w sprawie zmiany Uchwały nr XXVIII/236/2005 w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust 3 ustawy Karta Nauczyciela

Uchwała nr …………………,

Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej,

z dnia ……………………....

 

w sprawie zmiany Uchwały nr XXVIII/236/2005

w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli

 nie wymienionych w art. 42 ust 3 ustawy Karta Nauczyciela

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41, ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.42 ust.7 pkt 1 i pkt 3 oraz art. 91d pkt. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz.U. z 2003r. Nr 118, poz.1112 z późn. zm.)

Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej

uchwala:

§ 1

Zmianę § 4 Uchwały nr XXVIII/236/2005 z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust 3 ustawy Karta Nauczyciela, który otrzymuje brzmienie:

„Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia nie wcześniej jednak niż 1 września 2005 r.”

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie zmiany Uchwały nr XXVIII/236/2005 w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust 3 ustawy Karta Nauczyciela
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:30.05.2005 11:39

Rejestr zmian dokumentu

pokaż