w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/432/2014 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie Programu Współpracy Gminy Kuźnia Raciborska z organizacjami pozarządowymi oraz p

Uchwała  Nr VIII/83/2015

Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

z dnia 29 czerwca 2015 roku

 

 

w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/432/2014 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia       13 listopada 2014r. w sprawie Programu Współpracy Gminy  Kuźnia Raciborska
z organizacjami pozarządowymi oraz prowadzącymi  działalność pożytku publicznego na 2015 rok.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt. 15  ustawy z dnia 8 marca 1990r.  o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r. poz.594 ze zmianami), w związku z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2014r. poz. 1118 ze zmianami), po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi
w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 

 

Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej

uchwala:

 

§ 1

Zmienić załącznik do Uchwały Nr XLV/432/2014 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia
13 listopada 2014r.  w sprawie Programu Współpracy Gminy Kuźnia Raciborska z organizacjami pozarządowymi oraz  prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok, w taki sposób, że:

w rozdziale IV pkt 4 po literze c) kropkę zastępuje się przecinkiem oraz dodaje się literę d)
w brzmieniu:

„d) udzielenie wsparcia i pomocy osobom bezrobotnym, bezdomnym, żyjącym w ubóstwie oraz innym osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym”

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi  Miasta Kuźnia Raciborska.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Sabina Chroboczek-Wierzchowska

 

 

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/432/2014 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie Programu Współpracy Gminy Kuźnia Raciborska z organizacjami pozarządowymi oraz p
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:10.07.2015 12:20

Rejestr zmian dokumentu

pokaż