w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuźnia Raciborska

 

Uchwała Nr VIII/76/2015

Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

z dnia 29 czerwca 2015 roku

 

w sprawie:  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuźnia Raciborska

 

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z póżn. zm.) w związku z  art.  226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz w związku ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą Nr VIII/75/2015 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 29.06.2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

 

Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej

uchwala, co następuje:

 

         § 1

 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kuźnia Raciborska przyjętą w Uchwale Nr III/23/2015 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 22 stycznia 2015 roku. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuźnia Raciborska (z późniejszymi zmianami) zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

 2. Powyższa zmiana polega na

 1. zwiększeniu w 2015 roku dochodów ogółem i bieżących o 18.000,00 zł oraz zmianie kwot dochodów w latach 2016-2022;

 2. zwiększeniu w 2015 roku wydatków ogółem o 108.000,00 zł, w tym: wydatków bieżących o 58.000,00 zł i wydatków majątkowych o 50.000,00 zł oraz zmianie kwot wydatków w latach 2016-2022;

 3. zwiększeniu w 2015 roku przychodów z tytułu wolnych środków o kwotę 90.000,00 zł.

   

  § 2

 1. Zmienia się wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Kuźnia Raciborska zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

 2. Powyższa zmiana polega na:

 1. zmianie limitów przedsięwzięcia pn. „Odbudowa przepustu na potoku w ciągu ul. Cysterskiej w miejscowości Rudy”.

   

  § 3

  Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

   

  § 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kuźnia Raciborska.

 

           § 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Sabina Chroboczek-Wierzchowska

 

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuźnia Raciborska
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:10.07.2015 11:50

Rejestr zmian dokumentu

pokaż