Protokół nr XXXIV/2005

Protokół nr XXXIV/2005

z sesji Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej w dniu 21.09.2005 r.

Sesja Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej odbywała się w sali ślubów Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Słowackiego 4. Obrady rozpoczęły się o godz. 1430 a zakończyły ok. godz. 1830.

Lista obecności radnych, sołtysów i przewodniczących Zarządów Osiedla w załączeniu.

W sesji ponadto udział wzięli:

 1. Ernest Emrich – Burmistrz Miasta
 2. Rita Serafin – Zastępca Burmistrza Miasta
 3. Andrzej Migus – Sekretarz Miasta
 4. Zbigniew Wojtyło – Skarbnik Miasta
 5. Józef Maślanka – radca prawny UM
 6. Wiesława Czogała – dyrektor MZO
 7. Mariola Trepiszczonek – dyrektor MOKSiR
 8. Ireneusz Wojcieski – dyrektor MBP
 9. Zbigniew Grygier – dyrektor MOPS
 10. Witold Ciuberek – dyrektor ZGKiM
 11. Adam Zapotoczny – Posterunek Policji w Kuźni Raciborskiej

1. Otwarcie obrad

Przewodniczący Rady Miejskiej Manfred Wrona powitał zebranych i otworzył obrady XXXIV sesji Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej.

2. Sprawdzenie kworum, stwierdzenie prawomocności

Na podstawie podpisów na liście obecności Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził prawomocność obrad – obrady prawomocne, w sesji udział wzięło 13 radnych.

Nieobecni radni:

 1. Krystyna Brakowiecka
 2. Tadeusz Kobylański

3. Zatwierdzenie porządku obrad

Po przedstawieniu przez Przewodniczącego Rady Miejskiej porządku obrad Burmistrz Miasta zawnioskował o:

1)      wyłączenie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy wraz z regulaminem społecznej komisji mieszkaniowej ze względu na to, że projekt jest w trakcie konsultacji,

2)      wprowadzenie jako ppkt 8.3. projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kuźnia Raciborska dot. terenu położonego przy ul. Piaskowej w Kuźni Raciborskiej,

3)      wprowadzenie jako ppkt 8.5. projektu uchwały w sprawie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

4)      wprowadzenie jako ppkt 8.9. projektu uchwały w sprawie odwołania zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Kuźni Raciborskiej.

Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie poszczególne wnioski. Wszystkie zgłoszone przez Burmistrza Miasta wnioski w obecności 13 radnych zostały przyjęte jednogłośnie.

Porządek obrad XXXIV sesji Rady Miejskiej w obecności 13 radnych został zatwierdzony jednogłośnie i przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Sprawdzenie kworum, stwierdzenie prawomocności.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Zatwierdzenie protokołu nr XXXIII/2005 z dnia 07.07.2005r.
 5. Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie gminy.
 6. Rozpatrzenie skargi złożonej do Rady Miejskiej przez Panią Elżbietę Wilk z Rud.
 7. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2005r.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie:

8.1.            przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania gminy Kuźnia Raciborska (dot. studni głębinowych w Solarni)

8.2.            zmiany uchwały nr XLV/339/2002 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 26.06.2002r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kuźnia Raciborska (dot. ul. Piaskowej w Kuźni Raciborskiej)

8.3.            przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kuźnia Raciborska

8.4.            zmian w budżecie gminy na 2005r.

8.5.            zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

8.6.            przekształcenia Szkoły Policealnej

8.7.            upoważnienia dyrektora Miejskiego Zespołu Oświaty w Kuźni Raciborskiej do załatwiania i wydawania decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu przyznawania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym

8.8.            zmiany uchwały nr XXX/256/2005 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 27.04.2005r.

