OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY - Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 425, ul. Rudzka w miejscowości Kuźnia Raciborska

Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej

47-420 Kuźnia Raciborska

ul. Słowackiego 4

Kuźnia Raciborska, dnia 2008-10-29

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późniejszymi zmianami), uprzejmie informuję, że          w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 425, ul. Rudzka w miejscowości Kuźnia Raciborska” znak sprawy  IB 341.03/2008, realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego, za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez firmę:

 

Firma Remontowo-Budowlana Jerzy Bandurski

z siedzibą 47-420 Kuźnia Raciborska, ul. Mickiewicza 1

Firma spełniła warunki zawarte w SIWZ oraz zaoferowała wykonanie przedmiotowego zamówienia za cenę brutto:

96.460,58 zł (słownie: dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt złotych pięćdziesiąt osiem groszy),

 

Firma Remontowo-Budowlana Jerzy Bandurski, zaoferowała realizację zamówienia za najniższą cenę, która była jedynym kryterium oceny ofert.

W niniejszym postępowaniu złożone zostały 2 oferty, przy czym warunki zawarte w SIWZ ogłoszeniu spełniła obydwie firmy.

Druga złożona oferta, oferowała realizację zamówienia za cenę brutto: 98.999,90 zł (słownie: dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych dziewięćdziesiąt groszy).

Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej zawarte w art. 180-183 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późniejszymi zmianami).

 

 

                                                                                                              BURMISTRZ

                                                                                                          (-) Rita Serafin

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY - Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 425, ul. Rudzka w miejscowości Kuźnia Raciborska
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:30.10.2008 09:37

Rejestr zmian dokumentu

pokaż