w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017

Uchwała nr XXVI/236/2016

Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

z dnia 22 grudnia 2016r.

 

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017

 

Na podstawie art.18  ust.2  pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  (Dz. U.  z 2016r.  poz.446 ze zm.) w związku z art.41 ust.1, ust.2, ust. 5 ustawy z dnia 26.10.1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 487
ze zm.)

 

 

Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej

uchwala:

 

§ 1

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok, stanowiący część gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych, w brzmieniu określonym w załączniku stanowiącym integralną część niniejszej Uchwały.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kuźnia Raciborska

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017r.

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

(-) Sabina Chroboczek-Wierzchowska

 

 

 

Załącznik do Uchwały Nr XXVI/236/2016

Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

                                                                                         z  dnia 22.12.2016r.

 

 

GMINNY  PROGRAM  PROFILAKTYKI  I  ROZWIĄZYWANIA

PROBLEMÓW  ALKOHOLOWYCH NA 2017 ROK

 

 

Działania podejmowane w ramach niniejszego programu mają na celu zmniejszenie różnorodnych problemów powodowanych przez alkohol w całej społeczności lokalnej a nie tylko w grupie podwyższonego ryzyka. Główne problemy to m.in. picie alkoholu przez młodzież, szkody zdrowotne związane z nadużywaniem alkoholu, zaburzenia życia rodzinnego związane z alkoholem, w tym zjawisko przemocy domowej, nietrzeźwość w miejscach publicznych.

Jednocześnie,  realizując obowiązek wynikający z art. 41  §2 ustawy o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi uwzględniono  w niniejszym programie przewidziane w  Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 (Dz. U. z 2016r. poz. 1492) cele operacyjne:

   1. Profilaktykę i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji  psychoaktywnych,     uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi.

2. Profilaktykę problemów zdrowia psychicznego i poprawę dobrostanu psychicznego społeczeństwa.

 

 

ROZDZIAŁ I .  CELE  PROGRAMU

1.   Zapobieganie alkoholizmowi.

2.   Zmniejszanie rozmiaru problemów alkoholowych występujących w środowisku.

3.   Zwiększenie dostępności i skuteczności terapii dla uzależnionych oraz członków ich rodzin.

4.   Kontrola prawna i społeczna nad szkodliwym postępowaniem osób nadużywających alkoholu.

5.   Tworzenie osobom uzależnionym niezbędnych warunków do radzenia sobie z problemem alkoholowym.

6.   Tworzenie warunków sprzyjających realizacji potrzeb, których zaspokojenie motywuje do powstrzymywania się od spożycia alkoholu.

7.   Profilaktyka uzależnień.

 

ROZDZIAŁ II.  DIAGNOZA  STANU  PROBLEMÓW  ALKOHOLOWYCH  W  GMINIE 

                        KUŹNIA RACIBORSKA.

 

1.  Dostępność alkoholu.

     1)  Dane na dzień  30.11.2016r.

a)      liczba mieszkańców  gminy:   11.202

b)      liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych  na terenie gminy: 41,

c)      na jeden punkt sprzedaży napojów alkoholowych przypada 273 mieszkańców gminy

2)   Sprzedaż detaliczna - 26 punktów, w tym:

a)       typu A  (o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwo)                             - 26,

b)      typu B  (o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu za wyjątkiem piwa)  - 24,

           c)    typu C  (o zawartości  powyżej 18% alkoholu)                                 - 24,

d)      punkty sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa nie są limitowane,

e)       limit punktów sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości pow. 4,5% alkoholu (wino, wódka) dla sprzedaży detalicznej na terenie gminy Kuźnia Raciborska wynosi - 40, wykonanie  - 23.

3)   Sprzedaż w gastronomii  - 15 punktów, w tym:

a)      typu  A  (o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwo)                          - 15,

b)      typu  B  (o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu za wyjątkiem piwa) -   8,

c)      typu  C  (o zawartości powyżej 18% alkoholu)                                  - 11,

d)      Liczbę punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży
i poza miejscem sprzedaży określa Uchwała Nr XLII/378/2006r Rady Miejskiej 
w Kuźni Raciborskiej z dnia  25.05.2006 r.

e)      Limit punktów sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości pow. 4,5% alkoholu (wino, wódka)  na terenie gminy Kuźnia Raciborska dla gastronomii wynosi - 30, wykonanie  - 7,

4)   Limit punktów sprzedaży dla sprzedaży detalicznej jak i gastronomii nie jest przekroczony.

5)   Porównanie liczby punktów sprzedaży alkoholu w kolejnych 5 latach.

