w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

  Uchwała nr XLII/393/2009

Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

z dnia 01 października 2009 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 165 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej

uchwala, co następuje:

§ 1

Zwiększyć budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 118.750,22 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Dokonać zmian po stronie wydatków budżetowych na 2009 rok zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Dokonać zmiany załącznika nr 6 do uchwały Nr XXXIII/295/2008 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 18 grudnia 2008 r. (po zmianach) w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4

W wyniku dokonywanych zmian budżet na 2009 rok zamyka się:

po stronie dochodów kwotą 26 454 593,37 zł,

po stronie wydatków kwotą  33 079 981,67 zł.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kuźnia Raciborska.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

(-) Manfred Wrona

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:07.10.2009 12:08

Rejestr zmian dokumentu

pokaż