OGŁOSZENIE - pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

                                                                              Kuźnia Raciborska 27.09.2011r.

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony  na sprzedaż nieruchomości:

1.       Nieruchomość położona w Budziskach na k.m.1 oznaczona dz. nr 541/1 o powierzchni 0,0779 ha, użytek K, zapisana w KW 43275.Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość położona jest w obszarze oznakowanym symbolami 10.2’PE,UT,RPO -tereny udokumentowanych złóż kruszyw oraz przemysłu eksploatacyjnego, usług turystycznych i specjalistycznych ośrodków produkcji rolnej z możliwością eksploatacji kruszyw .

Nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań.

Cena wywoławcza: 7 000,- zł.

Wadium stanowiące 10% ceny wywoławczej wynosi: 700,- zł.

2.       Nieruchomość położona w Budziskach na k.m.1 oznaczona dz. nr 523/1 o powierzchni 0,0735 ha, użytek K, zapisana w KW 43275.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość położona jest w obszarze oznakowanym symbolami 10.2’PE,UT,RPO -tereny udokumentowanych złóż kruszyw oraz przemysłu eksploatacyjnego, usług turystycznych i specjalistycznych ośrodków produkcji rolnej z możliwością eksploatacji kruszyw .

Nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań.

Cena wywoławcza: 7 300,- zł.

Wadium stanowiące 10% ceny wywoławczej wynosi: 730,- zł.

3.       Nieruchomość położona w Turzu na k.m.3 oznaczona dz. nr 1480/2 o powierzchni 0,0603 ha, użytek K, zapisana w KW 43827.

Nieruchomość leży w obszarze dla którego miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego utracił ważność.

Nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań.

Cena wywoławcza: 5 200,- zł.

Wadium stanowiące 10% ceny wywoławczej wynosi: 520,- zł.

4.       Nieruchomość położona w Rudzie na k.m.1 oznaczona jest dz. nr 367/2 o powierzchni 0,0415 ha, użytek dr, zapisana w KW 42374.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość położona jest w obszarze oznakowanym symbolami 10.2’PE,UT,RPO -tereny udokumentowanych złóż kruszyw oraz przemysłu eksploatacyjnego, usług turystycznych i specjalistycznych ośrodków produkcji rolnej z możliwością eksploatacji kruszyw .

Nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań.

Cena wywoławcza: 4 700,- zł.

Wadium stanowiące 10% ceny wywoławczej wynosi: 470,- zł.

5.       Nieruchomość położona w Rudzie na k.m.1 oznaczona jest dz. nr 367/3 o powierzchni 0,0303 ha, użytek K, zapisana w KW 42374.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość położona jest w obszarze oznakowanym symbolami 10.2’PE,UT,RPO -tereny udokumentowanych złóż kruszyw oraz przemysłu eksploatacyjnego, usług turystycznych i specjalistycznych ośrodków produkcji rolnej z możliwością eksploatacji kruszyw oraz w obszarze 10.2’SK – tereny udokumentowanych złóż kruszyw.

Nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań.

Cena wywoławcza: 3 600,- zł.

Wadium stanowiące 10% ceny wywoławczej wynosi: 360,- zł.

6.       Nieruchomość położona w Rudzie na k.m.1 oznaczona jest dz. nr 367/4 o powierzchni 0,0590 ha, użytek K, zapisana w KW 42374.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość położona jest w obszarze oznakowanym symbolami 10.2’PE,UT,RPO -tereny udokumentowanych złóż kruszyw oraz przemysłu eksploatacyjnego, usług turystycznych i specjalistycznych ośrodków produkcji rolnej z możliwością eksploatacji kruszyw oraz w obszarze 10.2’SK – tereny udokumentowanych złóż kruszyw.

Nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań.

Cena wywoławcza: 5 700,- zł.

Wadium stanowiące 10% ceny wywoławczej wynosi: 570,- zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 28.10.2011r o godz. 9.00 w Urzędzie Miejskim w Kuźni Raciborskiej ul. Słowackiego 4 pok.  Nr 3.

Uczestnikami przetargu mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych lub osoby prawne, należycie reprezentowane, które wpłacą wadium  najpóźniej do dnia 21.10.2011r.

W przypadku małżonków do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność obydwojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

Przed otwarciem przetargu uczestnicy przetargu zobowiązani są okazać komisji przetargowej: dowód wniesienia wadium, dowód osobisty; dla firm dodatkowo aktualny wpis do ewidencji działalności lub aktualny (wydany w okresie 3 m-cy przed przetargiem) odpis z KRS i zgodę organów statutowych na nabycie nieruchomości.

Wadium wnosić należy w pieniądzu w kasie Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej lub na konto Gminy Kuźnia Raciborska:

ING Bank Śląski S.A. o/Rybnik ul.Wieniawskiego 3 Nr52105013441000002293737405.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia, zaś w razie uchylenia się od zawarcia umowy, wadium ulega przepadkowi. Pozostałym uczestnikom wadium będzie zwrócone w terminie 3 dni od daty zamknięcia przetargu.

Uczestnik przetargu, który przetarg wygrał zobowiązany jest do wpłaty kwoty osiągniętej w przetargu (do której zarachowane zostanie wadium) przed zawarciem aktu notarialnego pod rygorem przepadku wadium i odstąpienia od umowy.

Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska może z uzasadnionej przyczyny odwołać przetarg.

Dodatkowych informacji o nieruchomości stanowiących przedmiot przetargu oraz na temat regulaminu przetargu można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w pok. nr 15  lub pod numerem tel.032 4191465.

Z up. BURMISTRZA

(-) Bogusław Wojtanowicz

Zastępca Burmistrza

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OGŁOSZENIE - pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.09.2011 14:43

Rejestr zmian dokumentu

pokaż