OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM - Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Kuźni Raciborskiej, przy ul. Klasztornej 9

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

- roboty budowlane

o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy prawo zamówień publicznych

Numer ogłoszenia: 314732 Data zamieszczenia: 01.10.2010r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

1.    Nazwa i adres zamawiającego:

Gmina Kuźnia Raciborska, ul. Słowackiego 4

47-420 Kuźnia Raciborska

tel. (032) 419-14-17, fax. (032) 419-14-32

e-mail: poczta@kuzniaraciborska.pl; www.kuzniaraciborska.pl

2.    Rodzaj Zamawiającego

Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1.    Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia

a)    Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:

„Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji        w Kuźni Raciborskiej, przy ul. Klasztornej 9”.

Zadanie realizowane przy dofinansowaniu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

b)    Nomenklatura wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

CPV 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

CPV 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

CPV 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne

CPV 45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych

CPV 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków

CPV 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

CPV 45410000-4 Tynkowanie

CPV 45442100-8 Roboty malarskie

c)    Zakres przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia w przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy prawo zamówień publicznych, jest:

„Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Kuźni raciborskiej, przy ul. Klasztornej 9”.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie termomodernizacji w budynku Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Kuźni Raciborskiej w następujących etapach realizacji:

Etap I robót do wykonania w 2010 roku obejmuje w szczególności:

1)    Montaż urządzeń technologicznych kotłowni olejowej, w tym dwóch kotłów wodnych opalanych olejem opałowym o mocy 90 kW każdy wraz z wykonaniem robót elektrycznych i ogólnobudowlanych (w tym instalacja magazynu oleju o pojemności 10 000 m3),

2)    Montaż urządzeń technologicznych instalacji solarnej do wspomagania przygotowania ciepłej wody użytkowej, wyposażonej kolektory słoneczne płaskie w ilości 3 sztuki o łącznej powierzchni czynnej (netto) 6,99 m3 wraz z zasobnikiem ciepła o pojemności 400 dm3,

3)    Wykonanie ocieplenia części dachu od zewnątrz warstwą styropapy o grubości 16 cm wraz  z robotami towarzyszącymi. Łączna powierzchnia docieplenia  dachu wynosi: 1002,38 m2.

Etap II robót do wykonania w 2011 roku obejmuje w szczególności:

1)    Dokończenie robót w zakresie ocieplenia dachu od zewnątrz warstwą styropapy o grubości 16 cm wraz z robotami towarzyszącymi,

2)    Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, w tym montaż rur miedzianych instalacji c.o., montaż grzejników stalowych płytowych wraz z zaworami termostatycznym,

3)    Montaż urządzeń technologicznych instalacji wentylacji mechanicznej dla potrzeb pomieszczeń sali widowiskowej i sceny, w tym centrali wentylacyjnej dachowej o wydajności max 7500 m3/h z nagrzewnicą wodną o mocy 66,1 kW z funkcją odzysku ciepła w ilości 1 sztuka,

4)    Wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych piwnic i fundamentów warstwą styroduru o grubości 10 cm na powierzchni 262,93 m2,

5)    Wymianę stolarki okiennej w budynku na nowe w ramie z PCV o współczynniku przenikania ciepła U= 1,6 W/m2 K (U-1,1 W/m2K dla wkładu z szyby zespolonej), na powierzchni 92,83 m2,

6)    Wymiana drzwi zewnętrznych w budynku na nowe w ramie z PCV o współczynniku przenikania ciepła U= 1,8 W/m2 K, na powierzchni 28,58 m2,

7)    Wymianę bramy zewnętrznej na nową segmentową ocieploną o współczynniku przenikania ciepła U=1,8 W/m2 K, na powierzchni 6,97m2.

Etap III robót do wykonania w 2012 roku obejmuje w szczególności:

1)    Wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych warstwą styropianu o grubości optymalnej 12 cm wraz z robotami towarzyszącymi, na powierzchni 1 100,23 m2.

Szczegółowy zakres prac określa:

·       Dokumentacja techniczna – załącznik nr 11 do SIWZ;

·       Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – załącznik nr 10 do SIWZ;

·       Przedmiary robót - załącznik nr 9 do SIWZ;

·       Wzór umowy - załącznik nr 8 do SIWZ;

·       Harmonogram realizacji zadania – załącznik nr 12 do SIWZ.

Wymagania dotyczące robót:

·       Wszystkie prace powinny być zrealizowane zgodnie z przepisami, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi i sztuką budowlaną, przepisami bhp, ppoż, zgodnie z poleceniami Przedstawiciela Zamawiającego na budowie (inspektora nadzoru).

·       Roboty należy prowadzić zgodnie z wymogami dokumentacji określającej przedmiot zamówienia, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz wymogami niniejszej specyfikacji.

