w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok

Uchwała Nr XXII/187/2004

Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

z dnia 31 sierpnia 2004 r.

 

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 oraz art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 109, art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.)

 

Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej

uchwala:

1.       Zwiększyć budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę                                    21 286 zł

 zgodnie z załącznikiem nr 1.

2.       Ustalić plan przychodów i wydatków środków specjalnych „Oświata” :

-   przychody 110 800 zł,

-   wydatki 110 800 zł

     zgodnie z załącznikiem nr 2.

3.       Dokonać zmian po stronie wydatków budżetowych

zgodnie z załącznikiem nr 3.

4.       W wyniku dokonanych zmian budżet na 2004 rok zamyka się:

      po stronie dochodów kwotą                                                                            16 507 074 zł

      po stronie wydatków kwotą                                                                            18 227 638 zł

5.       Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kuźnia Raciborska.

6.       Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

(-) MANFRED WRONA

 

 

 

 

                                      Zał. Nr 1 do Uchwały

Rady Miejskiej

Nr XXII/187/2004 z dn. 31.08.2004 r.

 

I.                    Zwiększenia po stronie dochodów budżetowych na 2004 rok.

1. Dział 700           -         Gospodarka mieszkaniowa

·            Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych                      + 1 970 zł

2. Dział 756           -         Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych

                                      jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki

                                      związane z ich poborem

·                wpływy z opłaty skarbowej                                                     + 19 316 zł

                       

II.                  Zwiększenia po stronie wydatków budżetowych na 2004 rok.

1. Dział 801           -         Oświata i wychowanie

    rozdz. 80114      -         Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

·                Wydatki bieżące                                                                  + 1 970 zł

1.       Pozostałe wydatki                                                               + 1 970 zł

2. Dział 600           -         Transport i łączność

    rozdz. 60016      -         Drogi publiczne gminne

·                Wydatki bieżące                                                                  + 4 000 zł

1.       Remonty dróg                                                                    + 4 000 zł

3. Dział 010           -         Rolnictwo i łowiectwo

    rozdz. 01010      -         Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

·                Wydatki majątkowe                                                             + 3 316 zł

1.             Dokumentacja projektowa na budowę sieci wodociągowej przy ul. Browarnej w miejscowości Kuźnia Raciborska z siecią wodociągową przy ul. Fabrycznej w miejscowości Budziska                                + 3 316 zł

4. Dział 921           -         Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

    rozdz. 92109      -         Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

·                Wydatki bieżące                                                                + 12 000 zł

1.           Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury            + 12 000 zł

 

 

 

 

 

                                                                                               Zał. Nr 2 do Uchwały

                                                                                               Rady Miejskiej

                                               Nr XXII/187/2004 z dn. 31.08.2004

PLAN  PRZYCHODÓW  I  WYDATKÓW  ŚRODKÓW  SPECJALNYCH  NA  2004  ROK  „OŚWIATA”

I.                    Stan środków na początek roku                                                                         0 zł

II.                  Przychody :                                                                                              110 800 zł

1. Dział 801           -                  Oświata i wychowanie                                                54 300 zł

a) rozdz. 80101      -                  Szkoły podstawowe                                                     2 700 zł

b) rozdz. 80104      -                  Przedszkola                                                              45 000 zł

c) rozdz. 80110      -                  Gimnazja                                                                    2 000 zł

d) rozdz. 80130      -                  Szkoły zawodowe                                                         4 600 zł

2. Dział 854           -                  Edukacyjna opieka wychowawcza                               56 500 zł

a) rozdz. 85401      -                  Świetlice szkolne                                                       56 500 zł

                    

OGÓŁEM (I+II)                                                                                                       110 800 zł

III.                Wydatki                                                                                                   110 800 zł

1. Dział 801           -                  Oświata i wychowanie                                                54 300 zł

a) rozdz. 80101      -                  Szkoły podstawowe                                                     2 700 zł

b) rozdz. 80104      -                  Przedszkola                                                              45 000 zł

c) rozdz. 80110      -                  Gimnazja                                                                    2 000 zł

d) rozdz. 80130      -                  Szkoły zawodowe                                                        4 600 zł

2. Dział 854           -                  Edukacyjna opieka wychowawcza                               56 500 zł

a) rozdz. 85401      -                  Świetlice szkolne                                                       56 500 zł

IV.                Stan środków na koniec roku                                                                             0 zł

OGÓŁEM (III + IV)                                                                                                  110 800 zł

                                                                                              

 

 

 

Zał. Nr 3 do Uchwały

                                                                                               Rady Miejskiej

                                               Nr XXII/187/2004 z dn. 31.08.2004

I.                    Zmiany po stronie wydatków budżetowych na 2004 rok.

Zmniejszenie:

1.       Dział 750         -         Administracja publiczna

rozdz. 75095    -         Pozostała działalność

·            Wydatki bieżące                                                                   - 4 500 zł

                            1.       Promocja gminy                                                                  - 4 500 zł

Zwiększenie:

2. Dział 921           -         Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

    rozdz. 92109      -         Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

·                Wydatki bieżące                                                                 + 4 500 zł

                            1.       Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury              + 4 500 zł

3. Dział 010           -         Rolnictwo i łowiectwo

    rozdz. 01010      -         Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

·                Wydatki majątkowe

Zmniejszenie:

         1.       Przyłącz wody przy ul. Dąbrowskiego w Siedliskach               - 9 957 zł

Zwiększenia:

         1.       Dokumentacja projektowa na budowę sieci wodociągowej w  

                   miejscowości Ruda Kozielska ul. Sportowa wraz z przyłączami

                                                                                                           + 3 700 zł

2.             Dokumentacja projektowa na budowę sieci wodociągowej do Osady Górna Huta w miejscowości Kuźnia Raciborska wraz z przyłączami

                                                                                                  + 3 300 zł

3.             Dokumentacja projektowa na budowę sieci wodociągowej przy ul. Browarnej w miejscowości Kuźnia Raciborska z siecią wodociągową przy ul. Fabrycznej w miejscowości Budziska                                + 2 957 zł

Zmniejszenie:

4. Dział 600           -         Transport i łączność

    rozdz. 60016      -         Drogi publiczne gminne

·                Wydatki majątkowe                                                              - 5 000 zł

1.       Budowa parkingu przy ul. Kozielskiej w Kuźni Raciborskiej      - 5 000 zł

Zwiększenie:

1. Dział 900           -         Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

    rozdz. 90095      -         Pozostała działalność

·                Wydatki majątkowe                                                             + 5 000 zł

1.          Zabudowa skrzynki elektrycznej wraz z zasilaniem w Parku                  

                   Dębina w Kuźni Raciborskiej                                      + 5 000 zł

                           

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:08.09.2004 09:35

Rejestr zmian dokumentu

pokaż