w sprawie zatwierdzenia zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów

Uchwała XXII/192/2004

Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

z dnia 31.08.2004 r.

 

w sprawie zatwierdzenia zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm)

Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej

uchwala:

 

§ 1

Program Stypendialny Gminy Kuźnia Raciborska.

§ 2

Program finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.

§ 3

Zasady i tryb udzielania stypendiów określone są w regulaminie stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

(-) MANFRED WRONA

 

 


Załącznik nr 1

     do Uchwały nr XXII/192/2004

Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

z dnia 31.08.2004 r.

 

 

 

PROGRAM  STYPENDIALNY GMINY KUŹNIA RACIBORSKA

REGULAMINPRZYZNAWANIA UCZNIOM STYPENDIÓW

FINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

ORAZ BUDŻETU PAŃSTWA

§ 1

Postanowienia ogólne

1.   Niniejszy regulamin określa tryb przyznawania oraz zasady wypłacania stypendiów dla młodzieży wiejskiej, która z powodów materialnych natrafia na bariery utrudniające naukę na poziomie ponadgimnazjalnym kończącym się maturą.

2.    Stypendia przydziela Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska.

3.   Stypendia finansowane są ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa i wypłacane są przez Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska.

4.   Program stypendialny prowadzony jest w celu wyrównywania szans edukacyjnych i podniesienia dostępności do kształcenia na poziomie akademickim i ponadgimnazjalnym dla osób pochodzących z obszarów zagrożonych marginalizacją.

§ 2

Stypendia

1.    Stypendia przyznawane są w formie refundacji kosztów poniesionych wcześniej przez ucznia związanych z pobieraniem nauki.

2.    Stypendia przyznawane są uczniom ponadgimnazjalnych szkół publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kuźnia Raciborska, kończących się egzaminem maturalnym, na czas trwania nauki w danym roku szkolnym nie dłużej jednak niż na okres 10 miesięcy.

3.    Wnioski o stypendia mogą być składane corocznie w okresie 2004-2006. Decyzja dotycząca stypendium w danym roku nie jest wiążąca dla innych lat realizacji Programu Stypendialnego Gminy Kuźnia Raciborska.

4.    Stypendia przyznawane są na pokrycie kosztów:

1)    wyżywienia (w stołówce szkolnej lub stołówce prowadzonej przez inny podmiot);

2)    zakwaterowania (internat, bursa, kwatera prywatna);

3)    dojazdów do szkoły środkami komunikacji zbiorowej;

4)    wyposażenia niezbędnego do uczestniczenia w zajęciach szkolnych, a w szczególności podręczników, przyborów szkolnych strojów sportowych;

5)    za udział ucznia w organizowanych przez szkołę zajęciach dotyczących realizacji programu edukacyjnego (takich jak: wycieczki dydaktyczne, udział w spektaklach teatralnych, sensach kinowych)

5.     Decyzję o wyborze rodzaju świadczeń, wymienionych w ust. 4, podejmują stypendyści.

6.     Maksymalna wysokość stypendium wynosi 250,- zł miesięcznie.

7.     W przypadku niedoboru środków, stypendium zostanie przyznane:

1)    w pełnej wysokości – osobom, które wykazują dochód do 316,- zł netto, wyliczony w sposób zapisany w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255);

2)    w obniżonej wysokości – osobom, które wykazują dochód powyżej 316,- zł netto (jednak nie większy niż 504,- zł netto lub 583,- zł netto w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności), wyliczony w sposób zapisany w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255).

§ 3

Kryteria przyznawania stypendium

1.    Do Programu stypendialnego mogą zgłaszać się uczniowie, spełniający łącznie poniższe kryteria:

a)       rozpoczynają lub kontynuują naukę:

-  w szkołach ponadgimnazjalnych, kończących się egzaminem dojrzałości,

- w dwuletnich, uzupełniających liceach ogólnokształcących

- trzyletnich technikach uzupełniających,

z wyłączeniem szkół dla dorosłych;

b)       są na stałe zameldowani na obszarze wiejskim. (Na potrzeby Programu stypendialnego za obszary wiejskie uznaje się tereny położone poza granicami administracyjnymi miast; miasta do 5 tysięcy mieszkańców; miasta do 20 tysięcy, w których nie ma szkół ponadgimnazjalnych kończących się egzaminem maturalnym.)

c)       pochodzą, z rodzin o dochodzie w przeliczeniu na osobę lub dochodzie osoby uczącej się nie wyższym niż kwota uprawniająca do uzyskania świadczeń rodzinnych zapisana w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 228 poz. 2255) czyli nie wyższym niż 504,00 zł netto lub 583,00 zł, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

2.  Właściwe szkoły ponadgimnazjalne określone w § 2 ust. 2 prowadzą rejestry uczniów uprawnionych do otrzymania stypendium – zwane dalej „rejestrami”. Wpisu do rejestru dokonuje się na podstawie zgłoszenia, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Zgłoszenia osób niespełniających kryteriów określonych w ust. 1 nie zostaną uwzględnione w Programie stypendialnym.

