w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Śląskiego

  Uchwała nr XVII/151/2007

Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

z dnia 25 października 2007 roku

 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Śląskiego

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 47 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku  o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2003 r. Nr 203, poz. 1966 z późniejszymi zmianami) oraz art. 167 ust. 2 pkt 5 i art. 175 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej

uchwala, co następuje:

§ 1

Udzielić z budżetu Gminy Kuźnia Raciborska w roku 2007 pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Śląskiego na realizację Rządowego programu pomocy uczniom w 2007 r. „Dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów” w kwocie 521 zł (słownie: pięćset dwadzieścia jeden złoty) z przeznaczeniem dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kuźni Raciborskiej.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kuźnia Raciborska.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

(-) Manfred Wrona

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Śląskiego
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:31.10.2007 10:08

Rejestr zmian dokumentu

pokaż