w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 Uchwała nr ............................

Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

z dnia  ..................................

 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity w Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity  w Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późniejszymi zmianami ), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 27 października 2005r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (MP Nr 68,  poz. 956)

Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej

uchwala, co następuje:

§ 1

1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości na terenie Gminy Kuźnia   Raciborska :

1)   od gruntów:

a)      związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,65 zł. od 1 m² powierzchni,

b)       związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie usług hotelarskich grupa 55.1 oraz 55.2 Polskiej Klasyfikacji Działalności  –- 0,33 zł, od 1m² powierzchni,

c)      związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie usług restauracyjnych podklasa 55.30 A  Polskiej Klasyfikacji Działalności –- 0,33 zł, od 1m² powierzchni,

d)      od 1 ha powierzchni, pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych – 3,61 zł.

e)       od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,22 zł. od 1 m² powierzchni;

2)   od budynków lub ich części:

a)   mieszkalnych lub ich części - 0,50 zł, od 1 m² powierzchni użytkowej ,

b)   związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych   
 lub ich  części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej  - 17,50 zł, od 1 m²       
 
powierzchni użytkowej,

c)   zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym

      materiałem siewnym - 8,58 zł, od 1 m² powierzchni użytkowej,

d)   zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń

     zdrowotnych  - 3,71 zł, od 1 m²powierzchni użytkowej,

e) garaży w budynkach niemieszkalnych oraz garaży wolnostojących nie związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej  - 5,80 zł. od 1 m² powierzchni użytkowej,

f)   budynków gospodarczych,  za wyjątkiem garaży - 4,55 zł, od 1 m² powierzchni użytkowej,

g)  pozostałych budynków lub ich części nie wymienionych w pkt. 2 lit. „a” do „f” w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 6,17 zł. od 1 m² powierzchni użytkowej

3)  od budowli  - 2 % ich wartości.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kuźnia Raciborska.

§ 3

Podać treść niniejszej uchwały do publicznej wiadomości przez rozplakatowanie obwieszczeń.

§ 4

Traci moc Uchwała Nr XXV/208/2004 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 9.12.2004 r .

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie  14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1.01.2006 r.

 

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:21.11.2005 12:11

Rejestr zmian dokumentu

pokaż