Protokół nr 29/04 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów w dniu 10.11.2004 r.

Protokół nr 29/04

z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów

w dniu 10.11.2004 r.

 

Lista obecności w załączeniu.

Posiedzeniu przewodniczyła Marcelina Waśniowska.

Porządek posiedzenia komisji  w załączeniu.

Przewodnicząca komisji Marcelina Waśniowska w związku z tym, że na posiedzenie zaproszona została dyrektor MZO Wiesława Czogała zawnioskowała o przesunięcie
pkt 4 i 5 porządku obrad jako pkt 2 i 3.

Wniosek został zaakceptowany jednogłośnie.

W związku z powyższym porządek posiedzenia przedstawia się następująco:

 1. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok.
 2. Opinia w sprawie wniosku dyrektor MZO w sprawie zwiększenia budżetu oświaty na rok 2004 o kwotę 92.200 zł.
 3. Opinia w sprawie wniosku dyrektor MZO w sprawie zwiększenia budżetu oświaty w roku 2004 o kwotę 110.000 zł.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla ZGKiM w Kuźni Raciborskiej.
 5. Opinia w sprawie apelu Prezesa Okręgowej Izby Aptekarskiej w Katowicach dotyczącego obniżenia stawek podatku od nieruchomości dla aptek.
 6. Zapoznanie się z informacją o zaległościach czynszowych i dodatkach mieszkaniowych.
 7. Sprawy bieżące.

Ad 1. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok.

Ad 2. Opina w sprawie wniosku dyrektor MZO w sprawie zwiększenia budżetu oświaty na rok 2004 o kwotę 92.200 zł.

Ad 3. Opinia w sprawie wniosku dyrektor MZO w sprawie zwiększenia budżetu oświaty w roku 2004 o kwotę 110.000 zł.

Przewodnicząca komisji Marcelina Waśniowska udzieliła głosu Skarbnikowi Gminy.

Zbigniew Wojtyło przedstawił propozycje zmian w budżecie, szczegółowo omówił propozycje zwiększenia budżetu po stronie dochodów i wydatków, oraz przeznaczenie tych środków finansowych.

Marcelina Waśniowska – propozycje zmian w budżecie łączą się z wnioskami dyrektor MZO jakie skierowała do Burmistrza Miasta, który jednocześnie wnioskuje o ustalenie najniższego wynagrodzenia zasadniczego w kwocie 600 zł.  Proponuje dokonanie zmiany uchwały.

Zbigniew Wojtyło – zmieniła się kwota na dokonanie waloryzacji i regulacji płac pracowników administracji i obsługi, zamiast kwoty 92.200 zł jest to kwota 54.600 zł. Druga wersja działań mogłaby polegać na zawarciu porozumień pomiędzy pracodawcą a pracownikami zmieniających stawki i kategorię zaszeregowania. Natomiast wniosek o zwiększenie budżetu oświaty o kwotę 110.000 zł jest w związku z niedoborem środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników pedagogicznych placówek oświatowych.

Wiesława Czogała – zwróciłam się z prośbą o zwiększenie budżetu oświaty o kwotę 110.000 zł. W maju bowiem weszło w życie rozporządzenie w sprawie podwyższenia płac nauczycielom z dniem 1 stycznia 2004 r. Wzrosła także ilość nauczycieli zdobywających stopnie awansu zawodowego, a kwestię tę jest trudno na początku roku ustalić. W związku z tym zabrakło nam w budżecie oświaty taką kwotę i dlatego mój wniosek. Poza tym to na początku roku sygnalizowałam, że środków zabraknie i że będę porosić o ich zwiększenie w ciągu roku. Natomiast jeżeli chodzi o zwiększenie budżetu oświaty o kwotę 54.600 zł to wynika to z realizacji uchwały Rady Miejskiej podjętej na ostatniej sesji. Projekt uchwały zakładał podwyższenie do wysokości 600 zł a nie 800 zł i stąd takie skutki finansowe.

Marcelina Waśniowska – ubolewam nad tym, że projekt uchwały został sporządzony „na kolanie”, że nie zapoznał się z nim nawet Burmistrz Miasta. Pominięto procedurę i w tej chwili stawia się nas „przed murem”. Podjęta uchwała już obowiązuje przez miesiąc i czy zdaje sobie pani sprawę z tego, że zmniejszając stawkę znajdziemy się w Sądzie pracy? Popełniliśmy błąd, uchwała nie powinna znaleźć się na sesji, tak się nie robi.  Moje zaniepokojenie w projekcie zmian budżetowych wzbudził zapis dotyczący zwiększenia w rozdziale 80104 o kwotę 27.542 zł. Skąd wzięła się ta kwota?, przecież był przetarg.