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia należy wykonać również:

§       wszelkie prace pomocnicze i towarzyszące, które są konieczne do prawidłowego wykonania robót ujętych w przedmiarze robót;

§       wszelkie inne roboty, prace, niezbędne badania (laboratoryjne), sprawdzenia, pomiary i odbiory instalacji, czynności, obowiązki i wymogi wynikające z niniejszej specyfikacji (umowy, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, dokumentacji technicznej, przedmiaru robót).

 

Uwaga!

·       Zamawiający zaleca dokonanie wizji w budynku przed przystąpieniem do przygotowania oferty.

·       Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia kosztów zużycia wody, energii elektrycznej dla potrzeb realizacji przedmiotu zamówienia (uzgodnienie formy rozliczenia nastąpi w trakcie przekazania terenu prowadzenia robót).

·       W trakcie prowadzenia robót budynek szkoły będzie funkcjonował w sposób normalny.

·       Wykonawca zobowiązany jest  każdorazowo (każdego dnia) po zakończeniu pracy doprowadzić budynek szkoły oraz okolicę budynku do stanu czystości, tak aby szkoła mogła funkcjonować bez zakłóceń.

          Wymagania dotyczące materiałów:

Wszelkie użyte w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych i przedmiarze znaki handlowe, towarowe, nazwy modeli, numery katalogowe służą jedynie do określenia cech technicznych i jakościowych materiałów a nie są wskazaniem producenta.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert z zastosowaniem innych materiałów niż określone              w dokumentacji projektowej o nie gorszych parametrach od zaprojektowanych i jakości potwierdzonej certyfikatem.

Użyte materiały winny być w I gatunku jakościowym i wymiarowym, posiadające odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i zapewniające sprawność eksploatacyjną.

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne w stosunku do dokumentacji projektowej jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały, roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

Ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę. W takim wypadku Wykonawca musi przedłożyć odpowiednie dokumenty, opisujące parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty, dopuszczające dane materiały (wyroby) do użytkowania oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one równoważne.

W sprawach nieuregulowanych w podanych jw. dokumentach należy stosować się do obowiązujących warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, Polskich Norm oraz norm europejskich, o ile takie obowiązują w Polsce, przepisów prawa budowlanego.

WYTYCZNE DOTYCZĄCE ZAGOSPODAROWANIA MATERIAŁÓW Z ROZBIÓRKI:

·       Odpady budowlane z rozbiórki winny zostać zagospodarowane przez Wykonawcę zgodnie z Ustawą z dnia 27.04.2001r. o odpadach (t.j. z 2007r. Dz. U. Nr 39 poz. 251 z późn. zm.).

·       Gmina Kuźnia Raciborska nie posiada na swoim terenie składowiska odpadów, należy zatem uwzględnić konieczność wywozu odpadów  do stosownej instalacji zlokalizowanej poza terenem Gminy Kuźnia Raciborska.

2.    Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt. 3 i 4 ustawy p.z.p.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

3.    Informacja o możliwości złożenia oferty częściowej.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

4.    Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej.

Nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej.

5.    Termin wykonania zamówienia.

Wymagany termin zakończenia realizacji zadania: do dnia 29.06.2012r.

Etap I:         do dnia 15.12.2010r.

Etap II:        I – IV kwartał 2011r. ( zakończenie robót do dnia 30.11.2011r.)

Etap III:       I – II kwartał 2012r. (zakończenie robót do dnia 29.06.2012r.)

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM

I TECHNICZNYM

1.    Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych, dotyczące:

1.    Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

2.    Posiadania wiedzy i doświadczenia.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże:

·       wykonanie w okresie ostatnich pięciu (5) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:

-        co najmniej jednej roboty budowlanej w ramach budowy, lub remontu obiektów (tj. budynków mieszkalnych, biurowych, użyteczności publicznej) w zakresie wykonania ocieplenia dachów z użyciem styropapy oraz ocieplenia ścian styropianem łącznej wartości minimum 600.000,00 zł brutto,

-        co najmniej jednej roboty budowlanej w ramach budowy, lub remontu obiektów (tj. budynków mieszkalnych, biurowych, użyteczności publicznej) w zakresie wykonania montażu stolarki okiennej i drzwiowej o łącznej wartości minimum 100.000,00 zł brutto,

-        co najmniej jednej roboty budowlanej w ramach budowy, lub remontu obiektów (tj. budynków mieszkalnych, biurowych, użyteczności publicznej) w zakresie wykonania wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania wraz z montażem grzejników oraz montażem urządzeń technologicznych kotłowni olejowej o łącznej wartości minimum 400 000,00 zł brutto.

Uwaga!

