w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych

Uchwała nr .................................

Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

z dnia .........................................

 

w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 - z późniejszymi zmianami), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity - Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 – z późniejszymi zmianami), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682 z późniejszymi zmianami) i art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity - Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84 z późniejszymi zmianami), art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej

uchwala:

§1

Zarządza się na terenie gminy Kuźnia Raciborska pobór podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości  należnych od osób fizycznych w drodze inkasa.

§2

 Wyznaczyć na inkasentów podatków, o których mowa w § 1 sołtysów następujących sołectw:

Budziska, Jankowice, Ruda, Ruda Kozielska, Rudy, Siedliska, Turze oraz Panią Grażynę TIL – inspektora Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej.

§3

Zobowiązać inkasentów do odprowadzania pobranych kwot podatku na rachunek Gminy Kuźni Raciborskiej, w terminie 7 dni od pobrania podatku.

§4

Ustala się wynagrodzenie z tytułu inkasa w wysokości 5% od sumy zainkasowanych i przekazanych do Urzędu Gminy Kuźnia Raciborska pobranych podatków.

§5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kuźnia Raciborska.

§6

Uchylić uchwałę Nr XXX/251/2005  z dnia 27.04.2005 r. w sprawie inkasa podatków :

rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych.

§7

Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

 

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:21.11.2005 13:13

Rejestr zmian dokumentu

pokaż