w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kuźnia Raciborska

UCHWAŁA NR XI/127/2011

RADY MIEJSKIEJ W KUŹNI RACIBORSKIEJ

z dnia 27 października 2011 r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kuźnia Raciborska

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 art. 40 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art.15 ust.2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U.z 2011r. Nr 5, poz. 13)

Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej uchwala:

§ 1.

1. Określić przystanki komunikacyjne udostępnione operatorom publicznego transportu zbiorowego oraz przewoźnikom do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie przewozu osób oraz warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kuźnia Raciborska.

2. Wykaz przystanków komunikacyjnych stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

3. Warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych określa załącznik nr 2 do uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierzyć się Burmistrzowi Miasta Kuźnia Raciborska.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

(-) Manfred Wrona

 

 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/127/2011

Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

z dnia 27 października 2011 r.

Wykaz przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kuźnia Raciborska

1. Jankowice ul. Raciborska; nr działki 244; własność: Gmina

2. Jankowice ul. Raciborska (obok kapliczki); nr działki 68/2; własność: Gmina

3. Ruda Kozielska/sklep ul. Raciborska; nr działki  231; własność: Gmina (użytkowanie wieczyste SHP  „SCh”

4. Kuźnia Raciborska/Kościół ul. Kościelna; nr działki 151/9; własność:  Gmina

5. Kuźnia Raciborska ul. Rudzka; nr działki  236/56; własność:  Gmina

6. Kuźnia Raciborska ul. Karola Świerczewskiego 1; nr działki 266/135; własność:  Gmina

7. Kuźnia Raciborska ul. Karola Świerczewskiego/Szkoła; nr działki 274; własność: Gmina

8. Turze/Wieś ul. Raciborska; nr działki 775; własność:  Gmina

9. Turze/Dom Kultury ul. Raciborska, nr działki 722/2; własność: Gmina

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/127/2011

Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

z dnia 27 października 2011 r.

Warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kuźnia Raciborska.

1. Z przystanków komunikacyjnych mogą korzystać wyłącznie operatorzy publicznego transportu zbiorowego i przewoźnicy uprawnieni do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie przewozu osób, zwani dalej „przewoźnikami”.

2. Udostępnienie przewoźnikom przystanków komunikacyjnych następuje na pisemny wniosek, do którego należy dołączyć:

1) aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców albo z ewidencji działalności gospodarczej,

2) kserokopię dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie przewozu osób,

3) proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, czasy odjazdów i przyjazdów oraz długości linii podane w kilometrach i odległości między przystankami na terenie Gminy Kuźnia Raciborska,

4) mapę z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami na terenie Gminy Kuźnia Raciborska,

5) wykaz obsługiwanych przystanków ze wskazaniem nazw i ich lokalizacji,

6) w przypadku linii rozpoczynających lub kończących się na terenie Gminy Kuźnia Raciborska – miejsca postoju dla pojazdów realizujących przewozy na przystanku początkowym i końcowym.

3. Wnioski należy składać w Urzędzie Miejskim w Kuźni Raciborskiej.

4. Korzystanie z przystanków komunikacyjnych jest odpłatne.

Stawka opłaty jest zgodna z ustawą o publicznym transporcie zbiorowym oraz uchwałą
nr X/114/2011r. Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 29 września 2011r. w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo  zarządzającym jest Gmina Kuźnia Raciborska.

5. Opłata za korzystanie z przystanków jest naliczana i pobierana przez Gminę w okresach miesięcznych.

6. Przewoźnicy zobowiązani są po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego, w terminie do 15. dnia miesiąca następnego, przekazać Gminie zestawienie zbiorcze zatrzymań pojazdów realizujących przewozy na poszczególnych przystankach, w celu wystawienia faktury za korzystanie przystanków komunikacyjnych.

7. Gmina może odmówić uzgodnienia korzystania z przystanków komunikacyjnych w przypadku gdy:

1) uzgodnienie kolejnej linii komunikacyjnej może spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego spowodowane w szczególności zbyt małą pojemnością zatoki przystankowej albo miejscem na jezdni, przeznaczonym do zatrzymywania pojazdów,

2) z przewoźnikiem uprzednio rozwiązano umowę z powodów opisanych w ust. 8.

8. Umowa na korzystanie z przystanków komunikacyjnych może zostać wypowiedziana w przypadku stwierdzenia:

1) nie przestrzegania przez przewoźnika rozkładu jazdy, skutkującego utrudnieniami w korzystaniu z przystanków przez innych przewoźników,

2) niepłacenia należności za korzystanie z przystanków komunikacyjnych przez dwa kolejne okresy płatnicze,

3) wygaśnięcia lub pozbawienia uprawnień do prowadzenia działalności w zakresie przewozu osób,

4) stwarzania zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez blokowanie wjazdu na przystanek innym przewoźnikom,

5) niepowiadomienia Gminy o zmianie rozkładu jazdy lub przystanków, z których przewoźnik korzysta,

6) zaprzestania działalności przewozowej,

7) naruszenia warunków i zasad korzystania z przystanków, określonych w niniejszej uchwale.

9. Przewoźnik zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Gminy Kuźnia Raciborska z 1 miesięcznym wyprzedzeniem o planowanych zmianach, które mają wpływ na informacje zawarte w dokumentach załączonych do wniosku lub zaprzestaniu działalności przewozowej.

10. Przewoźnicy korzystający z przystanków mają prawo zatrzymywać na nich swoje pojazdy wyłącznie w celu umożliwienia pasażerom wsiadania i wysiadania.

Dopuszcza się możliwość postojów, wynikających z rozkładów jazdy jedynie na pętlach autobusowych oraz przystankach początkowych i końcowych, o ile nie zostały wyznaczone w tym celu inne miejsca.

11. Zabrania się na terenie przystanków komunikacyjnych bez zgody Gminy Kuźnia Raciborska umieszczania plakatów i ogłoszeń oraz prowadzenia innej działalności niż przewóz osób.

12. Wykonanie i umieszczanie tabliczek rozkładu jazdy, a także dbałość o ich czytelność i wygląd estetyczny należy do przewoźnika.

Wzór tabliczki i sposób mocowania należy uzgodnić w Referacie Obywatelskim Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kuźnia Raciborska
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:03.11.2011 12:30

Rejestr zmian dokumentu

pokaż