w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej na 2014 rok

Zarządzenie Nr B.120.1.89.2014

Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska

z dnia 29 grudnia 2014 r.

 

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej

 na 2014 rok

 

 

       Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)  oraz w związku z Zarządzeniem Nr B.0050.331.2014 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska z 29.12.2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

 

 

 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Dokonać zmian planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej po stronie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

W wyniku dokonanych zmian plan finansowy Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej na 2014 rok zamyka się:

po stronie dochodów kwotą 30 293 581,07 zł,

po stronie wydatków kwotą 15 760 896,12 zł.

 

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Kuźnia Raciborska.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

BURMISTRZ

(-) Paweł Macha

 

 

 

 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia

Burmistrza Nr B.120.1.89.2014

z dnia 29.12.2014 r.

§ 1

Zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej po stronie wydatków  na 2014 rok:

Lp.

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Wartość w zł

1.

700

 

 

Gospodarka mieszkaniowa

0,00

 

 

70005

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

0,00

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

80,00

 

 

 

 

1. Pozostałe wydatki

80,00

 

 

 

4430

Różne opłaty i składki

120,00

 

 

 

 

1. Pozostałe wydatki

120,00

 

 

 

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

-200,00

 

 

 

 

1. Nabycie gruntów

-200,00

2.

750

 

 

Administracja publiczna

0,00

 

 

75023

 

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

0,00

 

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

-4 305,00

 

 

 

6060

Zakup usług pozostałych

4 305,00

 

 

 

 

1. Zakup rozszerzenia programu "Odpady komunalne"

4 305,00

3.

801

 

 

Oświata i wychowanie

0,00

 

 

80113

 

Dowożenie uczniów do szkół

-11 820,00

 

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

-880,00

 

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

-7 280,00

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

-3 660,00

 

 

80195

 

Pozostała działalność

11 820,00

 

 

 

4330

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

11 820,00

 

Razem

0,00

 

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej na 2014 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:13.01.2015 08:17

Rejestr zmian dokumentu

pokaż