w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

  Uchwała nr XXI/210/2008

Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

z dnia 31 stycznia 2008 roku

 

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „i” oraz art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 86 ust. 1, art. 165 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej

uchwala, co następuje:

§ 1

Zwiększyć budżet po stronie dochodów o kwotę 20 217 zł oraz zwiększyć budżet po stronie wydatków na 2008 rok o kwotę 20 217 zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Zwiększyć przychody o kwotę 31 500 zł oraz zwiększyć budżet po stronie wydatków na 2008 rok o kwotę 31 500 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Dokonać zmiany § 14 w Uchwale Nr  XX/187/2007 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 21.12.2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok, który otrzymuje brzmienie:

„Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1)       pokrycie występującego  w ciągu roku  przejściowego  deficytu budżetu do kwoty 500 000 zł,

2)       sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 1 191 840 zł

3)       spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 281 488 zł”.

§ 4

W uchwale Nr XX/187/2007 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 21.12.2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok wprowadza się zmianę, poprzez dodanie w § 16 tiret szóste o następującej treści:

„- udzielania poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 1 500 000 zł”.

§ 5

W wyniku dokonywanych zmian budżet na 2008 rok zamyka się:

po stronie dochodów kwotą 21 800 070 zł,

po stronie wydatków kwotą 22 991 910 zł.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

(-) Manfred Wrona

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:06.02.2008 13:22

Rejestr zmian dokumentu

pokaż