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że wykonał wyszczególnione powyżej roboty budowlane w ramach odrębnych zamówień (zadań czy obiektów), bądź też w ramach jednego zamówienia (zadania czy obiektu).

Z przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających należyte wykonanie zamówienia wynikać musi jednoznacznie, że wykonane zostały roboty budowlane o zakresie i wartości zgodnej z wymaganiami Sekcji III pkt 1 ppkt 2).   

3.    Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże:

·       dysponowanie przy realizacji zamówienia co najmniej 1 osobą – kierownikiem budowy posiadającą uprawnienia budowlane*) bez ograniczeń do kierowania budową w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, której doświadczenie wynosi minimum 5 lat licząc od daty uzyskania uprawnień budowlanych,

·       dysponowanie przy realizacji zamówienia co najmniej 1 osobą – kierownikiem robót posiadającą uprawnienia budowlane*) bez ograniczeń do kierowania budową lub robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, której doświadczenie wynosi minimum 5 lat licząc od daty uzyskania uprawnień budowlanych,

·       dysponowanie przy realizacji zamówienia co najmniej 1 osobą – kierownikiem robót posiadającą uprawnienia budowlane*) bez ograniczeń do kierowania budową lub robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej zakresie sieci, instalacji i urządzeń wentylacyjnych, której doświadczenie wynosi minimum 5 lat licząc od daty uzyskania uprawnień budowlanych,

·       dysponowanie przy realizacji zamówienia co najmniej 1 osobą - kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, min. 3 lata doświadczenia.

*) uprawnienia budowlane - wymagane przepisami ustawy Prawo budowlane oraz spełniające wymagania ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów lub odpowiadające  im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

Uwaga!

Funkcje pełnione na budowie prze kierowników robót w poszczególnych specjalnościach mogą być ze sobą łączone.

4.    Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

2.    Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy                w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy p.z.p.

1)    W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych, Zamawiający żąda następujących dokumentów:

a)    Oświadczenia wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, składane zgodnie z art. 44 ustawy p.z.p. - na załączniku nr 1.

2)    W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie, Zamawiający żąda następujących dokumentów:

a)    Wykazu robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu (5) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, (zgodnie z postanowieniami rozdziału 2 pkt V ppkt 2 SIWZ) - na załączniku nr 4 - Doświadczenie zawodowe, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (np. opinie, referencje).

3)    W celu potwierdzenia, że wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający żąda następujących dokumentów:

a)    Wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, (zgodnie z postanowieniami rozdziału 2 pkt V ppkt 3 SIWZ) – na załączniku nr 5 - Wykaz kierownictwa i kluczowych pracowników wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami wraz z oświadczeniem o posiadaniu przez wskazane osoby wymaganych uprawnień. 

4)    W celu potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający żąda następujących dokumentów:

a)    Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 ustawy p.z.p.   na załączniku nr 2.

b)    Aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy p.z.p. - wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy p.z.p.- na załączniku nr 3.

c)    Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

d)    Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Uwaga!

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla Wykonawcy, określonym w Sekciji III pkt 2 ppkt 4).

3.    Dokumenty podmiotów zagranicznych.

Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składają dokumenty zgodnie z przepisami § 4 Rozporządzenia z dnia 30.12.2009r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz, U. z 2009r. Nr 226, poz. 1817).

W przypadku wykonawcy mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w sekcji III pkt 2 ppkt 4).b) do ppkt 4).d składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że:

·       nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

·       nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości decyzji wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

4.    Inne dokumenty

1)    Wypełniony formularz OFERTA (wg załączonego do SIWZ druku).

2)    Kosztorys ofertowy sporządzony zgodnie z zapisami rozdziału 4 pkt. II SIWZ.

3)    Informacja o podwykonawcach - jeżeli Wykonawca przewiduje udział podwykonawców w realizacji zamówienia zobowiązany jest to wskazać w formularzu oferty oraz na załączniku nr 6, określając rodzaj powierzonej części zamówienia podwykonawcom.

4)    Dowód wniesienia wadium.

Opcjonalnie:

5)    Upoważnienie do podpisywania oferty oraz innych dokumentów lub składania ewentualnych wyjaśnień, związanych z postępowaniem w sprawie zamówienia publicznego, określające zakres upoważnienia, podpisane przez osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań                          w imieniu wykonawcy. Upoważnienie należy złożyć w oryginale lub poświadczone notarialnie lub opatrzone adnotacją „za zgodność z oryginałem”, podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną (uprawnione) do występowania w imieniu Wykonawcy.

Uwaga:

Upoważnienie należy załączyć tylko wówczas, jeżeli osoba lub osoby podpisujące ofertę nie figurują w odpowiednich rejestrach i nie są uprawnione do reprezentowania wykonawcy.

