w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków

  Uchwała Nr XX/195/2007

Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

z dnia 21.12.2007 r.

w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 191 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej

uchwala, co następuje:

§ 1

1.       Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007 wraz z określeniem ostatecznego terminu dokonania każdego wydatku ujętego w tym wykazie, który stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 

2.       Ustala się plan finansowy wydatków o których mowa w ust. 1, stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kuźnia Raciborska.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

(-) Manfred Wrona

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:03.01.2008 13:41

Rejestr zmian dokumentu

pokaż