OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM - Oczyszczanie zamulonych kanałów kanalizacji ściekowej i studzienek ściekowych na terenie miasta Kuźnia Raciborska – usuwanie szkód powodziowych z 2010 roku

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

- usługa

o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy prawo zamówień publicznych

Data zamieszczenia Ogłoszenia w Biuletynie zamówień publicznych: 26.10.2011r.

     Numer Ogłoszenia: 353360 - 2011  

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

1.    Nazwa i adres zamawiającego:

Gmina Kuźnia Raciborska, ul. Słowackiego 4

47-420 Kuźnia Raciborska

tel. (032) 419-14-17, fax. (032) 419-14-32

e-mail: poczta@kuzniaraciborska.pl; www.kuzniaraciborska.pl

2.    Rodzaj Zamawiającego

Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1.    Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia

a)    Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:

„Oczyszczanie zamulonych kanałów kanalizacji ściekowej i studzienek ściekowych na terenie miasta Kuźnia Raciborska – usuwanie szkód powodziowych z 2010 roku”.

Zadanie realizowane jest ze środków Funduszu Solidarności Unii Europejskiej.

                                                 

b)    Nomenklatura wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

CPV 90220000-5 Usługi czyszczenia kanałów odpływowych

CPV 74740000-8 Różne usługi czyszczenia

c)    Zakres przedmiotu zamówienia:

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

-      ręczne lub mechaniczne czyszczenie sieci kanalizacji ściekowej (ogólnospławnej) o średnicy od Ø 200 do Ø 600 i łącznej długości około 3873 mb, za pomocą urządzenia wysokociśnieniowego (typu WUKO) z jednoczesnym odpompowaniem zalegających w kanałach nieczystości pompą próżniową będącą na wyposażeniu wozu asenizacyjnego,

-      ręczne lub mechaniczne czyszczenie studzienek rewizyjnych o średnicach od Ø 1000 do  Ø 1400 w ilości 155 sztuk,

-      ręczne lub mechaniczne czyszczenie wpustów ulicznych zlokalizowanych w ciągu czyszczonej sieci kanalizacji ściekowej (brak danych w zakresie ilości wpustów),

-      przeprowadzenie monitoringu za pomocą kamery TV wyczyszczonej  sieci kanalizacji ściekowej (ogólnospławnej) w celu sprawdzenia efektywności przeprowadzonego czyszczenia oraz zlokalizowania ewentualnych uszkodzeń,

-      sporządzenie dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej  - protokoły, zdjęcia uwidaczniające uszkodzenia kanałów oraz w wersji elektronicznej – filmy z kamerownia kanałów.

Istotne dane dotyczące sieci i urządzeń kanalizacyjnych, których dotyczy wykonanie opisanego powyżej przedmiotu zamówienia przedstawia poniższa tabela  oraz załącznik nr 7 do SIWZ:

L.p.

Ulica

Długość kanału [m]

Średnica [mm]

Ilość studzienek rewizyjnych

[szt.]

Stopień zanieczyszczenia [%]

1

Findera

165,5

300/350

4

30

2

Nowotki

121,2

300/350

3

30

3

Kościuszki

107,4

600

3

75

4

Moniuszki

531,3

600

17

40

5

Moniuszki 6

122,3

200

3

30

6

Moniuszki do "Gracji"

87,6

300

5

40

7

Moniuszki 5

25

300

1

40

8

Fornalska

130,5

400

4

40

9

Arki Bożka

74,1

200/250

4

60

10

Kocura

318

200/250

9

50

11

Świerczewskiego

725

300/350

26

50

12

Świerczewskiego 10

65,3

200/250

4

40

13

Świerczewskiego 8

41,8

200/250

3

40

14

Świerczewskiego 6

51

200/250

2

40

15

Świerczewskiego "Nowe Bloki"

253,7

200

17

60

16

Westerplatte

205

250

8

40

17

Bema 7 i 5

286,9

200/250

11

30

18

Krasickiego "Przedszkole"

56,7

200/250

2

60

19

Krasickiego "Kotłownia"

169,2

200

10

30

20

Klasztorna "Ośrodek zdrowia"

117,8

200

7

40

21

Klasztorna "Kino"

31,6

300

3

40

22

Klasztorna "Pizzeria"

99,9

250

5

75

23

Klasztorna "Pączki"

86,8

250

4

60

 

Razem:

3873,6

-

155

-

          Informacje dodatkowe dotyczące przedmiotu zamówienia:

Kanalizacja ściekowa – zanieczyszczona kanalizacja ogólnospławna na długości 3873 m.