6)    Pełnomocnictwo  - w przypadku  Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania  w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (pełnomocnictwo  może wynikać z treści umowy konsorcjum).

5.    Informacja na temat wadium.

Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości 35 000,00 przed upływem terminu składania ofert.

6.    Zaliczki

Nie przewiduje się udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

7.    Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.

Nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

1.    Określenie trybu zamówienia.

Przetarg nieograniczony.

2.    Kryteria oceny ofert i ich znaczenie.

Cena (koszt) - 100% - najniższa cena

3.    Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna.

Zamawiający nie zamierza zastosować aukcji elektronicznej przy wyborze wykonawcy.

4.    Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy

Ta

Dopuszczalne zmiany postanowień oraz określenie warunków zmian:

1.         Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień niniejszej umowy w niżej wymienionych  przypadkach:

1.1.        Zmiany nie mające wpływu na termin wykonania umowy:

a)    zmiana adresu lub siedziby Wykonawcy,

b)    zmiana osób występujących po stronie Zamawiającego i Wykonawcy,

1.2.        Zmiany mające wpływ na termin wykonania umowy:

a)    możliwe jest przedłużenie terminu zakończenia umowy o czas  opóźnienia, jeżeli opóźnienie to wynika z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego i jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, w zakresie następujących obowiązków Zamawiającego:

·       przekazanie terenu budowy

·       przekazanie dokumentów budowy

b)    możliwa jest zmiana terminu wykonania umowy, ewentualnie wstrzymania i wznowienia robót, ze względu na:

·       przedłużenie procedury przetargowej,

·       zaistnienie konieczności wykonania robót dodatkowych uniemożliwiających kontynuowanie realizacji niniejszej umowy, wówczas termin wykonania niniejszej umowy może zostać przedłużony o czas niezbędny do wykonania robót dodatkowych.

·       technologię wykonywania prac,

·       niesprzyjające warunki atmosferyczne, w szczególności: obfite opady gradu, deszczu, temperatura  powietrza,

·       działania sił natury, uznanych za stan klęski żywiołowej.

c)    Wykonawca nie będzie miał prawa do przedłużenia terminu zakończenia umowy jeżeli przedłużenie terminu wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

1.3.        Zmiany mające wpływ na wysokość wynagrodzenia:

a)    zmiana stawki podatku od towarów i usług (VAT),

b)    obniżenie kosztu wykonania robót a tym samym wynagrodzenia wykonawcy,

c)    rezygnacja z wykonania części robót,

d)    zmiana spowodowana robotami zamiennymi (wynagrodzenie kosztorysowe).

2.    Określa się następujący tryb dokonywania zmian postanowień umowy:

2.1  Sposób inicjowania zmian:

a)    Zamawiający:

·       wnioskuje do wykonawcy w sprawie możliwości dokonania wskazanej zmiany,

·       wnioskuje, aby wykonawca przedłożył propozycję zmiany,

b)    Osoby występujące po stronie Zamawiającego:

·       wnioskują do Zamawiającego w sprawie możliwości dokonania wskazanej zmiany,

c)    Wykonawca:

·       wnioskuje do Zamawiającego o dokonanie wskazanej zmiany.

2.2      Przyczyny dokonania zmian postanowień umowy oraz uzasadnienie takich zmian należy opisać w stosownych dokumentach (notatka służbowa, pismo Wykonawcy, protokół konieczności, itp.). Protokół konieczności wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego.

2.3      Zmiana postanowień zawartej umowy w wyniku wprowadzenia zmian opisanych powyżej może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu, pod rygorem nieważności umowy.

5.    Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

         a)     Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami została umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej, (pobierz SIWZ)

         b)     Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można także odebrać w budynku Urzędu               Miejskiego w Kuźni Raciborskiej przy ul. Słowackiego 4, pokój nr 2 - po złożeniu zamawiającemu wniosku o przekazanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, lub za zaliczeniem pocztowym.

6.    Miejsce i termin składania ofert.

Oferty należy składać w budynku Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej, przy ul. Słowackiego 4, pokój nr 4 (sekretariat Urzędu).

Termin składania ofert upływa dnia 2010-10-18 godz. 08.30.

7.    Miejsce i termin otwarcia ofert.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 2010-10-18 godz. 09.00 w budynku Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej, przy ul. Słowackiego 4, pokój nr 3 (sala narad).

8.    Termin związania z ofertą.

Termin związania z ofertą wynosi 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

9.    Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

10. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej (jeżeli dotyczy).

Nie dotyczy.

11. Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia.

Nie.

         BURMISTRZ MIASTA KUŹNIA RACIBORSKA

                        /- / RITA SERAFIN                                                                        

                                                                                                           

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM - Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Kuźni Raciborskiej, przy ul. Klasztornej 9
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:01.10.2010 12:40