8.9.            odwołania zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Kuźni Raciborskiej

8.10.        zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Katowice

8.11.        zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Bielsku – Białej

8.12.        potwierdzenia współpracy Sołectwa Rudy Gmina Kuźnia Raciborska z Gminą Bolatice w Czechach

 1. Informacja Burmistrza Miasta o złożonych przez pracowników samorządowych oświadczeniach majątkowych za 2004 rok.
 2. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o złożonych przez radnych oświadczeniach majątkowych za 2004 rok.
 3. Informacja Burmistrza Miasta z międzysesyjnej działalności.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej dot. spraw bieżących.
 5.  Interpelacja i zapytania.
 6. Wnioski.
 7. Zamknięcie obrad.

4. Zatwierdzenie protokołu nr XXXIII/2005 z dnia 07.07.2005r.

Uwag do protokołu nr XXXIII/2005 z dnia 07 lipca 2005r. nie wniesiono. Protokół został zatwierdzony bez odczytywania 12 głosami „za”.

5. Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie gminy.

Informację o stanie bezpieczeństwa na terenie działania Posterunku Policji w Kuźni Raciborskiej przedstawił Adam Zapotoczny – informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Uwag ani zapytań nie zgłoszono.

Kierownik Posterunku Policji w Rudach ze względu na nieobecność informacji nie przedstawił.

6. Rozpatrzenie skargi złożonej do Rady Miejskiej przez Panią Elżbietę Wilk z Rud.

Manfred Wrona – do Rady Miejskiej wpłynęła skarga Pani Elżbiety Wilk z Rud na działalność prezesa Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Kuźni Raciborskiej dot. nielegalnego poboru wody przez sąsiadów.

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał treść skargi, informację prezesa GPWiK o podjętych działaniach w celu wyjaśnienia zarzutu, oraz treść odpowiedzi skierowanej do pani E. Wilk.

Andrzej Migus – w związku z tym, że Rada Miejska jest niewłaściwa do rozpatrzenia skargi należy przekazać ja organowi właściwemu, którym jest rada nadzorcza spółki.

Przewodniczący Rady Miejskiej projekt uchwały odczytał i poddał pod głosowanie. Uchwała w obecności 13 radnych została podjęta jednogłośnie.

7. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2005r .

Ernest Emrich – w sierpniu wydałem zarządzenie w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2005 roku, które w ustawowym terminie przedłożyłem Radzie Miejskiej w Kuźni Raciborskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach. Wczoraj otrzymałem uchwałę RIO o pozytywnym zaopiniowaniu informacji.

 

Zbigniew Wojtyło przedstawił wykonanie dochodów i wydatków budżetowych,  wykonanie planu przychodów i rozchodów, wydatków inwestycyjnych, wykonanie dotacji na zadania zlecone otrzymane z budżetu państwa oraz dotacji na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2005r .

 

Wiktor Baszczok – dlaczego wykonanie budżetu w dziale drogi publiczne wojewódzkie - budowa kładek dla pieszych jest 0%?.

 

Ernest Emrich – w br. zostanie wykonana dokumentacja, natomiast realizacja będzie nieco później.

 

Wojciech Kudla – wykonanie za I półrocze w dziale oczyszczanie miasta i wsi dotacja dla zakładu budżetowego, w tym na zimowe utrzymanie dróg gminnych wynosi ponad 83%. Chciałem zapytać co będzie dalej z ZGKiM?

 

Ernest Emrich – przekazywanie dotacji nie jest równoznaczne z wykorzystaniem tych środków przez ZGKiM.

 

Antoni Głowski w związku z wykonaniem budżetu przeznaczonego na wynagrodzenia dla nauczycieli w ponad 50% zapytał czy wystarczy pieniędzy do końca br.?

 

Rita Serafin odpowiedziała, że od początku roku było wiadomo, że środków zabraknie. Jednak ile pieniędzy zabraknie będzie wiadomo po 1 października.

 

Franciszek Kozłowski – chciałbym usłyszeć więcej informacji na temat środków dla ZGKiM. Proszę udzielić głosu dyrektorowi zakładu Witoldowi Ciuberkowi.

 

Witold Ciuberek powiedział, że wykonanie budżetu za I półrocze br. jest duże a nie ma zakupionych środków ciernych na zimę.

