w sprawie zamiaru likwidacji w 2012 r. szkół, których organem prowadzącym jest Gmina Kuźnia Raciborska

Uchwała Nr ………………

Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

z dnia 27 października 2011 roku

w sprawie zamiaru likwidacji w 2012 r. szkół, których organem prowadzącym jest Gmina Kuźnia Raciborska

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź.zm.), w samorządzie związku z art. 59 ust.1
w związku z art. 5 c pkt 1 ustawy
 z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t.j. Dz. U.
z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),

Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej

uchwala:

§ 1

Podejmuje się zamiar likwidacji z dniem 31 sierpnia 2012 r. niżej wymienionych szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kuźni Raciborskiej przy ul. Piaskowej 28:

1)       Liceum Ogólnokształcące,

2)       Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych,

3)       Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych,

4)       Liceum Profilowane,

5)       Technikum,

6)       Technikum Uzupełniające,

7)       Technikum Uzupełniające dla Dorosłych,

8)       Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1,

9)       Szkoła Policealna.

§ 2

We wszystkich wymienionych w § 1 szkołach, ze względu na niewykonanie naboru, został zakończony cykl nauczania.

§ 3

Uchwałę przekazuje się Śląskiemu Kuratorowi Oświaty w Katowicach.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 5

Uchwałę ogłasza się poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta oraz w BIP.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie zamiaru likwidacji w 2012 r. szkół, których organem prowadzącym jest Gmina Kuźnia Raciborska
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:24.10.2011 09:36

Rejestr zmian dokumentu

pokaż