w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów sportowych

Uchwała Nr XXI/205/2008

Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

z dnia 31 stycznia 2008 r.

 

w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów sportowych

 

Na podstawie art.40 ust.2 pkt.4 i art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art.4 ust.2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997r. Nr 9, poz.43 z późn. zm.)

 

 

Rada Miejska  w Kuźni Raciborskiej

uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się następujące zasady korzystania z gminnych obiektów sportowych:

1.  Z gminnych obiektów sportowych wraz z zapleczem socjalnym mogą korzystać bezpłatnie,  w celu organizacji imprez ogólnodostępnych, następujące podmioty:

- Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej;

- Rada Miejska;

- jednostki organizacyjne i pomocnicze Gminy Kuźnia Raciborska;

- organizacje pozarządowe realizujące zadania zlecone z zakresu kultury fizycznej przez Gminę Kuźnia Raciborska;

- organizacje społeczno kulturalne:

- związki wyznaniowe.

2.  Z hali sportowej mogą korzystać bezpłatnie dwa razy w tygodniu po 1,5 godziny zegarowej kluby sportowe i organizacje pozarządowe realizujące zadania z zakresu kultury fizycznej z terenu Gminy Kuźnia Raciborska.

3. Osoby fizyczne, organizacje i instytucje nie wymienione w ust.1 i 2 korzystają z gminnych obiektów sportowych za odpłatnością.

4. Korzystanie z gminnych obiektów sportowych w innych celach niż określono w ust.1 i 2 jest odpłatne.

§ 2

Wysokość odpłatności za korzystanie z obiektów ustala Burmistrz Gminy Kuźnia Raciborska na wniosek zarządzającego danym obiektem.

§ 3

Odpłatność za udostępnienie obiektów sportowych nie może być niższa od kwot określonych w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 4

1.Udostępnienie obiektu następuje po wcześniejszym ustaleniu terminu z zarządcą obiektu sportowego.

2. Korzystający z obiektu ponosi pełną odpowiedzialność za porządek i bezpieczeństwo na obiekcie.

3. Opłatę za korzystanie z obiektu należy uiścić z góry na rzecz zarządcy danego obiektu.

§ 5

 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kuźnia Raciborska.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

(-) Manfred Wrona

 Załącznik nr 1

 do uchwały Nr XXI/205/2008

 z dnia 31.01.2008 r.

Wysokość minimalnych opłat za korzystanie z obiektów sportowych na terenie Gminy  Kuźnia Raciborska.

Minimalne stawki odpłatności /brutto/ za udostępnienie obiektów sportowych na terenie Gminy Kuźnia Raciborska wynoszą:

1. Boiska do piłki nożnej -  200 zł za pierwszą dobę i 100 zł za każdą następną dobę.

2. Hala sportowa:

- 50 zł za 1 godzinę zegarową;

- 30 zł za każdą następną godzinę zegarową.

3. Sale gimnastyczne i korty tenisowe – 20 zł za jedną godzinę zegarową.

4. Siłownie - 5 zł od osoby za jedną godzinę zegarową

- dla młodzieży pełnoletniej w wieku od 18 do 25 lat wysokość opłaty za udostępnienie siłowni obniża się o 50 % po okazaniu legitymacji szkolnej lub studenckiej.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów sportowych
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:06.02.2008 12:31

Rejestr zmian dokumentu

pokaż