 

Manfred Wrona – proszę przygotować w ciągu tygodnia informację na temat zapotrzebowania na środki z przeznaczeniem na zimę.

8. Podjęcie uchwał w sprawie:

8.1.            przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania gminy Kuźnia Raciborska (dot. studni głębinowych w Solarni).

Przewodniczący Rady Miejskiej po odczytaniu projektu uchwały zapytał czy jest podstawa do tego, aby zwrócić się do firmy, która wykonała pomiary dot. ilości wody na terenie na którym wykonano kosztowne odwierty o zwrot przynajmniej części poniesionych przez gminę kosztów?

 

Ernest Emrich – woda w wykonanych odwiertach była, tylko było jej za mało.

 

Józef Maślanka odpowiedział, że przy tego typu pracach może takie ryzyko wystąpić.

 

Ernest Emrich – rozmawiałem z dyrekcją Lasów Państwowych, która nie jest przeciwna uruchomieniu studni głębinowych zlokalizowanych na ich terenie w Solarni. Jednak, aby uruchomić procedurę wyłączenia terenu z produkcji leśnej konieczne jest podjęcie tej uchwały.

Innych pytań nie było, uchwała w obecności 13 radnych została podjęta jednogłośnie.

8.2.            zmiany uchwały nr XLV/339/2002 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 26.06.2002 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kuźnia Raciborska (dot. ul. Piaskowej w Kuźni Raciborskiej).

 

Ernest Emrich – ci wszyscy, którzy uczestniczyli w procesie uzgadniania planu zagospodarowania przestrzennego dla Osiedla w Kuźni Raciborskiej zapewne pamiętają dyskusje dot. terenów zaproponowanych pod budownictwo jednorodzinne. Uważam, że jest to niefortunne rozwiązanie dlatego proponuję podjęcie uchwały o wyłączeniu tego terenu z planu.

Projekt uchwały odczytał Przewodniczący Rady Miejskiej. W obecności 13 radnych uchwała została podjęta jednogłośnie.

8.3.            przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kuźnia Raciborska

Ernest Emrich – projekt tej uchwały jest sporządzony w związku z podjętymi działaniami wynikającymi z poprzedniej uchwały.

Uwag ani pytań nie odnotowano, uchwała w obecności 13 radnych została podjęta jednogłośnie.

8.4.            zmian w budżecie gminy na 2005 r.

Marcelina Waśniowska – na posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów w dniu wczorajszym wywiązała się dyskusja na temat propozycji zwiększenia środków z przeznaczeniem na przebudowę sceny i podestu wraz z budową zadaszenia w Parku Dębina. Komisja zaproponowała wycofanie środków przeznaczonych na ten cel.

Ernest Emrich – popieram wniosek.

Następnie Skarbnik Miasta Zbigniew Wojtyło omówił poszczególne załączniki do projektu uchwały.

Uchwała po odczytaniu przez Manfreda Wronę została podjęta jednogłośnie tj. 13 głosami „za”.

8.5.            zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt uchwały, uwag nie zgłoszono.

Uchwała w obecności 13 radnych została podjęta jednogłośnie.

8.6.            przekształcenia Szkoły Policealnej

Rita Serafin powiedziała, że w związku ze zmianą ustawy o systemie oświaty zachodzi konieczność przekształcenia z dniem 1 września 2005r. szkół policealnych i pomaturalnych. Jest to ostatni etap reorganizacji sieci publicznych szkół dla których organem prowadzącym jest gmina. Reorganizacja umożliwi pierwszym absolwentom szkół ponadgimnazjalnych posiadającym wykształcenie średnie uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu.

Propozycje zmian zapisu § 1 pkt 3 statutu szkoły zgłosił radny Antoni Głowski. Zgłoszona propozycja zmiany zapisu została uwzględniona.

