w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok

Uchwała Nr XXI/185/2004

Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

z dnia 1 lipca 2004 r.

 

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 oraz art. 51, 57 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 109, 110 ust. 4 i art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.)

 

Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej

uchwala:

 

1.       Zwiększyć budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę                                              36 863 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1.

2.       Zwiększyć przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek o kwotę                                          988 663 zł

oraz zwiększyć budżet po stronie wydatków o kwotę                                            988 663 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2.

3.       Dokonać zmian po stronie wydatków budżetowych

zgodnie z załącznikiem nr 3.

4.       Dokonać zmiany zakresu wieloletniego programu inwestycyjnego

zgodnie z załącznikiem nr 4.

5.       W wyniku dokonanych zmian budżet na 2004 rok zamyka się:

      po stronie dochodów kwotą                                                                            16 417 114 zł

      po stronie wydatków kwotą                                                                            18 137 678 zł

6.       Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kuźnia Raciborska.

7.       Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

(-) MANFRED WRONA

                                              

 

 

Zał. Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej

                                                Nr XXI/185/2004 z dn. 01.07.2004 r.

I.                    Zwiększenia po stronie dochodów budżetowych na 2004 rok.

1. Dział 758           -         Różne rozliczenia   

·             Subwencja ogólna

1.           Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin                        + 34 887 zł

Zmianę wprowadza się na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3-4820-22/2004 z dnia 25.05.2004, jest to część rekompensująca subwencji ogólnej w zakresie kwoty rekompensującej dochody utracone z tytułu ulg i zwolnień ustawowych, wynikających z ustaw: z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym i ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (dot. 2003 roku)

2. Dział 700           -         Gospodarka mieszkaniowa

·             Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych         + 1 976 zł

                       

II.                  Zwiększenia po stronie wydatków budżetowych na 2004 rok.

1. Dział 801           -         Oświata i wychowanie

a) rozdz. 80101      -         Szkoły podstawowe

·             Wydatki majątkowe                                                          + 14 131 zł

1.              Modernizacja źródeł ciepła wraz z wymianą instalacji c.o. 

w budynku szkoły podstawowej przy ul. Rogera w

miejscowości Rudy                                                            + 14 131 zł

b) rozdz. 80104      -         Przedszkola

·             Wydatki majątkowe                                                          + 20 756 zł

1.              Modernizacja źródeł ciepła oraz wymiana instalacji c.o.

W budynku Przedszkola Nr 2 przy ul. Westerplatte w Kuźni

Raciborskiej                                                                     + 20 756 zł          

zmiana dot.  zwiększenia stawki podatku VAT z 7% do 22% w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług.

2. Dział 852           -         Pomoc społeczna

    rozdz. 85219      -         Ośrodki pomocy społecznej

·             Wydatki bieżące                                                                 + 1 976 zł

1.       Pozostałe wydatki na utrzymanie Ośrodka                            + 1 976 zł

z przeznaczeniem na zakup opału.

                                                                                              

 

Zał. Nr 2  do Uchwały Rady Miejskiej

                                               Nr XXI/185/2004 z dn. 01.07.2004 r.

I.                    Zwiększenie przychodów na 2004 rok.

Przychody

Paragraf 952 -        Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku

                            Krajowym                                                                      + 988 663 zł          

są to pożyczki do zaciągnięcia z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

II.                  Zwiększenia po stronie wydatków budżetowych na 2004 rok.

1. Dział 010           -         Rolnictwo i łowiectwo

    rozdz. 01010      -         Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

·             Wydatki majątkowe                                                         + 498 158 zł

1.              Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rudy, przysiółek

Podbiała I i II                                                                 + 498 158 zł

2. Dział 801           -         Oświata i wychowanie

    rozdz. 80110      -         Gimnazja

·             Wydatki majątkowe                                                         + 438 671 zł

1.              Termomodernizacja przegród zewnętrznych i wymiana stolarski

w obiektach Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ul. Piaskowej

w Kuźni Raciborskiej                                                       + 438 671 zł

3. Dział 900           -         Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

    rozdz. 90095      -         Pozostała działalność

·             Wydatki majątkowe                                                          + 51 834 zł

1.              Budowa wodociągu przy ul. Raciborskiej w miejscowości

Kuźnia Raciborska                                                            + 51 834 zł

                                                                                              

Zał. Nr 3  do Uchwały Rady Miejskiej

                                               Nr XXI/185/2004 z dn. 01.07.2004 r.

I.                    Zmiany po stronie wydatków budżetowych na 2004 rok.

Zmniejszenie:

1. Dział 900           -         Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

    rozdz. 90001      -         Gospodarka ściekowa i ochrona wód

·             Wydatki majątkowe                                                           - 23 071 zł

1.              Kanalizacja sanitarna Gminy Kuźnia Raciborska z odprowadzeniem

ścieków do Raciborza – inwestycja wspólna                         - 23 071 zł

Zwiększenia:

1. Dział 900           -         Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

    rozdz. 90001      -         Gospodarka ściekowa i ochrona wód

·             Wydatki majątkowe                                                            + 3 479 zł

1.          Wykonanie 2 odwiertów głębinowych na terenie gminy Kuźnia

          Raciborska (osada Górna Huta)                                           + 3 479 zł

z przeznaczeniem na uregulowanie faktury za nadzór inwestorski i autorski

                  

2. Dział 801           -         Oświata i wychowanie

    rozdz. 80104      -         Przedszkola

·             Wydatki majątkowe                                                          + 19 592 zł

1.          Modernizacja źródeł ciepła oraz wymiana instalacji c.o.

W budynku Przedszkola Nr 2 przy ul. Westerplatte w Kuźni

Raciborskiej                                                                     + 19 592 zł

         

zmiana dot.  zwiększenia stawki podatku VAT z 7% do 22% w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług.

 

 

 

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:08.07.2004 16:30

Rejestr zmian dokumentu

pokaż