W wyniku wysokiego poziomu wody podczas powodzi mającej miejsce w 2010 roku w odbiorniku ścieków oczyszczonych tj. rzece Ruda przez okres 8-10 dni, utrzymywał się również przekroczony powyżej maksymalnego poziom ścieków    w całej sieci kanalizacji ogólnospławnej na terenie miasta Kuźnia Raciborska. Wystąpiło zjawisko tzw „cofki”, które doprowadziło do zamulenia kanałów i zatorów w sieci kanalizacyjnej.             

Na terenie miasta Kuźnia Raciborska aktualnie funkcjonuje 4,5 km sieci kanalizacji ogólnospławnej. Jest to sieć wybudowana w latach 1955-60.

Zarówno materiały użyte do budowy głównych kolektorów (rury betonowe) jak i kanałów o mniejszych średnicach fi 200; fi 250; fi 350 (rury z kamionki) jak i głębokie posadowienie kanałów od 4 do 6 m poniżej poziomu terenu pozwoliły do dnia dzisiejszego na uniknięcie poważniejszych awarii.

Jednakże ostatnia powódź z maja/czerwca 2010r. doprowadziła do zamulenia głównych kolektorów oraz pomniejszych kanałów do nich przyłączonych.

W ocenie miejskich służb kanalizacyjnych kolektory główne zostały zamulone do wysokości ok. ¾ ich średnicy (ul. Kościuszki i część ul. Moniuszki). Natomiast pozostałe kanały są zamulone w 1/3 swojego przekroju.                

W związku z wystąpieniem tzw. „cofki” w systemie sieci kanalizacji ogólnospławnej, czego wynikiem jest zawężenie przekroju rur kanalizacyjnych, wystąpił wzrost ilości interwencji polegających na likwidacji awarii sieci. Od czasu wystąpienia powodzi na przełomie maja i czerwca 2010r cały czas jest podwyższony poziom ścieków w studniach rewizyjnych na terenie miasta Kuźnia Raciborska. Zamulona kanalizacja ogólnospławna nie zapewnia odpowiedniej wydajności przepływu ścieków. Ścieki nie mogąc na bieżąco spływać na oczyszczalnię zalegają w studniach kanalizacyjnych powodując uciążliwość związaną z emisją związków zapachowych. Dodatkowo przytoczone awarie w większości polegają na niedrożności bądź zmniejszonej przepustowości przykanalików przyłączy bloków mieszkalnych do sieci, w wyniku czego nieczystości wydostają się poprzez studzienki rewizyjne do piwnic. Taka sytuacja powoduje bardzo duże zagrożenie biologiczne dla mieszkańców danego bloku mieszkalnego.          

Czyszczenie mechaniczne sieci kanalizacji pozwoli na zwiększenie prędkości przepływu oraz przepustowości sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Kuźnia Raciborska. Zapobiegnie to również w przyszłości występowaniu zatorów na sieci i awarii polegających na piętrzeniu się ścieków w przyłączach kanalizacyjnych, pionach kanalizacyjnych w blokach mieszkalnych, a co za tym idzie „wybijaniu” ścieków w studzienkach rewizyjnych w piwnicach posesji podłączonych do sieci kanalizacyjnej.

Lokalizacja zadania w środowisku przyrodniczym, zasięg oddziaływania na środowisko:

Zadanie zostanie realizowane w ścisłym centrum miejscowości Kuźnia Raciborska na terenie zabudowanym budownictwem mieszkaniowym wielorodzinnym (bloki mieszkalne). Realizacja usługi odbywać się będzie na terenie Parku Krajobrazowego Cysterskich Kompozycji Krajobrazowych Rud Wielkich, jednak planowane prace ze względu na technologię (hermetyzacja procesy czyszczenia), nie mają żadnego negatywnego wpływu na walory zarówno środowiska naturalnego jak i przyrodniczego. Proces mechanicznego czyszczenia kanalizacji za pomocą urządzenia ciśnieniowego odbywać się będzie we wnętrzu istniejącej sieci kanalizacji ogólnospławnej do głębokości 5,5m pod powierzchnią terenu.