 

Józef Maślanka – proponuję w § 3 pkt 2 projektu uchwały wykreślić wyraz „przekształconej”, oraz zmienić zapis  § 5.  Proponuję zamiast zapisu: „uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2005r.” wprowadzić zapis : „uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

Projekt uchwały odczytał Przewodniczący Rady Miejskiej. Uchwała w obecności 13 radnych została podjęta jednogłośnie.

8.7.            upoważnienia dyrektora Miejskiego Zespołu Oświaty w Kuźni Raciborskiej do załatwiania i wydawania decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu przyznawania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

Zastępca Burmistrza Miasta Rita Serafin powiedziała, że upoważnienie udzielone przez radę spowoduje scedowanie kompetencji Burmistrza określone w ustawie o systemie oświaty na rzecz dyrektora MZO. Upoważnienie to ułatwi pracę Burmistrza.

 

Antoni Głowski – w przypadku uwag do wydanej przez dyrektora MZO decyzji, do kogo będą mogli odwołać się ich adresaci?

 

Rita Serafin – będzie możliwość odwołania się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

 

Marcelina Waśniowska – jeżeli odwołanie się od decyzji rozpatruje SKO, to decyzje winien wydawać Burmistrz.

 

Józef Maślanka – Burmistrz swoim pracownikom sam udziela upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych, natomiast w przypadku dyrektorów jednostek organizacyjnych konieczne jest upoważnienie rady. Za wydaną decyzję merytorycznie odpowiada każdy pracownik, który w imieniu Burmistrza ją wydaje.

 

Ernest Emrich – niedawno Rada Miejska udzieliła upoważnienia do wydawania decyzji z zakresu świadczeń socjalnych dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kuźni Raciborskiej Przewodniczący Rady Miejskiej projekt uchwały odczytał i poddał pod głosowanie. Uchwała została podjęta 11 głosami „za”, 1 głos był przeciw i 1 głos wstrzymujący się.

8.8.            zmiany uchwały nr XXX/256/2005 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 27.04.2005r.

Ernest Emrich – zmiana dot. uchwały na podstawie której rada wyraziła zgodę na przejęcie przez gminę stadionu sportowego i budynku szatni. Po podziale geodezyjnym zmienił się numer działki.

Projekt uchwały odczytał Przewodniczący Rady Miejskiej. Uwag nie zgłoszono. Uchwała w obecności 13 radnych została podjęta jednogłośnie.

8.9.            odwołania zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Kuźni Raciborskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej Manfred Wrona odczytał projekt uchwały. W związku z tym, że uwag nie zgłoszono, Manfred Wrona projekt uchwały poddał pod głosowanie. Uchwała została podjęta 13 głosami „za”.

8.10.        zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Katowice

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał uzasadnienie do projektu uchwały Rady Miasta Katowice i projekt uchwały Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Katowice. Uwag nie wniesiono, Manfred Wrona poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Uchwała w obecności 13 radnych została podjęta jednogłośnie.

8.11.        zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Bielsku – Białej

 

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał:

- projekt uchwały Rady Powiatu w Bielsku – Białej w sprawie likwidacji Poradni Okulistycznej funkcjonującej w szpitalu Pediatrycznym w Bielsku – Białej,

- uzasadnienie do projektu uchwały Rady Powiatu w Bielsku – Białej.

Uwag nie zgłoszono. Uchwała w obecności 13 radnych została podjęta jednogłośnie.

- projekt uchwały Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej.

8.12.        potwierdzenia współpracy Sołectwa Rudy Gmina Kuźnia Raciborska z Gminą Bolatice w Czechach

Ernest Emrich – współpraca Sołectwa Rudy Gmina Kuźnia Raciborska z Gminą Bolatice w Czechach trwa od 2000 roku. Deklarację współpracy regionalnej podpisali: Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska, Starosta Gminy Bolatice i Sołtys Sołectwa Rudy. Do tej pory nie było podjętej w tej sprawie uchwały. Aby kwestię tę uporządkować należy podjąć uchwałę potwierdzającą tę współpracę.

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt uchwały.

