w sprawie: szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg i umorzeń należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, przypadających Gminie Kuźnia Raciborska lub jej jednostkom organizacyjny

 

P R O J E K T

Uchwała Nr ....................

Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

                                                z dnia ............................

 

w sprawie : szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg i umorzeń należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, przypadających Gminie Kuźnia Raciborska lub jej jednostkom organizacyjnym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust.1, art. 41 ust. 1 i art. 42  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. w Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 59 ust. 2 i 3 w związku z art. 56  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240)

 

Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej

uchwala, co następuje:

 

§1

1. Należności pieniężne,  mające charakter cywilnoprawny, przypadające Gminie Kuźnia Raciborska lub jej jednostkom organizacyjnym, mogą być umarzane, rozkładane na raty lub ich termin płatności może być odroczony w następujących przypadkach:

1) osoba fizyczna – zmarła, nie pozostawiając żadnego majątku albo pozostawiła majątek niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawiła przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty 6 000,00 zł;

2) osoba prawna – została wykreślona z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należność, a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie;

 1. zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne;

 2. jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji.

§ 21. Należności pieniężne, mogą zostać umorzone w całości lub w części w przypadkach uzasadnionych względami społecznymi lub gospodarczymi oraz ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym.

2. Oświadczenie o umorzeniu należności musi być poprzedzone postępowaniem wyjaśniającym.

3. Jeżeli umorzenie dotyczy części należności, w oświadczeniu lub porozumieniu (umowie) wyznacza się termin i tryb zapłaty pozostałej części należności. W razie niedotrzymania tego terminu przez dłużnika oświadczenie lub porozumienie (umowa) wygasa, co skutkuje wymagalnością całej należności w wysokości sprzed umorzenia wraz z odsetkami za opóźnienie od pierwotnego terminu wymagalności.

§ 3Umorzenie należności pieniężnej, za którą odpowiada więcej niż jeden dłużnik, może nastąpić wyłącznie, gdy okoliczności uzasadniające umorzenie zachodzą wobec wszystkich dłużników.

§ 41. W przypadkach uzasadnionych względami społecznymi lub gospodarczymi oraz uzasadnionym interesem dłużnika można odroczyć termin zapłaty całości lub części należności pieniężnych, a także rozłożyć na raty płatność całości lub części tych należności.

2. Jeżeli dłużnik nie spłaci należności pieniężnej w odroczonym terminie płatności – należność pieniężna staje się natychmiast wymagalna wraz z odsetkami za opóźnienie należnymi od pierwotnego terminu wymagalności.

  3. Jeżeli dłużnik nie spłaci którejkolwiek z rat – niespłacona należność pieniężna staje się natychmiast wymagalna w całości wraz z odsetkami za opóźnienie należnymi od pierwotnego terminu wymagalności.

  4. Okres odroczenia terminu płatności nie może być dłuższy niż 12 miesięcy.

  5. Okres spłaty należności pieniężnej rozłożonej na raty nie może być dłuższy niż 12 miesięcy. W szczególnie uzasadnionych przypadkach można wyrazić zgodę na spłatę wierzytelności rozłożonej na raty na okres nie dłuższy niż 36 miesięcy.

  6. Od należności pieniężnej, której termin płatności odroczono lub rozłożono na raty nie pobiera się odsetek za opóźnienie za okres od wydania rozstrzygnięcia do upływu terminu zapłaty.

  7. W przypadku negatywnego stanowiska w sprawie odroczenia lub rozłożenia na raty, odsetki liczone są w pełnej wysokości, do dnia dokonania wpłaty. Bieg naliczania odsetek zostanie przerwany w okresie od dnia złożenia wniosku do dnia doręczenia dłużnikowi rozstrzygnięcia.

§52.Umorzenie w całości lub w części , odroczenie terminu spłaty całości lub części , albo rozłożenie na raty należności pieniężnych następuje na podstawie umowy lub jednostronnego oświadczenia woli.

§ 61. Do umarzania, odraczania terminu płatności lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych o których mowa w § 1 uprawnieni są:

1) Dyrektorzy jednostek organizacyjnych gminy – w zakresie należności przysługujących podległym im jednostkom organizacyjnym do wysokości nie wyższej niż 1 500 zł,

2) Burmistrz Miasta – w zakresie należności z pkt 1) powyżej 1 500 zł. i dla wszystkich spraw z zakresu Urzędu Miasta.

2. Burmistrz Miasta lub kierownik jednostki podległej może wyrazić zgodę na niedochodzenie należności z tytułu umowy cywilnoprawnej, której kwota wraz z odsetkami nie przekracza 50 zł.

3. Przez kwotę należności , o której mowa w ust. 1 rozumie się należność główną wraz z odsetkami, przyznanymi kosztami postępowania i innymi należnościami ubocznymi, ustaloną na dzień wszczęcia postępowania w przedmiocie udzielania ulgi.