Wymagania dotyczące robót:

·       wszystkie prace powinny być zrealizowane zgodnie z przepisami, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi i sztuką budowlaną, przepisami bhp, ppoż, oraz zgodnie z poleceniami Przedstawiciela Zamawiającego,

·       roboty należy prowadzić zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia, wymogami niniejszej specyfikacji oraz Formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ,

·       przed przystąpieniem do prac każdorazowo należy dokonać sprawdzenia środowiska kanału na obecność niebezpiecznych gazów lub cieczy za pomocą urządzenia pomiarowego (miernika) przed przystąpieniem  do wykonywania prac na sieci i urządzeniach kanalizacji deszczowej, prace wykonywać przestrzegając wymogów bezpieczeństwa określonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. z 1993r. Nr 96, poz. 437);

·       wszelkie prace wykonywane przez Wykonawcę w pasie drogowym wymagają bezwzględnie oznakowania zgodnego z przepisami ustawy z dnia 20.06.1997r. Prawo  o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.) oraz ustawę z dnia 22.05.2009r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym i innych ustaw (Dz. U. z 2009r. Nr 97, poz. 802) oraz aktami wykonawczymi do w/w ustawy, tj. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywanie nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2003r. Nr 177, poz. 1729), Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie Szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003r. Nr 220, poz.2181);

·       w czasie wykonywania przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się zapewnić dojazd i dojście do posesji prywatnych, a także prowadzić prace w taki sposób, aby w maksymalnym stopniu ograniczyć utrudnienia w ruchu drogowym oraz przeciwdziałać sytuacjom zagrażającym bezpieczeństwu uczestników ruchu drogowego.

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia należy wykonać również:

·       wszelkie prace pomocnicze i towarzyszące, które są konieczne do prawidłowego wykonania przedmiotu usługi,

·       wszelkie inne prace, niezbędne sprawdzenia, pomiary, czynności, obowiązki i wymogi wynikające z niniejszej specyfikacji (umowy, opisu przedmiotu zamówienia),

·       cena ofertowa podana przez Wykonawcę we wzorze formularza „Oferta” powinna obejmować również koszty sporządzenia monitoringu za pomocą kamery TV - wyczyszczonej sieci kanalizacyjnej, koszty sporządzenia dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (filmy z kamerownia kanałów) oraz koszty zużycia wody dla potrzeb realizacji usługi (uzgodnienie formy rozliczenia nastąpi w trakcie przekazania terenu prowadzenia prac).

                

WYTYCZNE DOTYCZĄCE ZAGOSPODAROWANIA

ODPADÓW POWSTAŁYCH W TRAKCIE REALZACJI USŁUGI:

·       Odpady  powstałe w trakcie realizacji usługi Wykonawca będzie zobowiązany zagospodarować zgodnie z Ustawą z dnia 27.04.2001r. o odpadach (t.j. z 2010r. Dz. U. Nr 185 poz. 1243 z późn. zm.).

·       Gmina Kuźnia Raciborska nie posiada na swoim terenie składowiska odpadów, należy zatem uwzględnić konieczność wywozu odpadów do stosownej instalacji zlokalizowanej poza terenem Gminy Kuźnia Raciborska.

                

2.    Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt. 3 i 4 ustawy p.z.p.

Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających.

3.    Informacja o możliwości złożenia oferty częściowej.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

4.    Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej.

Nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej.

5.    Termin wykonania zamówienia.

Wymagany termin realizacji zadania: 15 grudzień 2011 r.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM

I TECHNICZNYM

1.    Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy niepodlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy prawo zamówień publicznych, oraz spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych, dotyczące:

1)    Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.

2)    Posiadania wiedzy i doświadczenia.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Potwierdzeniem spełniania ww warunku przez Wykonawcę, będzie złożenie podpisanego Oświadczenia wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, składane zgodnie z art. 44 ustawy p.z.p. - na załączniku nr 1 do SIWZ.

