OGŁOSZENIE - Budowa parkingów wraz z małą architekturą oraz zapleczem sanitarnym i punktem informacji turystycznej na terenie Cysterskich Kompozycji Krajobrazowych Rud Wielkich w Rudach”

Kuźnia Raciborska, dnia 2010-11-16

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

- roboty budowlane

o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy prawo zamówień publicznych

Data zamieszczenia: 16.11.2010r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

1.    Nazwa i adres zamawiającego:

Gmina Kuźnia Raciborska, ul. Słowackiego 4

47-420 Kuźnia Raciborska

tel. (032) 419-14-17, fax. (032) 419-14-32

e-mail: poczta@kuzniaraciborska.pl; www.kuzniaraciborska.pl

2.    Rodzaj Zamawiającego

Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1.    Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia

a)    Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:

„Budowa parkingów wraz z małą architekturą oraz zapleczem sanitarnym i punktem informacji turystycznej na terenie Cysterskich Kompozycji Krajobrazowych Rud Wielkich w Rudach”, realizowana w ramach Projektu „Południowo-zachodni Szlak Cysterski.”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 6.4. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

b)    Nomenklatura wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

CPV 45220000-5             Roboty inżynieryjne i budowlane

CPV 45111291-4             Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

CPV 45223300-9             Roboty budowlane w zakresie parkingów

CPV 45210000-2             Roboty budowlane w zakresie budynków

                                                 

c)    Zakres przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia w przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy prawo zamówień publicznych, jest: „Budowa parkingów wraz z małą architekturą oraz zapleczem sanitarnym i punktem informacji turystycznej na terenie Cysterskich Kompozycji Krajobrazowych Rud Wielkich w Rudach”, realizowana w ramach Projektu „Południowo-zachodni Szlak Cysterski.”

Przedsięwzięcie obejmuje teren ok. 1.5 ha, a roboty będą prowadzone na terenie wpisanym do rejestru zabytków (Zespół Klasztorno – Pałacowo - Parkowy w Rudach), leżącym w granicach ochrony Parku Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich, a częściowo na terenie użytku ekologicznego Starorzecze przy Klasztorze w Rudach Wielkich.

Zamówienie obejmuje:

1.       Wykonanie parkingu wraz z jezdniami manewrowymi na obszarze o wymiarach około 100 x 130 m, na dwóch poziomach rozdzielonych murem oporowym. Łącznie 148 miejsc postojowych. Nawierzchnie jezdni, chodników i miejsc postojowych z kostki kamiennej granitowej oraz ekokratki. Wykop – ok. 2400 m3, nasyp: ok. 2777 m2.

2.       Wzmocnienie skarpy dolnego parkingu mającej styczność z linią brzegową przylegającego zbiornika wodnego przyporą z narzutu kamiennego (powierzchnia skarp - 454 m2)

3.       Liniowy remont ul. Cysterskiej na odcinku stycznym do projektowanych rozwiązań (196 m).

4.       Wykonanie muru oporowego pomiędzy tarasami parkingów wraz z balustradą – ok. 177 m3 betonowania.

5.       Wykonanie niskich murków oporowych wraz z barierkami na parkingu dolnym – ok. 67 mb, a także osłon wokół pni drzew – 5 szt.

6.       Budowa parterowego pawilonu zaplecza parkingu (konstrukcja budynku szkieletowa z drewna klejonego) z przeznaczeniem na punkt informacji turystycznej oraz zaplecze sanitarne parkingu – pow. zabudowy 140 m2, kubatura brutto 421 m3 wraz instalacjami wewnętrznymi,  wykończeniem i wyposażeniem.

7.       Budowa zasilania kablowego, oświetlenia zewnętrznego parkingu, terenu rekreacyjnego, budynku pawilonu oraz przebudowa oświetlenia ulicy Cysterskiej.

8.       Wykonanie sieci wod.-kan.: instalacji sanitarnych z przyłączami wodno-kanalizacyjnymi dla budynku zaplecza parkingu, sieci kanalizacji deszczowej dla parkingu i części ulicy Cysterskiej (w tym 3 separatory), wykonanie odwodnień liniowych, budowę kolektora sanitarnego przebiegającego przez teren parkingu, przełożenie istniejącego hydrantu zewnętrznego.

9.       Wykonanie nowej kanalizacji teletechnicznej oraz przebudowy istniejącej, wykonanie systemu CCTV, systemu okablowania strukturalnego oraz sygnalizacji włamań i kontroli dostępu. W zakresie zadania leży instalacja infokiosku zewnętrznego wraz z prezentacją dotyczącą informacji turystycznej.

