w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

 

Uchwała Nr VIII/81/2015

Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

z dnia 29 czerwca 2015 roku

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15,  art. 40 ust. 1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z późń. zm.) w związku z  art. 6n ust. 1 pkt 1 i art. 6m ust. 1a, 1b ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 1399 z późń. zm. ), art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz. U. z 2011 r., Nr 197, poz. 1172 z późń. zm.),  po przeprowadzeniu konsultacji

Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej

uchwala co następuje:

 

§ 1

1.   Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

2.   Deklarację, o której mowa w ust. 1, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w Urzędzie Miejskim w Kuźni Raciborskiej w terminach określonych w art. 6m ust. 1 i 2 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013 r. poz. 1399 z późń. zm.)

§ 2

Traci moc uchwała Nr XXIII/265/2012 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 29 listopada 2012r.
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kuźnia Raciborska.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Sabina Chroboczek-Wierzchowska

 

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:10.07.2015 12:14

Rejestr zmian dokumentu

pokaż