w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok

 Zarządzenie Nr B. 0151 - 280 / 05

Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska

z dnia 30 grudnia 2005 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok

 

       Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 128 ust. 1, pkt. 2 i ust. 2, pkt. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.)

zarządzam:

§ 1

Dokonać zmian po stronie wydatków budżetowych

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

W wyniku dokonanych zmian budżet na 2005 rok zamyka się

po stronie dochodów kwotą                                                                                            18 609 384 zł

po stronie wydatków kwotą                                                                                  19 554 792 zł

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta w Kuźni Raciborskiej.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Z up. BURMISTRZA

(-) Rita Serafin

Zastępca Burmistrza

                                                                                     Załącznik Nr 1 do Zarządzenia

                                                                                     Burmistrza Nr B. 0151 - 280/05

                                                                        z dnia 30 grudnia 2005 r.                                                             

                                                                   

§ 1

Zmiany po stronie wydatków budżetowych na 2005 rok.

Zmniejszenie:

1. Dział 758           -         Różne rozliczenia

    rozdz. 75818      -         Rezerwy ogólne i celowe

                            *        Wydatki bieżące                                                                - 16 244 zł

                            1.       Rezerwa ogólna                                                                                - 16 244 zł

Zwiększenia:

1. Dział 010           -         Rolnictwo i łowiectwo

    rozdz. 01030      -         Izby rolnicze

                            *        Wydatki bieżące                                                                 + 1 000 zł

                            1.       Przelew środków do Izby Rolniczej w K-cach –

                                      2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego                       + 1 000 zł

2. Dział 754           -         Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

    rozdz. 75412      -         Ochotnicze straże pożarne

                            *        Wydatki bieżące                                                               + 11 244 zł

                            1.       Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                            + 2 000 zł

                            2.       Na utrzymanie jednostek ochotniczych straży pożarnych+ 9 244 zł

3. Dział 852           -         Pomoc społeczna

    rozdz. 85295      -         Pozostała działalność

                            *        Wydatki bieżące                                                                 + 1 000 zł

                            1.       Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                            + 1 000 zł

4. Dział 921           -         Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

    rozdz. 92195      -         Pozostała działalność

                            *        Wydatki bieżące                                                                 + 3 000 zł

                            1.       Pozostała działalność                                                                               + 3 000 zł

5. Dział 750           -         Administracja publiczna

Zmniejszenie:

    rozdz. 75023      -         Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

                            *        Wydatki bieżące                                                                                 - 7 500 zł

                            1.       Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                             - 7 500 zł

Zwiększenia:

a) rozdz. 75023      -         Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

                            *        Wydatki bieżące                                                                 + 7 000 zł

                            1.       Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                            + 4 000 zł

                                      (dotyczy wynagrodzeń bezosobowych)

                            2.       Pozostałe wydatki na utrzymanie tut. Urzędu                          + 3 000 zł

b) rozdz.. 75075     -         Promocja jednostek samorządu terytorialnego

                            *        Wydatki bieżące                                                                   + 500 zł

                            1.       Pozostałe wydatki                                                                                + 500 zł

6. Dział 801           -         Oświata i wychowanie

    rozdz. 80110      -         Gimnazja

Zmniejszenie:

                            *        Wydatki bieżące                                                                                           - 5 270 zł

                            1.       Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                              - 5 270 zł

Zwiększenie:

                            *        Wydatki bieżące                                                                                         + 5 270 zł

                            1.       Pozostałe wydatki                                                                                     + 5 270 zł

zmiana dotyczy Gimnazjum w Kuźni Raciborskiej

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:10.01.2006 08:59

Rejestr zmian dokumentu

pokaż