w sprawie zmiany uchwały nr XXV/209/2004 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości

Uchwała nr .........................................

Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

z dnia .................................................

w sprawie zmiany  uchwały nr XXV/209/2004 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia

 9 grudnia 2004 r.  w  sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity w  Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 rok o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity w Dz.U. z 2002r. Nr 9, poz. 84 z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej

uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr XXV/209/2004 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości  wprowadza się następujące zmiany:

w § 1 po pkt 4  dodaje się pkt 5 i pkt 6, które otrzymują brzmienie:

5.    nieruchomości lub ich części stanowiące własność gminy zajęte  na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych,

6.    budynki i grunty stanowiące własność gminy, o ile nie są we władaniu, posiadaniu osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt. 3 i 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kuźnia Raciborska.

§ 3

Podać treść niniejszej uchwały do publicznej wiadomości przez rozplakatowanie obwieszczeń.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2006 roku.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie zmiany uchwały nr XXV/209/2004 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:21.11.2005 12:57

Rejestr zmian dokumentu

pokaż