w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi stanowiącymi własność Gminy Kuźnia Raciborska

Uchwała nr XXIX/278/2008

Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

z dnia 25 września 2008r.

w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi stanowiącymi

własność Gminy Kuźnia Raciborska

 

Na podstawie art. 7 ust. 1, art. 18 ust. 1, art. 40 ust. 2 pkt 3, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami           (t.j. Dz. U. nr 261, poz. 2603 z 2004 r. z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej

uchwala:

 

§ 1

1.      Ustala się, że lokalem użytkowym jest każdy lokal o przeznaczeniu innym niż mieszkaniowe.

2.      Lokalami użytkowymi będącymi własnością Gminy Kuźnia Raciborska administruje Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kuźni Raciborskiej.

§ 2

1.      Najem lub użyczenie lokalu następuje na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej między najemcą lokalu lub biorącym lokal do używania a Gminą Kuźnia Raciborska.

2.      Stawka wyjściowa czynszu do przetargu lub negocjacji ustalana jest na podstawie zarządzenia Burmistrza Miasta.

§ 3

W ogłoszeniu o przetargu Burmistrz Miasta może zastrzec przeznaczenie oddawanego w najem lokalu, biorąc pod uwagę zapotrzebowanie społeczne na określony rodzaj działalności gospodarczej w gminie bądź uwzględniając inne preferowane w gminie cele, przewidziane między innymi w realizowanych na jej terenie programach społecznych i gospodarczych, w tym strategii rozwoju Gminy Kuźnia Raciborska.

§ 4

W sprawach nieuregulowanych niniejszą uchwałą mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o gospodarce nieruchomościami.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kuźnia Raciborska.

§ 6

Traci moc uchwała nr XXVII/228/2005 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 02.02.2005 r. w sprawie ustalenia wysokości minimalnych stawek czynszu za wynajem lokali użytkowych, stanowiących własność Gminy Kuźnia Raciborska oraz uchwała nr XIX/183/2007 r Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/228/2005 r Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 02.02,2005 r w sprawie ustalenia wysokości minimalnych stawek za wynajem lokali użytkowych, stanowiących własność Gminy Kuźnia Raciborska.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

(-) Manfred Wrona

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi stanowiącymi własność Gminy Kuźnia Raciborska
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:02.10.2008 13:24

Rejestr zmian dokumentu

pokaż