w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuźnia Raciborska

 

Uchwała Nr XLIV/421/2014

Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

z dnia 17 października 2014 roku

 

w sprawie:  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuźnia Raciborska

 

 

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z póżn. zm.) w związku z  art.  226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz w związku ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą Nr XLIV/420/2014 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 17.10.2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

 

Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej

uchwala, co następuje:

 

            § 1

 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kuźnia Raciborska przyjętą w Uchwale Nr XXXVII/367/2014 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 16.01.2014 roku (z późniejszymi zmianami) zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

 2. Powyższa zmiana polega na

 1. zwiększeniu w 2014 roku dochodów ogółem i bieżących o 17.181,40 zł, w tym z tytułu podatków i opłat o 6.560,00 zł oraz zmianie kwot dochodów w latach 2015-2022;

 2. zwiększeniu w 2014 roku wydatków ogółem o 17.181,40 zł, w tym zwiększeniu wydatków bieżących per saldo o 43.343,15 zł i zmniejszeniu wydatków majątkowych o 26.161,75 zł oraz zmianie kwot wydatków w latach 2015-2022;

 3. zmniejszeniu w 2014 roku wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 2.000,00 zł oraz zmianie kwot wynagrodzeń w latach 2015-2022;

 4. zmianie kwot wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem organów j.s.t. w latach 2014-2022.

   

  § 2

 1. Zmienia się wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Kuźnia Raciborska zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

 2. Powyższa zmiana polega na:

 1. wprowadzeniu nowego przedsięwzięcia pn. „Odbudowa przepustu na potoku w ciągu ul. Cysterskiej w miejscowości Rudy” z okresem realizacji w latach 2014-2015 i łącznym nakładem finansowym 45.000,00 zł;

 2. wprowadzeniu nowego przedsięwzięcia pn. „Budowa masztu (OSP Ruda)” z okresem realizacji w latach 2014-2015 i łącznym nakładem finansowym 17.600,00 zł.

   

   

  § 3

  Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

   

  § 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kuźnia Raciborska.

 

         § 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

WICEPRZEWODNICZĄCA

RADY MIEJSKIEJ

(-) Sabina Chroboczek-Wierzchowska

 

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuźnia Raciborska
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:28.10.2014 12:54

Rejestr zmian dokumentu

pokaż