Wojciech Błajda – przekazaliśmy burmistrzowi informację w sprawie przyznania dodatkowych środków finansowych w zadaniu p.n. „Modernizacja źródła ciepła i instalacji c.o. wraz z termomodernizacją obiektu Przedszkola nr 2 w Kuźni Raciborskiej. Podczas prowadzenia robót budowlanych sporządzono protokół konieczności na okoliczność wykonania robót dodatkowych, których nie obejmowała dokumentacja projektowo-kosztorysowa. A chodzi o:

- wymianę istniejącej stolarki okiennej PCV  na elewacji bocznej jak również       wykonanie dodatkowego okna,

- wymianę części instalacji odgromowej,

- rozbiórkę istniejącego zadaszenia nad wejściem głównym w konstrukcji stalowej i montaż nowego zadaszenia.

            Antoni Głowski – uważam, że są to zaniedbania w przygotowaniu i organizacji przetargu.

            Wojciech Błajda – robimy przetargi na podstawie dokumentacji tj. kosztorysu inwestorskiego.

            Marcelina Waśniowska – na czyje polecenie zostały wykonane te prace skoro nie było na to pieniędzy? Chcę to wiedzieć.

            Wiesława Czogała – ja na pewno takiego polecenia nie wydałam.

            Marcelina Waśniowska – jest to już druga sprawa i nie wyobrażam sobie, aby każdy przetarg kończył się robotami dodatkowymi za które trzeba będzie płacić. Proszę o pisemne wyjaśnienie i poinformowanie Komisji Budżetu i Finansów kto wydał polecenie wykonania tych robót skoro nie było pieniędzy?  Natomiast do dyrektor MZO zwracam się z zapytaniem czy ma zabezpieczone środki na koszty sądowe?

            Wiesława Czogała – pierwszy raz o zwiększenie budżetu na waloryzację płac wystąpiłam do burmistrza w kwietniu, niestety odpowiedź była negatywna.  Pod koniec września br. pod presją związków zawodowych projekt uchwały przygotowałam w bardzo szybkim tempie. Z Przewodniczącym Rady Miejskiej ustaliłam, że przygotuje projekt uchwały, który omówiono na posiedzeniu Komisji Oświaty w dniu 4.10.2004 r. W pierwszej wersji opracowanego projektu uchwały uwzględniłam stawki : 515 zł i 4.12 zł. Biorąc pod uwagę te kwoty miałam obliczone skutki finansowe, do końca br. byłaby to kwota 12.000 zł. Komisja Oświaty zobligowała mnie do przygotowania projektu uchwały uwzględniając kwoty:  800 zł i 4 zł., już po posiedzeniu komisji, praktycznie w nocy z 4 na 5 października  jeszcze raz wszystko przeliczyłam i doszłam do wniosku, że w takiej wysokości jaką zaproponowała komisja (800 zl) uchwała nie może być podjęta. Dlatego na sesji prosiłam o uwzględnienie kwoty 600 zł. To co się stało to nie była moja decyzja tylko rady.

            Marcelina Waśniowska – czy Burmistrz Miasta i Skarbnik przed sesją byli poinformowani o całej sprawie i skutkach finansowych?

            Wiesława Czogała – nie byli poinformowani.

            Marcelina Waśniowska – podobnie jak Komisja Budżetu i Finansów.

Skarbnik Z. Wojtyło potwierdził, że nic wcześniej nie wiedział o podjętych działaniach, nikt z nim tej sprawy nie konsultował.

            Antoni Głowski – skoro w marcu br. wiedzieliśmy jaki jest budżet oświaty to czy były podjęte jakieś działania wpływające na obniżenie kosztów jak np. zmniejszenie ilości oddziałów?

            Wiesława Czogała – rozmawialiśmy na te tematy, póki co nie było polecenia aby obowiązujące standardy oświatowe zmienić.  W naszej gminie nauczyciele realizują tygodniową ilość godzin, nie ma żadnych przerostów, wszystko jest zgodnie z ustawą i naszymi wytycznymi.

            Antoni Głowski – czy podjęte zostały działania dot. zmian standardów w oświacie?    

Wiesława Czogała – tak, zostały podjęte, myślę, że na przyszłą sesję będę mogła je przedstawić.