4. Kierownicy jednostek podległych zobowiązani są do przedkładania Burmistrzowi Miasta Kuźnia Raciborska szczegółowej informacji o stosowaniu ulg o których mowa w § 1, w terminie do 31 stycznia za rok poprzedni.

§ 7

1. Wniosek o umorzenie , odroczenie lub rozłożenie na raty spłaty należności pieniężnych przypadających Gminie Kuźnia Raciborska lub jej jednostkom organizacyjnym wraz z dokumentacją na jego poparcie dłużnik składa na piśmie organowi o którym mowa w § 6

2.Wniosek powinien zawierać szczegółowe informacje dotyczące wystąpienia przesłanek uzasadniających udzielenia ulgi:

1) dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej – oświadczenie o sytuacji majątkowej według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały,

2) w przypadku przedsiębiorców lub osób prowadzących działalność gospodarczą – według wzoru formularza informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – załącznika do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. Nr 53 poz.311 z 2010 r.) zgodnie z § 8 niniejszej uchwały

3. W przypadku stwierdzenia, po dokonanej weryfikacji wniosku, iż przedstawione dokumenty lub podane informacje są niewystarczające , właściwy organ wzywa dłużnika do ich uzupełnienia wyznaczając odpowiedni termin na ich uzupełnienie.

4. Nieuzupełnienie przez dłużnika wniosku w wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie go bez rozpatrzenia.

§ 8

1. Umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty spłaty należności na wniosek  dłużnika prowadzącego działalność gospodarczą bez względu na formę organizacyjno – prawną oraz sposób finansowania (zwanego dalej „przedsiębiorcą”), stanowiące pomoc publiczną odbywać się będzie w ramach pomocy de minimis, której udzielenie następuje zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis ( Dz.U.UE L 379 z 28.12.2006 r.).

2. Zgodnie z art. 1 ust 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 pomoc de minimis przyznawana jest podmiotom gospodarczym we wszystkich sektorach, z wyjątkiem :

1) pomocy przyznawanej podmiotom gospodarczym działającym w sektorach rybołówstwa i akwakultury, objętych rozporządzeniem Rady (WE) nr 104/2000;

2) pomocy przyznawanej podmiotom gospodarczym działającym w dziedzinie produkcji podstawowej produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu;

3) pomocy przyznawanej podmiotom gospodarczym działającym w dziedzinie przetwarzania i wprowadzania  do obrotu  produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu w następujących przypadkach:

a) kiedy wysokość pomocy ustalana jest na podstawie ceny lub ilości takich produktów zakupionych od producentów surowców lub wprowadzonych na rynek przez podmioty gospodarcze objęte pomocą

b) kiedy przyznanie pomocy zależy od faktu jej przekazania w części lub w całości producentom surowców;

4) pomocy przyznawanej na działalność związaną z wywozem do państw trzecich lub państw członkowskich, tzn. pomocy bezpośrednio związanej z ilością wywożonych produktów, tworzeniem i prowadzeniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności eksportowej;

5) pomocy uwarunkowanej pierwszeństwem korzystania z towarów krajowych w stosunku do towarów sprowadzanych z zagranicy;

6) pomocy przyznawanej przedsiębiorstwom działającym w sektorze węglowym zgodnie z definicją zawartą w rozporządzeniu (WE) nr 1407/2002;

7) pomocy na nabycie pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego przyznawanej podmiotom gospodarczym prowadzącym działalność zarobkową w zakresie drogowego transportu towarowego;

8) pomocy przyznawanej podmiotom gospodarczym znajdującym się w trudnej sytuacji.

  3. Ulgi w postaci umorzeń, odroczeń lub rozłożenia na raty spłaty należności mogą zostać udzielone jedynie w przypadku , gdy wartość pomocy de minimis udzielanej przedsiębiorcy na podstawie niniejszej uchwały, łącznie z wartością innej pomocy de minimis uzyskanej przez niego w różnych formach i z różnych źródeł, w bieżącym roku kalendarzowym oraz w dwóch poprzedzających latach kalendarzowych  nie przekracza kwoty stanowiącej równowartość 200 tys. euro, a dla przedsiębiorców działających w sektorze transportu drogowego kwoty stanowiącej równowartość 100 tys. euro.

4.Przedsiębiorca wraz z wnioskiem o umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty spłaty należności przedkłada dodatkowo:

1) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

2) oraz pozostałe informacje – wynikające z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. Nr 53 poz.311)

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kuźnia Raciborska.§ 10

Traci moc Uchwała Nr XL/346/2006 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 09.03.2006.r. w sprawie: szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, przypadających Gminie Kuźnia Raciborska lub jej jednostkom organizacyjnym

 

§ 11Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie: szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg i umorzeń należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, przypadających Gminie Kuźnia Raciborska lub jej jednostkom organizacyjny
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:14.03.2011 12:27

Rejestr zmian dokumentu

pokaż