Uchwała w obecności 13 radnych została podjęta jednogłośnie.

9. Informacja Burmistrza Miasta o złożonych przez pracowników samorządowych oświadczeniach majątkowych za 2004 rok.

Informację z analizy oświadczeń majątkowych pracowników samorządowych za 2004 rok przedstawił Burmistrz Miasta Ernest Emrich – inf. stanowi załącznik do protokołu.

10. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o złożonych przez radnych oświadczeniach majątkowych za 2004 rok

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że wszyscy radni oświadczenia majątkowe wraz z kopią zeznania o osiągniętych dochodach w roku podatkowym 2004 złożyli w ustawowym terminie. W analizowanych oświadczeniach majątkowych nie stwierdził nieprawidłowości. W kilku przypadkach wystąpiły jedynie błędy w zapisie w poszczególnych rubrykach, oraz brak oryginalnego podpisu na kopii zeznania podatkowego. Wszystkie tego typu niedociągnięcia zostały usunięte.

11. Informacja Burmistrza Miasta z miedzysesyjnej działalności

Informację z międzysesyjnej działalności przedstawił Burmistrz Miasta Ernest Emrich – informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

12. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej dot. spraw bieżących

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał pismo, które złożył prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego oddział Kuźnia Raciborska w sprawie zabezpieczenia w budżecie na 2006r. środków finansowych na waloryzację wynagrodzenia pracowników administracji oświaty i obsługi, na zastępstwa doraźne i podwyżkę składników wynagrodzenia nauczycieli. Poinformował, że pismo skierowane zostało do Komisji Budżetu i Finansów i Komisji Oświaty.

13. Interpelacje i zapytania

Janusz Brzeźniak wypowiedział się w sprawie przejętej przez gminę nieruchomości Bar „Przystanek”. Radny uważa, że obiekt jest w złym stanie i należy go wyburzyć a w tym miejscu zbudować parking. Swoje stanowisko uzasadnił okolicznością istnienia tuż obok restauracji. Zapytał także o:

1) zbycie budynku po byłym ZST w Kuźni Raciborskiej przy ul. Powstańców,

2)  zagospodarowanie obiektu przy ul. Jagodowej w Kuźni Raciborskiej,

3) przyczyny nie uruchomienia Szkoły Zawodowej w Kuźni Raciborskiej,

4) zamierzenia dot. Ośrodków Zdrowia na terenie gminy.

Odpowiedzi na pytanie pierwsze udzielił Burmistrz Miasta Ernest Emrich, natomiast na pytania następne Zastępca Burmistrza Rita Serafin.

 

Ernest Emrich – w celu zbycia budynku b. ZST przy ul. Powstańców zorganizowano dwa przetargi i negocjacje. Niestety nikt zarówno do przetargów jak i negocjacji nie przystąpił. Jeżeli do następnych negocjacji nikt nie przystąpi to zamierzamy dokonać podziału nieruchomości i po podziale ją sprzedać.

 