10.   Wykonanie robót melioracyjnych: odmulenie i wyprofilowanie dna zastoiska (500 m3), ubezpieczenie linii brzegowej (145 m), wykonanie kanału otwartego (13 m), bystrotoku żelbetowego wraz z przyczółkiem wylotowym, wykonanie rurociągu zasilającego ze Stawu Zamkowego (18 m) wraz ze studniami i upustem.

11.   Wykonanie kładki dla pieszych w konstrukcji z drewna klejonego. Ustrój nośny w postaci konstrukcji trójprzęsłowej. Rozpiętość przęseł: 6,0 + 10,50 +6,0 m Szerokość użytkowa kładki - 1,80 m.

12.   Wykonanie zespołu wiat biwakowych w konstrukcji z drewna klejonego, krytych łupkiem naturalnym – łączna powierzchnia zabudowy 8 wiat – ok. 125 m2

13.   Wykonanie ścieżek i nawierzchni pod wiaty na terenie rekreacyjnym.

14.   Wykonanie prac w zakresie zieleni: wycinek – 274 szt, cięć sanitarnych - 41 szt., nasadzeń drzew i krzewów – 1.064 szt, obsadzenia bylinami –ok. 18 m2.

15.   Realizacja placu zabaw – dostawa i montaż 6 urządzeń dla dzieci młodszych oraz dwóch zestawów linowych dla dzieci starszych wraz wykonaniem nawierzchni.

16.   Wyposażenie terenu w elementy małej architektury: maszty flagowe, ławki, kosze na śmieci, stojaki rowerowe gabloty oraz tablice systemu komunikacji wizualnej.

17.   Ogrodzenie miejsca składowania odpadów – 26 mb.

18.   Wykonanie i montaż drewnianego koła wodnego podsiębiernego o średnicy 3 m.

19.   Konserwacja kamiennej zabytkowej figury św. Jana Nepomucena wraz z jej przesunięciem i wykonaniem otoczenia obiektu,

20.   Wykonanie badań archeologicznych – dwa wykopy badawcze o wymiarach 15 x 2 m, zgodnie z wytycznymi WKZ w Katowicach.

Szczegółowy zakres prac określa:

·           Dokumentacja techniczna - załącznik nr 12 do SIWZ;

·           Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – załącznik nr 10 do SIWZ;

·           Przedmiary robót – załącznik nr 9 do SIWZ;

·           Wzór umowy - załącznik nr 8 do SIWZ ;

Wymagania względem Wykonawcy w czasie realizacji inwestycji:

·    Wszystkie prace powinny być zrealizowane zgodnie z przepisami, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi i sztuką budowlaną, przepisami bhp, ppoż, zgodnie z poleceniami Przedstawiciela Zamawiającego na budowie (inspektora nadzoru).

·    Roboty należy prowadzić zgodnie z wymogami dokumentacji określającej przedmiot zamówienia, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz wymogami niniejszej specyfikacji.

·    uzyskanie pozwoleń, prowadzenie uzgodnień i dokonywanie zgłoszeń wymaganych polskim prawem w zakresie prowadzenia inwestycji;

·    wykonywanie dokumentacji warsztatowej;

·    sporządzenie dokumentacji geodezyjnych oraz powykonawczych;

·    uzyskanie odbioru obiektu do użytkowania,

·    realizacja wymagań ochrony przyrodniczej zawartych w przepisach prawa oraz wyrażonych w stanowiskach RDOŚ i GDOŚ,

·    realizacja wymagań ochrony konserwatorskiej, w tym w szczególności wyrażonych w stanowiskach WKZ w Katowicach; Wykonawca zobowiązany będzie do uzyskania pozwolenia na konserwację figury św. Jana Nepomucena, pozwolenia na prowadzenie robót ziemnych oraz wykonania badań archeologicznych;

·    Wykonawca będzie dokonywał uzgodnień z właścicielami terenów i obiektów, dotyczących działań objętych zamówieniem, a nie stanowiących własności Inwestora,

·    W szczególności wykonawca ma obowiązek respektowania ochrony terenu użytku ekologicznego „Starorzecze przy klasztorze w Rudach”. Roboty na tym terenie należy prowadzić w sposób zapewniający ochronę stanowisk roślin chronionych, drzew oraz układu wodnego. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić ochronę roślin chronionych, a w przypadku braku możliwości – ich przeniesienie w miejsce uzgodnione z Inspektorem Nadzoru.

·    Podczas prowadzenia robót ziemnych oraz pracy sprzętu należy zabezpieczyć korzenie i pnie drzew przed możliwym uszkodzeniem.

