w sprawie zmiany Uchwały o przyjęciu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2007

Uchwała nr V/29/2007

Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

z dnia 25 stycznia 2007r.

 

w sprawie zmiany Uchwały o przyjęciu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2007

Na podstawie art.18  ust.2  pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U.  z 2001r.  Nr 142  poz.1591 z późniejszymi zmianami) w związku z art.4' ust.1, ust.2, ust. 5 ustawy z dnia 26.10.1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2002r. Nr 147 poz.1231 z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej

uchwala:

§ 1

Zmienić treść załącznika do Uchwały Nr IV/21/2006 Rady Miejskiej z dnia 21.12.2006r. w sprawie przyjęcia  Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2007 w następujący sposób:

- w Rozdziale III  pkt. 3, po ppkt.3 dodać. ppkt. 3a  o  treści:

„ Finansowanie i rozliczanie przejazdu osób skierowanych na terapię w Raciborzu, na podstawie biletów PKS  i  PKP oraz poświadczeń uczestnictwa w terapii”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

(-) Andrzej Kubiczak

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie zmiany Uchwały o przyjęciu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2007
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:31.01.2007 09:33

Rejestr zmian dokumentu

pokaż