                                    

3)    Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże dysponowanie:

·       co najmniej 1 (jednym) samochodem wielofunkcyjnym przeznaczonym do udrażniania kanałów wodą pod wysokim ciśnieniem z wykorzystaniem różnego rodzaju głowic i dysz czyszczących z możliwością jednoczesnego odsysania nieczystości do zbiornika osadu, usuwania zanieczyszczeń i osadów ze studzienek rewizyjnych, wpustów ulicznych, itp.,

·       co najmniej 1 (jedną) kamerą telewizyjną służącą do przeprowadzenia monitoringu TV sieci kanalizacyjnych.

4)    Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Potwierdzeniem spełniania ww warunku przez Wykonawcę, będzie złożenie podpisanego Oświadczenia wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, składane zgodnie z art. 44 ustawy p.z.p. - na załączniku nr 1 do SIWZ.

2.    Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy                w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy p.z.p.

1)    W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych, Zamawiający żąda następujących dokumentów:

a)    Oświadczenia wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, składane zgodnie z art. 44 ustawy p.z.p. - na załączniku nr 1 - oryginał oświadczenia podpisany przez Wykonawcę.

2)    W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie, Zamawiający żąda następujących dokumentów:

a)    Wykazu narzędzi, wyposażenia i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy                w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami - na załączniku nr 4 – do SIWZ, zgodnie z zawartym przez Zamawiającego w rozdziale 2 pkt V ppkt 3 SIWZ wyszczególnieniem wymaganych urządzeń.

Dokumenty te należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

3)    Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

a)    Oświadczenia wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, składane zgodnie z art. 44 ustawy p.z.p. - na załączniku nr 1 - oryginał oświadczenia podpisany przez Wykonawcę.

4)    W celu potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający żąda następujących dokumentów:

a)    Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 ustawy p.z.p.   na załączniku nr 2 - oryginał lub kopia poświadczenia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

b)    Aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy p.z.p. - wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - oryginał lub kopia dokumentu poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę,

 a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy p.z.p.- na załączniku nr 3 - oryginał lub kopia oświadczenia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

c)    Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert - oryginał lub kopia dokumentu poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

d)    Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert - oryginał lub kopia dokumentu poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

Uwaga!

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla Wykonawcy, określonym w Sekcji III pkt 2 ppkt 4).

4)    Dokumenty podmiotów zagranicznych.

Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składają dokumenty zgodnie z przepisami § 4 Rozporządzenia z dnia 30.12.2009r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz, U. z 2009r. Nr 226, poz. 1817).

W przypadku wykonawcy mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w sekcji III pkt 2 ppkt 4).b) do ppkt 4).d składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że:

·       nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

·       nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości decyzji wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

4.    Inne dokumenty

1)    Wypełniony formularz OFERTA (wg załączonego do SIWZ druku).

2)    Informacja o podwykonawcach - jeżeli Wykonawca przewiduje udział podwykonawców w realizacji zamówienia zobowiązany jest to wskazać w formularzu oferty oraz na załączniku nr 5, określając rodzaj powierzonej części zamówienia podwykonawcom.

3)    Wypełniony Formularz ofertowy (sporządzony wg załącznika Nr 7 do SIWZ).

Opcjonalnie:

4)    Upoważnienie do podpisywania oferty oraz innych dokumentów lub składania ewentualnych wyjaśnień, związanych z postępowaniem w sprawie zamówienia publicznego, określające zakres upoważnienia, podpisane przez osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań                          w imieniu wykonawcy. Upoważnienie należy złożyć w oryginale lub poświadczone notarialnie lub opatrzone adnotacją „za zgodność z oryginałem”, podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną (uprawnione) do występowania w imieniu Wykonawcy.

Uwaga:

Upoważnienie należy załączyć tylko wówczas, jeżeli osoba lub osoby podpisujące ofertę nie   figurują w odpowiednich rejestrach i nie są uprawnione do reprezentowania wykonawcy.

5)    Pełnomocnictwo - w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania     w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (pełnomocnictwo może wynikać z treści umowy konsorcjum).

5)    Informacja na temat wadium.

Zamawiający odstępuje od żądania wniesienia wadium w prowadzonym postępowaniu.

                             

6)    Zaliczki

Nie przewiduje się udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

7)    Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.

Nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

1.    Określenie trybu zamówienia.

Przetarg nieograniczony.

2.    Kryteria oceny ofert i ich znaczenie.

Cena (koszt) - 100% - najniższa cena

3.    Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna.

