w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu

Uchwała Nr XII/133/2011

Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

z dnia 24 listopada 2011 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu

Na podstawie art.10 ust.2 oraz art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity w Dz.U.z 2001 roku Nr 142, poz.1591 z późn.zm. ), w związku.z art. 47 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ( Dz.U.
z 2010r. Nr 80, poz.526 z późn.zm.) oraz art.216 ust.2 pkt 5, art.220 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz.U.Nr 157  poz.1240 z późn.zm. )

Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej

uchwala, co następuje :

§ 1

Udzielić z budżetu Gminy Kuźnia Raciborska w roku 2012 pomocy finansowej w formie dotacji celowej  Powiatowi Raciborskiemu na realizację zadania pn.: „Prowadzenie biura paszportowego
w Raciborzu” w kwocie 2 056,00 zł ( dwa tysiące pięćdziesiąt sześć  złotych 00/100 groszy ).

                                 

§ 2

Wykonanie uchwały powierzyć  Burmistrzowi Miasta Kuźni Raciborska.

                                                                     § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

(-) Manfred Wrona

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:07.12.2011 13:31

Rejestr zmian dokumentu

pokaż