Rita Serafin odnośnie zagospodarowania obiektu przy ul. Jagodowej powiedziała, że lewe skrzydło zajmuje MawoMed. Byłoby dobrze, aby dwa podmioty tj. MawoMed i Caritas zlokalizowane w obiekcie podzieliły się pomieszczeniami w taki sposób, aby nie było problemów z rozliczaniem kosztów eksploatacji budynku. Jednak ostateczne rozwiązania w tym zakresie nastąpią po kontraktacji usług z NFZ na 2006 rok.  Zastępca Burmistrza w sprawie kształcenia młodzieży w Szkole Zawodowej powiedziała, że dyrekcja FO „Rafamet” sygnalizowała potrzebę kształcenia w zakresie praktycznej nauki zawodu tokarzy, ślusarzy, frezów, spośród których najlepsi mieliby zagwarantowane zatrudnienie w zakładzie. Jednak bieżący rok poświęci się na zaplanowaniu formy i zakresu kształcenia. Odnośnie Ośrodków Zdrowia Rita Serafin powiedziała, że zmieniły się przepisy i musimy Ośrodki Zdrowia dostosować do obwiązujących wymogów. W tej sprawie będą prowadzone rozmowy z kierownictwem Amicus-Med. Na temat Ośrodków Zdrowia Rita Serafin powiedziała, że do końca nie jest jasne co z Ośrodkiem Zdrowia w Kuźni Raciborskiej, ponieważ do rozwiązania jest sprawa ogrzewania obiektu, remontu dachu i wymiany okien, które prawdopodobnie nie spełniają obecnie obowiązujących wymogów. Jeżeli chodzi o Ośrodek Zdrowia w Rudach to spółka Amicus-Med „wyszła” z propozycją budowy nowego obiektu. Radca prawny spółki przekazał propozycję ustawienia nowego, nowoczesnego pawilonu barakowego. Pracownicy spółki mają natomiast nieco odmienne zdanie na ten temat, twierdzą bowiem, że obecny budynek w Rudach należy zmodernizować i dostosować do obowiązujących wymogów. Pani Burmistrz stwierdziła, że ustawienie nowego obiektu zapewne nie jest dobrym pomysłem, ponieważ wiąże się ze zbyt dużymi kosztami.

 

Janusz Brzeźniak – rozumiem, że koncepcja władz zmierza w kierunku remontu dotychczasowego budynku Ośrodka Zdrowia w Rudach a nie budowy nowego?

 

Rita Serafin – zdecydowanie tak.

 

Manfred Wrona – również tak uważam.

 

Rita Serafin – Ośrodek Zdrowia w Turzu po wypowiedzeniu umowy najmu dotychczasowemu lokatorowi i adaptacji pomieszczeń zostanie przeniesiony z budynku OSP na parter budynku przy ul. Kościelnej,.

 

Jan Stanek – rodzice dzieci uczęszczających do Zespołu Szkolo-Przedszkolnego w Budziskach zostali wprowadzeni w błąd. Zapewniano nas, że będą łączone wyłącznie klasy 0-1 a jest zupełnie inaczej, łączy się również inne oddziały.

 

Wiesława Czogała – nie mam informacji od dyrektora szkoły w Budziskach na temat organizacji nauczania. Na zebraniu w czerwcu został zobligowany do powiadomienia o tym dyrektora MZO, Burmistrza i rodziców. W sprawie uruchomienia Szkoły Zawodowej dodam, że do dnia 28 sierpnia br. zgłosiło się 7 osób zainteresowanych naborem do typu szkoły. Korzystając z okazji chciałabym poinformować także o firmie „Combidata” z Katowic, która proponuje kształcenie w Szkole Policealnej. Odbywać się ono będzie systemem zaocznym, bezpłatnie dla rolników i ich rodzin. Edukacja kończy się uzyskaniem tytułu technika – informatyka oraz certyfikatu. Szkołę planuje się  uruchomić od 15 października br. i przewiduje się dla uczniów częściową refundację kosztów dojazdu.

 

Sylwester Larysz – należy uporządkować sprawę kierowania do pracy osób „z wyrokiem”. Osoby te nie powinny pracować same.

 

Witold Ciuberek – ZGKiM nie wysyła do pracy w sołectwach osób posiadających w wyroku odpracowanie określonej ilości godzin. Przypuszczam, że chodzi tu o o sytuację, kiedy osoby po wyroku kierują się bezpośrednio do sołtysów.

 

Sylwester Larysz – co z krzesełkami na stadion?

 

Julian Zieliński – większa część środków zostanie przeznaczona na dostosowanie stadionów do wymogów Śląskiego Związku Piłki Nożnej. W pierwszej kolejności wyposażany będzie stadion w Kuźni Raciborskiej, następnie w Rudzie Kozielskiej, a w kolejnych latach pozostałe obiekty.

 

Sylwester Larysz – w Rudach nowa droga jest wykonana nieprawidłowo, ponieważ woda zalewa kwiaciarnię zlokalizowaną przy ulicy. Są też w niektórych miejscach za wysoko umieszczone krawężniki.

