów montażu domofonu i krat na budynku Posterunku, w związku z reorganizacją Policji. Wnioskowana kwota – 11.000 zł.

Wniosek jest powtórzeniem ubiegłorocznego wniosku w tej samej sprawie. Nie został zrealizowany z uwagi na zbyt późny termin złożenia.

Komisja popiera zdanie Burmistrza w tej sprawie: postanowiono przeznaczyć na ten cel z budżetu gminy kwotę 6.000 zł. Pozostała kwotę Kierownik powinien pozyskać z budżetu Gminy Nędza, która znajduje się w obszarze działań Posterunku.

 • Wystosowano pisma do poszczególnych jednostek organizacyjnych gminy, w sprawie przygotowania analizy kosztów działalności.

 • Zapoznano się z informacją o sposobie załatwienia wniosków zgłoszonych przez Komisje w minionym roku.

 • Analizowano projekt budżetu gminy na 2004 rok.
 • Komisja wnosi do pozostałych komisji o przedłożenie w terminie do 10 lutego opinii o projekcie budżetu gminy na 2004 rok.

Porządek obrad został wyczerpany, wobec czego posiedzenie zakończono.

 

Przewodnicząca Komisji

(-) Marcelina Waśniowska

Protokół sporządziła: Ilona Burgieł

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół nr 15/2004
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:16.02.2004 09:00

Rejestr zmian dokumentu

pokaż