·    Podczas prowadzenia prac melioracyjnych Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia projektowanej rzędnej lustra wody, co może wiązać się z koniecznością udrożnienia lub remontu przepustu przy betoniarni (odpływ z zalewiska).

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia należy wykonać również:

§       wszelkie prace pomocnicze i towarzyszące, które są konieczne do prawidłowego wykonania robót ujętych w przedmiarze robót;

§       wszelkie inne roboty, prace, niezbędne badania (laboratoryjne), sprawdzenia, pomiary i odbiory instalacji, czynności, obowiązki i wymogi wynikające z niniejszej specyfikacji (umowy, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, dokumentacji technicznej, przedmiaru robót).

Uwaga!

·    Zamawiający zaleca dokonanie wizji w na miejscu budowy przed przystąpieniem do przygotowania oferty.

Wymagania dotyczące materiałów:

Wszelkie użyte w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych i przedmiarze znaki handlowe, towarowe, nazwy modeli, numery katalogowe służą jedynie do określenia cech technicznych i jakościowych materiałów a nie są wskazaniem producenta.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert z zastosowaniem innych materiałów niż określone w dokumentacji projektowej o nie gorszych parametrach od zaprojektowanych i jakości potwierdzonej certyfikatem.

Użyte materiały winny być w I gatunku jakościowym i wymiarowym, posiadające odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i zapewniające sprawność eksploatacyjną.

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne w stosunku do dokumentacji projektowej jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały, roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

Ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę. W takim wypadku Wykonawca musi przedłożyć odpowiednie dokumenty, opisujące parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty, dopuszczające dane materiały (wyroby) do użytkowania oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one równoważne.

W sprawach nieuregulowanych w podanych jw. dokumentach należy stosować się do obowiązujących warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, Polskich Norm oraz norm europejskich, o ile takie obowiązują w Polsce, przepisów prawa budowlanego.

Zaoferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych nie posiadających tych samych lub lepszych parametrów technicznych i jakościowych uwzględnionych w projekcie i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót będzie powodowało odrzucenie oferty.

WYTYCZNE DOTYCZĄCE ZAGOSPODAROWANIA MATERIAŁÓW Z ROZBIÓRKI:

·       Odpady budowlane z rozbiórki winny zostać zagospodarowane przez Wykonawcę zgodnie z Ustawą z dnia 27.04.2001r. o odpadach (t.j. z 2007r. Dz. U. Nr 39 poz. 251 z późn. zm.).

·       Gmina Kuźnia Raciborska nie posiada na swoim terenie składowiska odpadów, należy zatem uwzględnić konieczność wywozu odpadów  do stosownej instalacji zlokalizowanej poza terenem Gminy Kuźnia Raciborska.

2.    Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt. 3 i 4 ustawy p.z.p.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

3.    Informacja o możliwości złożenia oferty częściowej.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

4.    Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej.

Nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej.

5.    Termin wykonania zamówienia.

Końcowy termin realizacji zamówienia: 31.10.2011 r.

W roku 2010, do dnia 15.12.2010 r. Wykonawca dokona zakupu materiałów, dostarczy na plac budowy, zabezpieczy i rozliczy ich zakup, na kwotę 465.000,00 zł, oraz wykona prace na kwotę nie mniejszą niż 128.000,00

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM

I TECHNICZNYM

1.    Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych, dotyczące:

1.    Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

2.    Posiadania wiedzy i doświadczenia.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże:

·       wykonanie w okresie ostatnich pięciu (5) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:

-           co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na budowie parkingu, placu bądź drogi o nawierzchni z kostki granitowej, lub z kostki brukowej betonowej                              i powierzchni co najmniej 2.000 m2, wykonanej w ramach jednego zamówienia (jedna umowa na wykonanie robót);

-           co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na budowie obiektu użyteczności publicznej o kubaturze co najmniej 430 m3.

Uwaga!

Z przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających należyte wykonanie zamówienia wynikać musi jednoznacznie, że wykonane zostały roboty budowlane o zakresie zgodnym z wymaganiami rozdziału 2 pkt V ppkt 2 SIWZ.  

