w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Kuźnia Raciborska wkładu niepieniężnego i pieniężnego do Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. w Kuźni Raci

Uchwała  Nr XXV/240/2008

Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

z dnia 28.04.2008 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Kuźnia Raciborska wkładu niepieniężnego i pieniężnego do Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kuźni Raciborskiej

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. g ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami)

 

Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej

uchwala:

§ 1

I. Wyrazić zgodę na wniesienie przez Gminę Kuźnia Raciborska do Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kuźni Raciborskiej wkładu niepieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, w formie wymienionych niżej nieruchomości położonych w Kuźni Raciborskiej, własności Gminy Miasta Kuźnia Raciborska, tj. działki :

1)       dz. nr 265/8 zapisana w KW 31053 o powierzchni 0,1307 ha, grunt o wartości 51 650,-zł, zabudowania  (budynek hydroforni, 2 zbiorniki podziemne, studnia nr 1) o wartości 32 540,88zł,

2)       dz. nr 266/106 zapisana w KW 32209 o powierzchni 0,0412 ha, grunt o wartości 22 540,-zł, studnia nr 2 o wartości księgowej równej 0 zł.

3)       dz. nr 159/8 zapisana w KW 30775 o powierzchni 0,0401 ha, grunt o wartości 15 805,-zł, studnia Las 1 o wartości 1 354,56 zł,

4)       dz. nr 159/7 zapisana w KW 30775 o powierzchni 0,0400 ha, grunt o wartości 13 300,-zł, studnia Las 2 o wartości 1 372,10.

5)       dz. nr 129/3 zapisana w KW 30775 o powierzchni 0,8261 ha, grunt o wartości 214 790,-zł, zabudowania (budynek dyżurka, budynek zaplecza socjalnego, wiata magazynowa, 2 złoża biologiczne, 2 osadniki, 2 osadniki wtórne, 2 piaskowniki dwukomorowe) o wartości 119 304,11 zł.

 

Przedmiotem wkładu niepieniężnego jest wartość gruntu w wysokości 318 085,-zł.

II. Wyrazić zgodę na wniesienie przez Gminę Kuźnia Raciborska do Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kuźni Raciborskiej wkładu niepieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, w postaci nieruchomości położonych w Kuźni Raciborskiej, własności Gminy Miasta Kuźnia Raciborska tj.:

1)       dz. nr 130/2 zapisana w KW 30775 o powierzchni 0,0473 ha, stanowiąca drogę dojazdową do siedziby spółki, wartość 13 360,-zł,

2)       dz. nr 158/2 zapisana w KW 41797 o powierzchni 0,0400 ha, zabudowana studnią głębinową Las nr 3, wartość 127 046,-zł.

III.  Wyrazić zgodę na wniesienie do Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z  siedzibą w Kuźni Raciborskiej wkładu pieniężnego w wysokości 9,00 złotych (dziewięć złotych) na podwyższenie udziału Gminy Kuźnia Raciborska w kapitale zakładowym Spółki.

§ 2

Wartość wkładu niepieniężnego i pieniężnego określonego w § 1 wynosi 458 500,- zł (czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset złotych) i w zamian Gmina Kuźnia Raciborska obejmie 917 (dziewięćset siedemnascie) udziałów o wartości nominalnej 500 zł (pięćset złotych) każdy w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki.

§ 3

Traci moc Uchwała Nr XIV/128/2007 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 9 sierpnia 2007 r.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

(-) Manfred Wrona

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Kuźnia Raciborska wkładu niepieniężnego i pieniężnego do Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. w Kuźni Raci
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:09.05.2008 11:27

Rejestr zmian dokumentu

pokaż