w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę Kuźnia Raciborska

Uchwała nr XXV/234/2008

Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

z dnia 28.04. 2008 r.

w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych
w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę Kuźnia Raciborska

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 22 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z póź. zm.)

Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej

uchwala:

§ 1

W następujących jednostkach budżetowych Gminy Kuźnia Raciborska tworzy się rachunek dochodów własnych:

1)       w Przedszkolu nr 1 w Kuźni Raciborskiej,

2)    w Przedszkolu nr 2 w Kuźni Raciborskiej,

3)    w Przedszkolu w Rudach,

§ 2

1.             Źródłami dochodów własnych określonych w § 1 ust. 1 są:

1)      wpłaty dokonywane przez rodziców lub opiekunów prawnych za żywienie dzieci w przedszkolu;

2)     wpłaty dokonywane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kuźni Raciborskiej za żywienie w stołówce przedszkolnej dzieci z najuboższych rodzin - dożywianie dzieci – art. 17 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 poz. 593);

3)      odsetki na rachunkach bankowych placówek przedszkolnych.

§ 3

Dochody własne jednostek budżetowych, określonych w § 1, przeznaczone są na:

1.       zakup produktów żywnościowych do sporządzania posiłków w stołówce;

2.       finansowanie pozostałych wydatków związanych z utrzymaniem placówki

§ 4

Podstawą gospodarowania dochodami własnymi, określonymi w § 1 ust. 1, są roczne plany finansowe sporządzone i zatwierdzone przez dyrektorów przedszkoli, w których dochody te utworzono.

§ 5

Wykonanie Uchwały powierza się dyrektorom przedszkoli, w których utworzono rachunek dochodów własnych.

§ 6

Uchwała wchodzi w  życie z dniem podjęcia .

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

(-) Manfred Wrona

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę Kuźnia Raciborska
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:09.05.2008 10:53

Rejestr zmian dokumentu

pokaż