3.    Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże:

·           dysponowanie przy realizacji zamówienia co najmniej 1 osobą - kierownikiem budowy posiadającą uprawnienia budowlane*) bez ograniczeń do kierowania budową w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, której doświadczenie wynosi minimum 5 lat licząc od daty uzyskania uprawnień budowlanych oraz spełniającą wymagania w zakresie prowadzenia robót budowlanych na obiektach zabytkowych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych;

·           dysponowanie przy realizacji zamówienia co najmniej 1 osobą - kierownikiem robót posiadającą uprawnienia budowlane*) bez ograniczeń do kierowania budową lub robotami budowlanymi w specjalności drogowej, której doświadczenie wynosi minimum 5 lat licząc od daty uzyskania uprawnień budowlanych,

·           dysponowanie przy realizacji zamówienia co najmniej 1 osobą - kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, min. 3 lata doświadczenia, dopuszcza się uprawnienia w ograniczonym zakresie.

·           dysponowanie przy realizacji zamówienia co najmniej 1 osobą – kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane*) do kierowania budową lub robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, dopuszcza się uprawnienia w ograniczonym zakresie.

*) uprawnienia budowlane - wymagane przepisami ustawy Prawo budowlane oraz spełniające wymagania ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów lub odpowiadające  im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

Uwaga!

Funkcje pełnione na budowie prze kierowników robót w poszczególnych specjalnościach mogą być ze sobą łączone.

4.    Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

2.    Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy                w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy p.z.p.

1)    W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych, Zamawiający żąda następujących dokumentów:

a)    Oświadczenia wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, składane zgodnie z art. 44 ustawy p.z.p. - na załączniku nr 1.

2)    W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie, Zamawiający żąda następujących dokumentów:

a)    Wykazu robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu (5) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, (zgodnie z postanowieniami rozdziału 2 pkt V ppkt 2 SIWZ) - na załączniku nr 4 - Doświadczenie zawodowe, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (np. opinie, referencje, protokoły odbioru).

3)    W celu potwierdzenia, że wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający żąda następujących dokumentów:

a)    Wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, (zgodnie z postanowieniami rozdziału 2 pkt V ppkt 3 SIWZ) – na załączniku nr 5 - Wykaz kierownictwa i kluczowych pracowników wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami wraz z oświadczeniem o posiadaniu przez wskazane osoby wymaganych uprawnień. 

4)    W celu potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający żąda następujących dokumentów:

a)    Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 ustawy p.z.p.   na załączniku nr 2.

b)    Aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy p.z.p. - wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy p.z.p.- na załączniku nr 3.

c)    Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

d)    Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Uwaga!

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla Wykonawcy, określonym w Sekciji III pkt 2 ppkt 4).

3.    Dokumenty podmiotów zagranicznych.

Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składają dokumenty zgodnie z przepisami § 4 Rozporządzenia z dnia 30.12.2009r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz, U. z 2009r. Nr 226, poz. 1817).

W przypadku wykonawcy mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w sekcji III pkt 2 ppkt 4).b) do ppkt 4).d składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że:

·       nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

·       nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości decyzji wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

4.    Inne dokumenty

1)    Wypełniony formularz OFERTA (wg załączonego do SIWZ druku).

2)    Kosztorys ofertowy sporządzony zgodnie z zapisami rozdziału 4 pkt. II SIWZ.

3)    Informacja o podwykonawcach - jeżeli Wykonawca przewiduje udział podwykonawców w realizacji zamówienia zobowiązany jest to wskazać w formularzu oferty oraz na załączniku nr 6, określając rodzaj powierzonej części zamówienia podwykonawcom.

4)    Zbiorcze Zestawienie Kosztów Budowy sporządzone na załączniku nr 7.

5)    Dowód wniesienia wadium.

Opcjonalnie:

6)    Upoważnienie do podpisywania oferty oraz innych dokumentów lub składania ewentualnych wyjaśnień, związanych z postępowaniem w sprawie zamówienia publicznego, określające zakres upoważnienia, podpisane przez osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań                          w imieniu wykonawcy. Upoważnienie należy złożyć w oryginale lub poświadczone notarialnie lub opatrzone adnotacją „za zgodność z oryginałem”, podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną (uprawnione) do występowania w imieniu Wykonawcy.

Uwaga:

Upoważnienie należy załączyć tylko wówczas, jeżeli osoba lub osoby podpisujące ofertę nie figurują w odpowiednich rejestrach i nie są uprawnione do reprezentowania wykonawcy.

7)    Pełnomocnictwo  - w przypadku  Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania  w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (pełnomocnictwo  może wynikać z treści umowy konsorcjum).

5.    Informacja na temat wadium.

Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości 160 000,00 przed upływem terminu składania ofert.

6.    Zaliczki

Nie przewiduje się udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

7.    Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.

Nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

1.    Określenie trybu zamówienia.

Przetarg nieograniczony.