3.  W roku 2004 zgłoszenia należy składać w terminie do 10 września.

4.  Dochód na osobę w rodzinie, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt c, określa się na podstawie informacji zawartych w zgłoszeniu.

5.  Przed przekazaniem pierwszej raty stypendium konieczne jest dostarczenie przez ucznia zaświadczenia o dochodzie rodziny, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt c.

6.  Zgłoszenia weryfikuje i kwalifikuje uczniów do programu stypendialnego dyrektor właściwej szkoły.

§ 4

Zasady przekazywania stypendiów

1.     Stypendium przekazywane jest na podstawie umowy zawartej pomiędzy Burmistrzem Miasta a opiekunem prawnym stypendysty, w formie refundacji poniesionych kosztów, po ich udokumentowaniu. Udokumentowanie poniesionych kosztów polega na przedstawieniu dokumentu finansowego potwierdzającego fakt poniesienia wydatku zgodnego z § 2 ust. 4. Za dokument finansowy rozumie się przede wszystkim fakturę, dowód wpłaty, bilet za przejazd, bilet wstępu.

2.     Termin przedstawienia rozliczenia ustala się na 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym poniesione zostały koszty. Nie zaakceptowanie rozliczenia lub jego nie przedstawienie w powyższym terminie powoduje utratę stypendium za dany miesiąc. Poniesione koszty przekraczające miesięczną ratę przyznanego stypendium mogą być rozliczane w kolejnych miesiącach.

3.     Stypendium przekazywane będzie w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym poniesione zostały koszty.

4.     Przekazywania stypendium zaprzestaje się, gdy stypendysta:

a)       przerwał naukę w szkole;

b)       został skreślony z listy uczniów;

c)       został zawieszony w prawach ucznia,

d)       wykorzystał stypendium niezgodnie z przeznaczeniem.

5.    O zaistnieniu faktu, o którym mowa w ust. 4 stypendysta zobowiązany jest powiadomić Burmistrza Miasta w terminie do 7 dni od ich wystąpienia.

6.    W przypadku nieprawnego pobierania świadczenia stypendium podlega zwrotowi wraz z odsetkami przewidzianymi w Kodeksie cywilnym

§ 5

Zasady współpracy pomiędzy szkołami a Burmistrzem Miasta w Kuźni Raciborskiej

1.    Szkoły określone § 2 ust. 2 sporządzają zbiorcze zestawienie zawierające ilość uczniów uprawnionych do otrzymania stypendium, ogólną kwotę oraz przedstawienie planowanego podziału wykorzystania stypendium w układzie rodzajowym określonym w § 2 ust. 4. Zestawienie to szkoły przekazują do Miejskiego Zespołu Oświaty w Kuźni Raciborskiej w terminie do 10 września 2004 r.

2.    Szkoły określone § 2 ust. 2 przekazują do Miejskiego Zespołu Oświaty zestawienia potrzebne do przekazania kolejnych rat stypendium i monitorowania realizacji Programu Stypendialnego Gminy Kuźnia Raciborska. Zestawienie to zawiera informacje na temat:

-          ilości uczniów, którzy w terminie przekazali rozliczenia poniesionych kosztów związanych
z pobieraniem nauki za poprzedni miesiąc,

-          łącznej wartości poniesionych kosztów związanych z pobieraniem nauki,

-          łącznej wartości kosztów według układu rodzajowego określonego w § 2 ust. 4.

Zestawienia przekazywane są w trakcie trwania Programu co miesiąc, w terminie do 12 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym poniesione zostały koszty.

3.    Miejski Zespół Oświaty w Kuźni Raciborskiej przekazuje właściwym szkołom kwotę pieniędzy na wypłacenie stypendium w terminie do 23 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym poniesione zostały koszty.

