OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA KUŹNIA RACIBORSKA o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kuźnia Raciborska

IB.6720.3.2018                                                                                                                Kuźnia Raciborska, dnia 22 czerwca 2018r.

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA KUŹNIA RACIBORSKA

o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kuźnia Raciborska

 

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1073, ze zm.) oraz  art. 39, art. 40, w związku z art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1405, ze zm.), zawiadamiam, o podjęciu przez Radę Miejską w Kuźni Raciborskiej Uchwały Nr XLIII/369/2018 z dnia 19 kwietnia 2018 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kuźnia Raciborska.

Granice obszaru objętego studium (określone w załączniku graficznym, stanowiącym integralną część ww. uchwały) – są tożsame z granicami administracyjnymi Gminy Kuźnia Raciborska).

Zainteresowani mogą składać wnioski i uwagi do studium w terminie 21 dni od daty ukazania się obwieszczenia.

Wnioski i uwagi należy składać:

  1. w formie pisemnej,  na adres: Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej,  47 – 420 Kuźnia Raciborska, ul. Słowackiego 4
  2. za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres poczta@kuzniaraciborska.pl lub za pomocą platformy ePUAP, bez konieczności  opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

Uwaga, wniosek powinien zawierać oznaczenie nieruchomości, której dotyczy (numer ewidencyjny działki  i obręb).

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków i uwag jest Organ sporządzający przedmiotowy projekt studium  – Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska, zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017r. poz.1073, ze zm.).

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Kuźni Raciborskiej, w Referacie Inwestycji i Budownictwa, pokój nr 11, od poniedziałku do piątku, pod numerem telefonu: 32 419 14 17, wew. – 113.

 

 

 

Obwieszczenie wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej oraz umieszczono na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej

w dniach 22.06.2018 roku do 12.07.2018 roku.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu: OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA KUŹNIA RACIBORSKA o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kuźnia Raciborska
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Piotr Nienartowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:22.06.2018 08:42

Rejestr zmian dokumentu

pokaż