w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Uchwała Nr XII/135/2011

Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

z dnia 24 listopada 2011 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 211, art. 212, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) 

Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej

uchwala, co następuje:

§ 1

Zwiększyć budżet na 2011 rok po stronie dochodów i wydatków o kwotę 268 023,98 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Dokonać zmian po stronie wydatków budżetowych na 2011 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Dokonać zmiany Załącznika Nr 5 do Uchwały Nr IV/29/2011 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 20.01.2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok „Plan dotacji do przekazania w roku 2011” (po zmianach) zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

W wyniku dokonywanych zmian budżet na 2011 rok zamyka się:

po stronie dochodów kwotą 33 286 069,48 zł

po stronie wydatków kwotą 36 050 180,63 zł

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kuźnia Raciborska.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

(-) Manfred Wrona

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:07.12.2011 13:44

Rejestr zmian dokumentu

pokaż