2.    Kryteria oceny ofert i ich znaczenie.

Cena (koszt) - 100% - najniższa cena

3.    Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna.

Zamawiający nie zamierza zastosować aukcji elektronicznej przy wyborze wykonawcy.

4.    Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy

Ta

Dopuszczalne zmiany postanowień oraz określenie warunków zmian:

1.         Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień niniejszej umowy w niżej wymienionych  przypadkach:

1.1.        Zmiany nie mające wpływu na termin wykonania umowy:

a)    zmiana adresu lub siedziby Wykonawcy,

b)    zmiana osób występujących po stronie Zamawiającego i Wykonawcy,

1.2.        Zmiany mające wpływ na termin wykonania umowy:

a)    możliwe jest przedłużenie terminu zakończenia umowy o czas  opóźnienia, jeżeli opóźnienie to wynika z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego i jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, w zakresie następujących obowiązków Zamawiającego:

·       przekazanie terenu budowy

·       przekazanie dokumentów budowy

b)    możliwa jest zmiana terminu wykonania umowy, ewentualnie wstrzymania i wznowienia robót, ze względu na:

·       przedłużenie procedury przetargowej,

·       zaistnienie konieczności wykonania robót dodatkowych uniemożliwiających kontynuowanie realizacji niniejszej umowy, wówczas termin wykonania niniejszej umowy może zostać przedłużony o czas niezbędny do wykonania robót dodatkowych.

·       technologię wykonywania prac,

·       niesprzyjające warunki atmosferyczne, w szczególności: obfite opady gradu, deszczu, temperatura  powietrza,

·       działania sił natury, uznanych za stan klęski żywiołowej.

c)    Wykonawca nie będzie miał prawa do przedłużenia terminu zakończenia umowy jeżeli przedłużenie terminu wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

1.3.        Zmiany mające wpływ na wysokość wynagrodzenia:

a)    zmiana stawki podatku od towarów i usług (VAT),

b)    obniżenie kosztu wykonania robót a tym samym wynagrodzenia wykonawcy,

c)    rezygnacja z wykonania części robót,

d)    zmiana spowodowana robotami zamiennymi (wynagrodzenie kosztorysowe).

2.    Określa się następujący tryb dokonywania zmian postanowień umowy:

2.1  Sposób inicjowania zmian:

a)    Zamawiający:

·       wnioskuje do wykonawcy w sprawie możliwości dokonania wskazanej zmiany,

·       wnioskuje, aby wykonawca przedłożył propozycję zmiany,

b)    Osoby występujące po stronie Zamawiającego:

·       wnioskują do Zamawiającego w sprawie możliwości dokonania wskazanej zmiany,

c)    Wykonawca:

·       wnioskuje do Zamawiającego o dokonanie wskazanej zmiany.

2.2      Przyczyny dokonania zmian postanowień umowy oraz uzasadnienie takich zmian należy opisać w stosownych dokumentach (notatka służbowa, pismo Wykonawcy, protokół konieczności, itp.). Protokół konieczności wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego.

2.3      Zmiana postanowień zawartej umowy w wyniku wprowadzenia zmian opisanych powyżej może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu, pod rygorem nieważności umowy.

5.    Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

         a)     Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami została umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej,(pobierz SIWZ)

         b)     Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można także odebrać w budynku Urzędu               Miejskiego w Kuźni Raciborskiej przy ul. Słowackiego 4, pokój nr 2 - po złożeniu zamawiającemu wniosku o przekazanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, lub za zaliczeniem pocztowym.

6.    Miejsce i termin składania ofert.

Oferty należy składać w budynku Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej, przy ul. Słowackiego 4, pokój nr 4 (sekretariat Urzędu).

Termin składania ofert upływa dnia 2010-12-01 godz. 11.30.

7.    Miejsce i termin otwarcia ofert.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 2010-12-01 godz. 12.00 w budynku Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej, przy ul. Słowackiego 4, pokój nr 3 (sala narad).

8.    Termin związania z ofertą.

Termin związania z ofertą wynosi 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

9.    Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

10. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej (jeżeli dotyczy).

Nie dotyczy.

11. Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia.

Nie.

Z-CA BURMISTRZA MIASTA

BOGUSŁAW WOJTANOWICZ

                                                                       ………….…………………………………………
                                                                                                zatwierdził

 

                                                                                                                   

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OGŁOSZENIE - Budowa parkingów wraz z małą architekturą oraz zapleczem sanitarnym i punktem informacji turystycznej na terenie Cysterskich Kompozycji Krajobrazowych Rud Wielkich w Rudach”
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:16.11.2010 15:06