Marcelina Waśniowska – czy pani dyrektor dostosowała budżet oświaty do budżetu uchwalonego w marcu przez Radę Miejską?. Przecież zatwierdzony na dany rok budżet obowiązuje i powinno się robić wszystko aby dostosować swój budżet do tego co uchwaliła rada.  Zmiany te nie były analizowane ani ze Skarbnikiem ani z Burmistrzem Miasta.

            Wiesława Czogała – przypomnę, że projekt budżetu jaki złożyłam we wrześniu ub roku opiewał na dużo większe środki. W miesiącu lutym br. budżet nasz ponownie okrojono. Sygnalizowałam, że w ciągu roku braknie nam pieniędzy, a jak państwo wiecie nauczycieli nie można z dnia na dzień zwolnić.

Antoni Głowski – czy na podwyżki wprowadzone w maju otrzymaliśmy środki?

            Wiesława Czogała – środki na te podwyżki były uwzględnione w subwencji grudniowej.

Ad 4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla ZGKiM w Kuźni Raciborskiej.

            Zbigniew Wojtyło – z budżetu gminy finansujemy coś, co jest na majątku zakładu budżetowego i dlatego doszliśmy do wniosku, że lepiej jest ustalać roczne stawki jednostkowe dotacji przedmiotowych. W tym przypadku podjęcie tej uchwały jest obowiązkiem. Zgodnie z kalkulacją dość wysoka stawka jednostkowa dotacji jest na utrzymanie targowiska, jednak jest ona na poziomie ub. roku.

            Antoni Głowski – czy można zadanie p.n. remont oraz naprawy i konserwacje budynków mieszkalnych „rozbić” na punkty: remont lokali zgodnie z programem i remont lokali po eksmisjach.

            Zbigniew Wojtyło – dotacja ta jest w tym samym paragrafie i nie wiem czy takie „rozbicie” miałoby sens. W sumie kwota będzie taka sama.

Marcelina Waśniowska – bardzo proszę Skarbnika, aby czuwał nad prawidłowym wykonywaniem budżetu. Nie może być tak, że bez wiedzy Skarbnika kierownicy jednostek organizacyjnych sami sobie ustalają i zwiększają budżet.

Komisja Oświaty pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla ZGKiM w Kuźni Raciborskiej.

Ad 5. Opinia w sprawie apelu Prezesa Okręgowej Izby Aptekarskiej w Katowicach dotyczącego obniżenia stawek podatku od nieruchomości dla aptek.

Zbigniew Wojtyło – zostałem zobowiązany do rozeznania jakie stawki podatkowe ustalane są dla aptek ,uważa się, że należy stosować najwyższe stawki. Jestem podobnego zdania. Rozmawiałem z burmistrzem i wiem, że nie zakłada on wprowadzenia takich zwolnień.

Komisja poparła stanowisko Burmistrza Miasta Kuźni Raciborska.

Pozostałe punkty porządku posiedzenia komisji nie zostały zrealizowane, członkowie zapoznali się ze sprawami, postanowiono je omówić w terminie późniejszym.

Opinia komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie:

Komisja uznała, że opiniować będzie poszczególne załączniki do uchwały:

- załącznik nr 1 zaopiniowano pozytywnie,

- załącznik nr 2 zaopiniowano pozytywnie,

- załącznik nr 3 :  zmniejszenia dział 900 i 801 – pozytywnie,

                             zwiększenia dział 801 pkt 1, pkt 3 i dział 854 pkt 2 – negatywnie.

Pozostałe punkty załącznika nr 3 zostały zaopiniowane pozytywnie.

Powyższa opinia została przyjęta 3 głosami, przy 1 głosie wstrzymującym się.

Komisja prosi o wyjaśnienie następujących kwestii:

 1. Kto wydał polecenie wykonania dodatkowych robót na obiekcie Przedszkola
  nr 2 w Kuźni Raciborskiej na kwotę 27.542 zł skoro był przetarg?  Dlaczego taka kwota?  Komisja uważa, że przetarg powinien obejmować całość robót.
 2. Prosi się dyrektor MZO o wskazanie środków finansowych na dokonanie zmian w budżecie.

Przewodnicząca komisji

Marcelina Waśniowska

Protokół sporządziła Elżbieta Podolec

                                           

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół nr 29/04 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów w dniu 10.11.2004 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:29.11.2004 12:13

Rejestr zmian dokumentu

pokaż