w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuźnia Raciborska

   

Uchwała Nr XIII/150/2011

Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

z dnia 29 grudnia 2011 roku

        w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuźnia Raciborska        

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 230 ust. 1 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej

uchwala, co następuje:

§ 1

1.       Dokonać zmiany tabeli nr 1 do Uchwały Nr IV/30/2011 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 20.01.2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuźnia Raciborska  (po zmianach) zgodnie z tabelą  nr 1 do niniejszej uchwały.

2.       Powyższa zmiana polega na:

a)       zmianie kwot dochodów bieżących w 2011 r.

b)      zmianie kwot dochodów majątkowych w 2011 r.

c)       zmianie kwot dochodów ogółem w 2011 r.

d)      zmianie kwot wydatków bieżących w 2011 r. oraz w latach 2012-2014 i 2021

e)       zmianie kwot wydatków majątkowych w 2011 r.

f)        zmianie kwot wydatków ogółem w 2011 r. oraz w latach 2012-2014 i 2021

g)      zmniejszeniu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o 71 398,28 zł w 2011 r. oraz zmianie kwot wynagrodzeń w latach 2012-2021

h)       zwiększeniu wydatków na obsługę długu w 2011 roku oraz zmniejszeniu wydatków na obsługę długu w latach 2012-2021

i)         zmianie kwot wydatków na przedsięwzięcia bieżące w latach 2011-2013

j)         zmianie kwot wydatków na przedsięwzięcia majątkowe w latach 2011-2012

k)       zmianie w latach 2012-2014 i 2021 kwot przeznaczenia nadwyżki na regulowanie zobowiązań - spłatę zaciągniętych kredytów

l)         zmianie kwot finansowania deficytu z przychodów zwrotnych w 2011 roku.

§ 2

1.       Dokonać zmiany tabeli nr 2 do Uchwały Nr IV/30/2011 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 20.01.2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuźnia Raciborska (po zmianach) zgodnie z tabelą  nr 2 do niniejszej uchwały.

2.       Powyższa zmiana polega na;

a)       zmniejszeniu przychodów w roku 2011

b)      zwiększeniu rozchodów w 2011 roku oraz zmniejszeniu rozchodów w latach 2012-2014 i 20121

c)       zmianie kwot długu na początek roku w latach 2012-2021

d)      zmianie kwot długu na koniec roku w latach 2011-2020

e)       zmianie kwot na finansowanie spłaty długu w latach 2011-2021.

§ 3

1.       Dokonać zmiany tabeli nr 3 do Uchwały Nr IV/30/2011 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 20.01.2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuźnia Raciborska (po zmianach) „Informacja o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych”, zgodnie z tabelą  nr 3 do niniejszej uchwały.

2.       Powyższa zmiana polega na:

a)       zmianie kwot dochodów bieżących w 2011 r.

b)      zmianie kwot dochodów ogółem w 2011 r.

c)       zmianie kwot wydatków bieżących w 2011 r. oraz w latach 2012-2014 i 2021

d)      zmianie kwot wydatków ogółem w 2011 r. oraz w latach 2012-2014 i 2021

e)       zmniejszeniu przychodów w roku 2011

f)        zwiększeniu rozchodów w 2011 roku oraz zmniejszeniu rozchodów w latach 2012-2014 i 2021.

§ 4

1.       Dokonać zmiany załącznika nr 1 do Uchwały Nr IV/30/2011 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 20.01.2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuźnia Raciborska (po zmianach) „Programy, projekty i zadania bieżące na lata 2011-2021” zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2.       Powyższa zmiana polega na:

a)        dodaniu nowego przedsięwzięcia: Program „Uczenie się przez całe życie” Comenius Partnerski Projekt Szkół, z okresem realizacji 2011-2013

b)      zmianie kwot limitu wydatków w roku 2011 i 2012 na przedsięwzięciu Program Operacyjny Kapitał Ludzki – projekt „Przedszkolaki na Start”.

§ 5

1.       Dokonać zmiany załącznika nr 2 do Uchwały Nr IV/30/2011 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 20.01.2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuźnia Raciborska (po zmianach) „Programy, projekty i zadania majątkowe na lata 2011-2021” zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2.       Powyższa zmiana polega na:

a)       zmianie kwot łącznych nakładów finansowych i limitu wydatków w roku 2011 na przedsięwzięciu „Południowo-Zachodni Szlak Cystersów”

b)      zmiany nazwy przedsięwzięcia z „ „Moje Boisko ORLIK 2012” na „Budowa boisk sportowych przy ZSOiT w miejscowości Kuźnia Raciborska ul. Piaskowa 28 w ramach programu „Moje Boisko ORLIK 2012” na „Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje Boisko – Orlik 2012 (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) w Gminie Kuźnia Raciborska, przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych, ul. Piaskowa 28 w miejscowości Kuźnia Raciborska” oraz zmianie kwot łącznych nakładów finansowych i limitu wydatków w roku 2012 na tym przedsięwzięciu.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kuźnia Raciborska.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
(-) Manfred Wrona

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuźnia Raciborska
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:31.01.2012 11:17

Rejestr zmian dokumentu

pokaż