Statut ZGKiM

 Uchwała Nr LV/496/2010

Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

z dnia 8 listopada 2010r.

w sprawie nadania Statutu gminnej jednostce organizacyjnej - Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kuźni Raciborskiej

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

           

Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej

uchwala:

§ 1

Nadać gminnej jednostce organizacyjnej – Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  w Kuźni Raciborskiej Statut, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kuźnia Raciborska.

§ 3

Traci moc Uchwała nr IV/48/2003 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 21.02.2003 r. w sprawie uchwalenia statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kuźni Raciborskiej , zmieniona Uchwałą nr XXX/305/2005 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 03.11.2005 r. oraz Uchwałą nr LIV/487/2010 z dnia 30.09.2010 r. Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011r.

 

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

(-) Manfred Wrony

 

 

 

                           Załącznik do Uchwały Nr LV/496/2010

                                                                       Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

                                                                                                                                   z dnia 08.11.2010 r.

Statut

Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej                                      w Kuźni Raciborskiej

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

1.       Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kuźni Raciborskiej zwany dalej „Zakładem”  jest jednostką organizacyjną Gminy Kuźnia Raciborska funkcjonującą w formie Samorządowego Zakładu Budżetowego.

2.       Zakład wykonuje swoje zadania statutowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

§ 2

Siedziba Zakładu mieści się w Kuźni Raciborskiej przy ul. Słowackiego 6.

§ 3

Terytorialny zasięg działania Zakładu obejmuje obszar gminy Kuźnia Raciborska oraz obszar, na którym Zakład wykonuje swoje zadania wynikające z zawartych umów.

§ 4

Mienie Zakładu jest mieniem komunalnym należącym do Gminy Kuźnia Raciborska przekazanym Zakładowi w użytkowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział II

Przedmiot i zakres działania

§ 5

1.       Zakres działania Zakładu obejmuje:

1)       gospodarowanie mieszkaniowym zasobem Gminy Kuźnia Raciborska,

2)       gospodarowanie lokalami użytkowymi stanowiącymi własność Gminy Kuźnia Raciborska,

3)       prowadzenie spraw wspólnot mieszkaniowych,

4)       utrzymywanie, budowa i remonty gminnych dróg, ulic, placów oraz chodników,

5)       utrzymywanie czystości i porządku,

6)       usuwanie nieczystości stałych i płynnych,

7)       zakładanie oraz utrzymywanie zieleni i zadrzewień,

8)       utrzymywanie targowiska,

9)       świadczenie usług remontowych.

2.       Zadania wymienione w ust. 1 Zakład wykonuje przy wykorzystaniu własnego potencjału                      lub podwykonawców.

Rozdział III

Struktura organizacyjna

§ 6

1.       Zakładem zarządza Dyrektor, który działa w granicach umocowania określonego przez Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska, dotyczącego podejmowania czynności prawnych.

2.       Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska podejmuje decyzję o nawiązaniu i rozwiązaniu stosunku pracy z Dyrektorem.

3.       Czynności z zakresu prawa pracy dotyczące Dyrektora dokonuje Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska.

4.       Dyrektor Zakładu, działając zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podejmuje, decyzje samodzielnie w zakresie umocowania, o którym mowa w ust. 1.

5.       Pracodawcą w rozumieniu Kodeksu pracy jest Zakład, zaś Dyrektor wykonuje w stosunku                    do zatrudnionych w Zakładzie pracowników uprawnienia zwierzchnika służbowego.

6.       Strukturę organizacyjną Zakładu, system kontroli wewnętrznej, a także zakres działania, podział czynności, odpowiedzialności osób pełniących kierownicze i samodzielne funkcje określa Regulamin Organizacyjny Zakładu opracowany przez Dyrektora i zatwierdzony przez Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska.

Rozdział IV

Gospodarka finansowa

§ 7

1.       Zakład prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych dla samorządowych zakładów budżetowych.

2.       Podstawą gospodarki finansowej Zakładu jest plan finansowy, obejmujący przychody i rozchody oraz stan środków obrotowych i rozliczenie z budżetem.

3.       Plan finansowy Zakładu zatwierdza Dyrektor z zachowaniem kwot wpłat do budżetu, dotacji            z budżetu, wynagrodzeń i innych wydatków, których wysokość określona została na podstawie odrębnych przepisów.

§ 8

1.       Źródłem przychodów Zakładu są wpływy z działalności statutowej Zakładu.

2.       Źródłem przychodów są także dodatkowe wpływy uzyskane przez Zakład:

1)       z tytułu dotacji budżetowych w zakresie i na zasadach określonych uchwałą Rady Miejskiej,

2)       inne przychody wynikające z przepisów prawa.

3.       Środki, o których mowa w ust. 1 i 2 przeznaczone są na realizację zadań statutowych Zakładu.

§ 9

Kontrolę prawidłowości rozliczeń Zakładu z budżetem Gminy przeprowadza Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska lub osoba przez niego upoważniona.

§ 10

Działalność Zakładu w zakresie planowania, ewidencji i sprawozdawczości, finansowania i rozliczania z budżetem Gminy, tworzenia i dysponowania funduszami, ustalania cen, określają odrębne przepisy.

Rozdział V

Postanowienia końcowe

§ 11

Kontroli i oceny działalności Zakładu oraz pracy Dyrektora dokonuje Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska.

§ 12

Wszelkie zmiany Statutu mogą być dokonywane na zasadach i w trybie przewidzianym                            dla jego uchwalenia.

§ 13

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.

 

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Statut ZGKiM
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:25.06.2003 12:11

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
30.01.2012 09:02 Edycja dokumentu (Aleksander Serafin)
30.01.2012 08:59 Usunięto załącznik załącznik nr 1
(Aleksander Serafin)
10.07.2003 07:53Zmieniono tytuł załącznika z "Statut ZGKiM" na
"załącznik nr 1"
(Aleksander Serafin)
02.07.2003 15:08 Edycja dokumentu (Aleksander Serafin)
25.06.2003 12:26Zmieniono tytuł załącznika z "Statut ZGKiM" na "Statut
ZGKiM"
(Aleksander Serafin)
25.06.2003 12:26Przywrócenie poprzedniej wersji dokumentu
(Aleksander Serafin)
25.06.2003 12:19Dodano załącznik "Statut ZGKiM"
(Aleksander Serafin)
25.06.2003 12:11 Utworzenie dokumentu. (Aleksander Serafin)