w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2005 rok

    Zarządzenie Nr B. 0151 – 281 / 05

Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska

z dnia 30 grudnia 2005 roku

 

w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2005 rok

 

       Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 126 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.)

zarządzam:

§ 1

Dokonać zmian po stronie wydatków budżetowych na 2005 rok

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

W wyniku dokonanych zmian budżet na 2005 rok zamyka się

po stronie dochodów kwotą                                                                                                     18 609 384 zł

po stronie wydatków kwotą                                                                                                            19 554 792 zł

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta w Kuźni Raciborskiej.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z up. BURMISTRZA

(-) Rita Serafin

Zastępca Burmistrza

                Załącznik Nr  1 do Zarządzenia

                                                                                     Burmistrza Nr B. 0151 – 281/05

                                                                                     z dnia  30 grudnia   2005 r.

§ 1

Zmiany po stronie wydatków budżetowych na 2005 rok.

Zmniejszenie:

1. Dział 758           -         Różna działalność

    rozdz. 75818      -         Rezerwy ogólne i celowe

    § 4810               -         Rezerwy                                                                          - 16 244 zł

Zwiększenia:

2.  Dział 010          -         Rolnictwo i łowiectwo

     rozdz. 01030     -         Izby rolnicze

     § 2850              -         Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych

                                      wpływów z podatku rolnego                                                 + 1 000 zł

3. Dział 754           -         Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

    rozdz. 75412      -         Ochotnicze straże pożarne

    § 3030               -         Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                            + 1 000 zł

    § 4110               -         Składki na ubezpieczenia społeczne                                         + 1 000 zł

    § 4170               -         Wynagrodzenia bezosobowe                                                         + 1 000 zł

    § 4210               -         Zakup materiałów i wyposażenia                                                + 4 000 zł

    § 4260               -         Zakup energii                                                                                          + 1 000 zł

    § 4300               -         Zakup usług pozostałych                                                                 + 2 244 zł

    § 4430               -         Różne opłaty i składki                                                                        + 1 000 zł

4. Dział 852           -         Pomoc społeczna

    rozdz. 85295      -         Pozostała działalność

    § 4170               -         Wynagrodzenia bezosobowe                                              + 1 000 zł

5. Dział 921           -         Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

   rozdz. 92195       -         Pozostała działalność

   § 4260                -         Zakup energii                                                                    + 1 000 zł

   § 4300                -         Zakup usług pozostałych                                                               + 2 000 zł

6. Dział 750           -         Administracja publiczna

Zmniejszenie:

   rozdz. 75023       -         Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

   § 4010                -         Wynagrodzenia osobowe                                                    - 7 500 zł

Zwiększenia:       

a) rozdz. 75023      -         Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

  § 4170                 -         Wynagrodzenia bezosobowe                                              + 4 000 zł

  § 4240                 -         Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek    + 1 000 zł

  § 4530                 -         Podatek od towarów i usług (VAT)                                           + 2 000 zł

b) rozdz. 75075      -         Promocja jednostek samorządu terytorialnego

    § 4210               -         Zakup materiałów i wyposażenia                                           + 500 zł

7. Dział 801           -         Oświata i wychowanie

    rozdz. 80110      -         Gimnazja

Zmniejszenie:

   § 4110                -         Składki na ubezpieczenia społeczne                                           - 5 270 zł

Zwiększenie:

   § 4210                -         Zakup materiałów i wyposażenia                                                + 5 270 zł

zmianę wprowadza się na wniosek MZO z dnia 30.12.2005 r.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2005 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:10.01.2006 09:08

Rejestr zmian dokumentu

pokaż