Zamawiający nie zamierza zastosować aukcji elektronicznej przy wyborze wykonawcy.

4.    Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy

Tak

Dopuszczalne zmiany postanowień zawartej umowy oraz określenie warunków zmian:

Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, z uwzględnieniem art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

1.         Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian, o których mowa powyżej, postanowień zawartej umowy w niżej wymienionych  przypadkach:

1.1.        Zmiany nie mające wpływu na termin wykonania umowy:

a)    zmiana adresu lub siedziby Wykonawcy,

b)    zmiana osób występujących po stronie Zamawiającego i Wykonawcy,

c)    zmiana będąca skutkiem poprawy oczywistej pomyłki.

1.2.        Zmiany mające wpływ na termin wykonania umowy:

a)    możliwe jest przedłużenie terminu zakończenia umowy o czas  opóźnienia, jeżeli opóźnienie to wynika z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego i jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, w zakresie następujących obowiązków Zamawiającego:

-      przekazanie terenu prowadzenia prac,

b)    możliwa jest zmiana terminu wykonania umowy, ewentualnie wstrzymania i wznowienia robót, ze względu na:

-      przedłużenie procedury przetargowej,

-      technologię wykonywania prac,

-      niesprzyjające warunki atmosferyczne, w szczególności: obfite opady gradu, deszczu, temperaturę powietrza uniemożliwiającą wykonanie poszczególnych zakresów prac,

-      działania sił natury, uznanych za stan klęski żywiołowej,

c)    Wykonawca nie będzie miał prawa do przedłużenia terminu zakończenia umowy jeżeli przedłużenie terminu wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

1.3.        Zmiany mające wpływ na wysokość wynagrodzenia:

a)    zmiana stawki podatku od towarów i usług (VAT),

b)    rezygnacja z wykonania części robót.

2.    Określa się następujący tryb dokonywania zmian postanowień umowy:

2.1  Sposób inicjowania zmian:

a)    Zamawiający:

-      wnioskuje do wykonawcy w sprawie możliwości dokonania wskazanej zmiany,

-      wnioskuje, aby wykonawca przedłożył propozycję zmiany,

b)    Osoby występujące po stronie Zamawiającego:

-      wnioskują do Zamawiającego w sprawie możliwości dokonania wskazanej zmiany,

c)    Wykonawca:

-      wnioskuje do Zamawiającego o dokonanie wskazanej zmiany.

2.2      Przyczyny dokonania zmian postanowień umowy oraz uzasadnienie takich zmian należy opisać w stosownych dokumentach (notatka służbowa, pismo Wykonawcy, protokół konieczności, itp.). Protokół konieczności wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego.

2.3      Zmiana postanowień zawartej umowy w wyniku wprowadzenia zmian opisanych powyżej może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu, pod rygorem nieważności.

5.    Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

         a)     Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami została umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej w załączeniu do ogłoszenia        

             b)     Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można także odebrać w budynku Urzędu  Miejskiego w Kuźni Raciborskiej przy ul. Słowackiego 4, pokój nr 2 - po złożeniu zamawiającemu wniosku o przekazanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, lub za zaliczeniem pocztowym.

6.    Miejsce i termin składania ofert.

Oferty należy składać w budynku Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej, przy ul. Słowackiego 4, pokój nr 4 (sekretariat Urzędu).

Termin składania ofert upływa dnia 2011-11-03 godz. 09.00.

7.    07Miejsce i termin otwarcia ofert.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 2011-11-03 godz. 09.30 w budynku Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej, przy ul. Słowackiego 4, pokój nr 3 (sala narad).

8.    Termin związania z ofertą.

Termin związania z ofertą wynosi 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

9.    Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

10. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej (jeżeli dotyczy).

Zadanie realizowane jest ze środków Funduszu Solidarności Unii Europejskiej.

11. Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia.

Tak.

/-/ mgr Rita Serafin

Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska

                                               ……………………………………………
                                                                 zatwierdził

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM - Oczyszczanie zamulonych kanałów kanalizacji ściekowej i studzienek ściekowych na terenie miasta Kuźnia Raciborska – usuwanie szkód powodziowych z 2010 roku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:26.10.2011 14:46

Rejestr zmian dokumentu

pokaż