 

Manfred Wrona zapytał co dalej z planem zagospodarowania przestrzennego? oraz poruszył sprawę odbioru studzienek kanalizacyjnych w Rudach. Stwierdził, że w odbiorze uczestniczyli pracownicy Urzędu Miejskiego  uwag było bardzo wiele.

 

Ernest Emrich – w odbiorze pracownicy nie uczestniczyli tylko byli obecni i nie był to odbiór końcowy. Wszelkie uwagi przekazałem osobiście wykonawcy.

 

Manfred Wrona – podczas wypadku, który miał miejsce w centrum Rud została zniszczona m.in. tablica informacyjna stanowiąca własność Rady Sołeckiej. Mieszkańcy spodziewają się, że tablica zostanie ponownie ustawiona a kosztami obciążony sprawca wypadku. Następną sprawą jaką chcę poruszyć jest pozyskiwanie środków pomocowych. Program  „Odnowa Wsi” okazał się kompletną klapą. Kto złożył wnioski do INTEREG-u? Nie ma osób odpowiedzialnych za pozyskiwanie środków z Unii Europejskiej. Uważam, że jeżeli za cos odpowiedzialni są wszyscy, to w rezultacie nie odpowiada nikt. Druga edycja jest w listopadzie i sądzę, że nie zdążymy złożyć wniosków. Jeżeli nie będzie grupy ludzi do pozyskiwania środków to uważam, że nic w tym zakresie nie będzie się działo. W sierpniu br. byłem w Niemczech wschodnich i miałem okazję obejrzeć jak te maleńkie społeczności dobrze funkcjonują, a przecież byli w gorszej sytuacji niż my. Odnośnie spraw oświatowych uważam, że należy ponownie podjąć temat reformy oświaty. Chcielibyśmy otrzymać informację na temat rzeczywistego naboru uczniów do placówek oświatowych. Zapraszam ponadto w najbliższą sobotę i niedzielę do Bolatic i udział w targach rolnych. Gmina nasza również przygotowała bogate stoisko wystawiennicze.

14. Wnioski

 

Janusz Brzeźniak  - zgłaszam kilka następujących wniosków:

1)      przeprowadzić regulację płac w Urzędzie Miejskim,

2)      wprowadzić zakaz parkowania samochodów osobowych przy ZSOiT w Kuźni Raciborskiej zarówno dla nauczycieli zatrudnionych w szkole jak i uczniów. Umożliwić dojazd do parkingu od strony hali sportowej. Parking znajduje się również przy ul. Świerczewskiego,

3)      zamontować co najmniej dwa progi zwalniające na ul. Kościuszki w Kuźni Raciborskiej,

4)      wyciąć uschnięte drzewo przy ul. Piaskowej koło posesji państwa Porąbka, które stwarza zagrożenie bezpieczeństwa,

5)      znaleźć koncepcję zagospodarowania obrzeża lasu w ciągu ulic: Rudzkiej i Moniuszki w Kuźni Raciborskiej. Wystąpić do Nadleśnictwa w sprawie notorycznego zaśmiecania tego terenu,

6)      zakupić odpowiedniej klasy sprzęt nagłaśniający dla MOKSiR w celu organizacji imprez plenerowych.

 

Sylwester Larysz - przy podziale środków dla klubów sportowych uwzględnić potrzeby klubu sportowego „Buk” w Rudach.

15. Zamknięcie obrad.

Porządek obrad XXXIV sesji Rady Miejskiej został wyczerpany, Przewodniczący dziękując wszystkim za udział w sesji zamknął jej obrady.

 

                                                                                              PRZEWODNICZĄCY

                                                                                                RADY MIEJSKIEJ

                                                                                             (-) Manfred Wrona

 

 

 

Na podstawie notatek I. Burgieł protokół sporządziła E.Podolec

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół nr XXXIV/2005
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:07.11.2005 10:19

Rejestr zmian dokumentu

pokaż