4.    Szkoły określone § 2 ust. 2 przekazują do Miejskiego Zespołu Oświaty w Kuźni Raciborskiej wraz z ostatnim zestawieniem raport końcowy dotyczący realizacji Programu Stypendialnego Gminy Kuźnia Raciborska w danej placówce w terminie do 30 września każdego roku.

§ 6

Postanowienia końcowe

1.    Na podstawie informacji przekazanych przez szkoły Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska opracuje i złoży wniosek o finansowanie Programu Stypendialnego Gminy Kuźnia Raciborska do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Pozytywne rozpatrzenie wniosku umożliwi realizację Programu Stypendialnego.

2.    Burmistrz Miasta zastrzega sobie prawo do kontroli stypendystów w zakresie:

a)       prawidłowości wykorzystania stypendium;

b)       prawdziwości przedstawionych dokumentów;

3.     Burmistrz Miasta zastrzega sobie prawo do żądania przedstawienia przez stypendystę zaświadczenia o wysokości dochodów uzyskanych w roku poprzednim.

4.     W przypadku niezgodnego z przeznaczeniem wykorzystania stypendium Burmistrz Miasta może żądać zwrotu przyznanych środków wraz z odsetkami przewidzianymi w Kodeksie cywilnym. Za dzień zwrotu środków uważać się będzie dzień wpływu środków na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej.

5.     W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają:

1)    Uzupełnienie Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 – 2006, zatwierdzone przez Komitet Monitorujący przy Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w dniu 16 kwietnia 2004 r.

2)    ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.)

6.     Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji Programu stypendialnego będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska.


Załącznik nr 1

do Regulaminu Programu Stypendialnego

ZGŁOSZENIE

DO PROGRAMU STYPENDIALNEGO

A.     Dane dotyczące stypendysty i jego rodziny

Imię i nazwisko opiekuna prawnego ..................................................................................

Imię i nazwisko ucznia ...............................................................

Data urodzenia ucznia ................................................................

Miejsce stałego zameldowania (dokładny adres)...................................................................................

...................................................................................................

Szkoła .........................................................................................

Adres szkoły ................................................................................

Rok szkolny .................................................*

Liczba członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym ...............

Członkowie gospodarstwa domowego, imię, nazwisko, data urodzenia:

1)       .......................................................................................................................................

2)       .......................................................................................................................................

3)       .......................................................................................................................................

4)       .......................................................................................................................................

5)       .......................................................................................................................................

6)       .......................................................................................................................................

7)       .......................................................................................................................................

Łączny roczny dochód netto rodziny za 2003 r. .....................................................................

Przeciętny miesięczny dochód netto w przeliczeniu na jednego członka rodziny za 2003 r. ...............................,

            Telefon kontaktowy ..................................., e-mail ..............................................

Świadom odpowiedzialności karnej potwierdzam prawdziwość wyżej przedstawionych informacji.

Miejscowość i data  .................................    Czytelny podpis  ...................................

* - Informacja dotyczy roku szkolnego 2004 / 2005 – zgłoszenia mogą składać również uczniowie uczęszczający do gimnazjum i zamierzający rozpocząć naukę w szkole ponadgimnazjalnej kończącej się maturą w roku szkolnym 2004 / 2005.

B.      Stypendium

Stypendium na rok szkolnym 2004 / 2005 przekazywane będzie w formie rzeczowej, jako dofinansowanie do opłat lub jako refundacja wcześniej poniesionych kosztów.

Łączna kwota przeznaczona na zakup materiałów w jednym miesiącu nie może przekroczyć 250,- zł.

1.        Wyżywienie - koszt miesięczny do sfinansowania w ramach stypendium ..............................................

2.        Zakwaterowanie - koszt miesięczny do sfinansowania w ramach stypendium ........................................

3.        Dojazd do szkoły - koszt miesięczny do sfinansowania w ramach stypendium ......................................

4.        Odpłatność czesnego - koszt miesięczny do sfinansowania w ramach stypendium ..............................

5.        Zakup podręczników - łączny koszt do sfinansowania w ramach stypendium .......................................

6.        Inne koszty wymagane obligatoryjnie przez szkołę ....................................................................................,

jakie ............................................................................................................................

............................................................................................................................

Proszę o przekazywanie stypendium na rachunek bankowy (nr rachunku i nazwa banku):

...........................................................................................................................

..........................................................................................................................

 

              Czytelny podpis      

 

  ........................................................

* - Właściwe zaznaczyć

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie zatwierdzenia zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:08.09.2004 11:44

Rejestr zmian dokumentu

pokaż