 

 

2012 rok

2013 rok

2014 rok

2015 rok

2016 rok

Detal

Gastr.

Suma

Detal

Gastr.

Suma

Detal

Gastr.

Suma

Detal

Gastr.

Suma

Detal

Gastr.

Suma

31

16

47

30

14

44

29

16

45

27

14

41

26

15

41

 

Z powyższego zestawienia wynika, że w latach 2014-2016 ilość punktów sprzedaży alkoholu  ulega zmniejszeniu,

 

 

2.  Leczenie i działania na rzecz podjęcia leczenia.

1)     Na podstawie danych Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2016 roku (dane na dzień 30.11.2016r.):

a)     wpłynęło 21 wniosków  o wszczęcie postępowania mającego na celu poddanie osób leczeniu odwykowemu w tym:

-   8  z MOPS,

-   3  z Zespołu  Interdyscyplinarnego,

                 - 10  od rodzin,

                 -   4  z Policji

b)    skierowano 11 osób do lekarzy biegłych celem orzeczenia stopnia uzależnienia od alkoholu,

c)     skierowano 6 wniosków do Sądu o zobowiązanie do poddania się leczeniu odwykowemu oraz nadzoru kuratora,

d)    kilka osób korzysta z tzw. „terapii dochodzącej” w grupach wsparcia organizowanych przy Chrześcijańskim Stowarzyszeniu „Bezpieczna Przystań” oraz przy parafii św. Marii Magdaleny „Paraklet” w Kuźni Raciborskiej,

2)     Najbliższa poradnia leczenia odwykowego (uzależnienia) znajduje się w Raciborzu,

nie stwarza ograniczeń co do udzielanych porad.

3)     Zainteresowani podjęciem leczenia nie mają żadnych ograniczeń ze strony Komisji
w tym  zakresie:

a)     nie ma limitu  osób kierowanych na leczenie,

b)    Wojewódzki Ośrodek Lecznictwa Odwykowego w Gorzycach dla mężczyzn  i kobiet oraz Szpital w Rybniku Oddział Odwykowy dla kobiet wyznaczają terminy leczenia,

c)     Ośrodek Lecznictwa Odwykowego i Terapii Uzależnień w Branicach przyjmuje pacjentów  bezpośrednio po zgłoszeniu. Leczenie  odbywa się w dwóch etapach:

       I etap: detox ,

II etap: rozpoczęcie terapii, gdzie zgłoszony zostaje przyjęty na oddział.

 

3.  Profilaktyka

1)   W związku z istniejącym i ciągle narastającym zagrożeniem problemem alkoholowym wśród dzieci i młodzieży  wynikającym w dużej mierze z:

a)      ubóstwa,

b)      pogłębiającej się dysfunkcji wychowawczej rodzin,

c)      niewystarczającej oferty w zakresie zagospodarowania czasu wolnego,

d)      niewystarczających wzorców/autorytetów realizujących zdrowy styl życia,

e)      niewystarczającej świadomości  rodziców nt. patologii dzieci i młodzieży,

koniecznym jest finansowe wsparcie działań profilaktycznych.

2)   Na terenie Gminy działa niewystarczająca liczba osób posiadających kwalifikacje terapeuty, socjoterapeuty lub psychoterapeuty, które podczas wykonywania swoich zadań zawodowych, mając bezpośredni kontakt z osobami chorymi lub zagrożonymi alkoholizmem, mogłyby na bieżąco udzielać im pomocy i  wsparcia,

3)   W celu kontynuowania terapii dla osób wychodzących z alkoholizmu podjęta zostanie próba utworzenia w Kuźni Raciborskiej Filii Poradni Uzależnień w Raciborzu,

4)   Niektóre dane dotyczące problemu uzależnień na terenie Gminy Kuźnia Raciborska, wg stanu na 30.11.2016r.:

a)   Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej udzielił pomocy 263 rodzinom na kwotę
ok. 720.000,00zł., w tym 35 rodzinom z powodu nadużywania alkoholu na kwotę      ok. 49.000,00 zł.,

     - pomoc obejmowała zasiłki celowe i zasiłki okresowe, dzieci z rodzin z problemem alkoholowym u rodziców korzystały z pomocy w postaci obiadów w szkole lub przedszkolu,

b)      przeprowadzono 91 interwencji Policji w związku z nadużywaniem alkoholu,

c)      zatrzymano 32 osóby do wytrzeźwienia, w tym 1 kobietę,

d)      zatrzymano 10 osób nietrzeźwych kierujących pojazdami silnikowymi, oraz 22 rowerzystów,

e)      zatrzymano 5 osób w tym 3 nieletnie za posiadanie czy handel narkotykami,

f) Komisja finansowała między innymi:

- realizację zadań w ogłoszonym konkursie o temacie „Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych mieszkańców Gminy Kuźnia Raciborska poprzez upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz systematyczny udział w rywalizacji sportowej i podnoszenie sprawności fizycznej”, przez kluby sportowe na terenie gminy  112.000,00 zł.,

- nieobozową akcję letnią dla dzieci pozostających w czasie wakacji w miejscu zamieszkania, we współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci, Kołem Gospodyń Wiejskich w Rudach, Radą Sołecką w Rudzie Kozielskiej, Radą Sołecką
w Jankowicach, Stowarzyszeniem Rozwoju Wsi Budziska, Miejskim Ośrodkiem Kultury Sportu i Rekreacji  30.000,00 zł.,

                  - dyżury psychologa mające na celu konsultowanie, motywowanie do leczenia, oraz    wsparcie psychologiczne dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych – 6.600,00zł.,

- organizacja ferii zimowych przez parafię w Rudach  2.400,00zł.,

- opłaty biegłych sądowych – 1.080,00zł.,

- opłaty sądowe – 240,00zł.

 

 

ROZDZIAŁ III.  ZADANIA GMINNEGO PROGRAMU ROZWIĄZYWANIA  PROBLEMÓW

                         ALKOHOLOWYCH na 2017 rok

 

1.  Działalność profilaktyczna.

1)      Realizacja programów za pośrednictwem jednostek organizacyjnych Gminy (w tym szkół i przedszkoli) oraz koalicjantów stałych takich jak: Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Policja oraz wyłonionych w drodze otwartych konkursów, na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016r. poz.1817),
w sferach działalności publicznej określonych w art. 4.1. w/w ustawy, pkt. 5, 11, 12, 13,14, 16, ze szczególnym uwzględnieniem pkt. 14 i 16.

2)      Kontrola przestrzegania zasad sprzedaży i konsumpcji napojów alkoholowych
i wyrobów tytoniowych.

3)      Propagowanie zdrowego stylu życia.

4)      Wspieranie działalności kulturalnej i sportowej prowadzonej w połączeniu z profilaktyką uzależnień.

5)      Pomoc dzieciom i młodzieży w zagospodarowaniu czasu wolnego i organizacji wypoczynku (zwłaszcza w czasie ferii zimowych i letnich).

6)      Uświadamianie rodzicom problemów dot. picia alkoholu i zażywania narkotyków przez dzieci i młodzież.

7)      Organizowanie cyklicznych spotkań właścicieli punktów sprzedaży alkoholu z Policją nt. sprzedaży nieletnim napojów alkoholowych.

8)      Pomoc finansowa placówkom oświatowym i kulturalnym w realizacji działań związanych z profilaktyką uzależnień.

9)      Finansowanie zadań realizowanych przez placówkę wsparcia dziennego.

 

2.  Bezpośrednia pomoc medyczna i terapeutyczna osobom uzależnionym

1)      Pomoc finansowa osobom związanym ze środowiskiem w zdobywaniu kwalifikacji terapeuty, socjoterapeuty, psychoterapeuty, w zamian za pracę na rzecz osób dotkniętych problemem.

2)      Monitoring środowisk dotkniętych i zagrożonych problemem alkoholowym.

3)      Mobilizowanie uzależnionych osób do poddawania się leczeniu odwykowemu, pomoc
w dotarciu do placówek.

4)      Pomoc w uzyskaniu mieszkań dla osób wychodzących z nałogu lub bezdomności, wspieranie procesów resocjalizacji i integracji społecznej.

5)      Tworzenie warunków sprzyjających prawidłowemu funkcjonowaniu klubów AA oraz grup wsparcia.

6)      Koncepcja utworzenia w Kuźni Raciborskiej Filii Poradni Uzależnień w Raciborzu,

7)      Stałe współdziałanie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w zapewnieniu niezbędnej pomocy materialnej osobom podejmującym leczenie i wychodzącym
z nałogu.

8)      Utrzymywanie stałego kontaktu i współpracy z:

- poradnią uzależnień oraz ośrodkami terapeutycznymi,

- Zakładem Lecznictwa Ambulatoryjnego „Amicus - Med”,

- Zespołem Interdyscyplinarnym,

- kuratorami sądowymi,

- Prokuraturą oraz Sądem,

- innymi instytucjami działającymi  w zakresie uzależnień,

- placówkami oświatowymi.

9)      Informowanie społeczności lokalnej o możliwościach podjęcia leczenia odwykowego
i uzyskaniu pomocy specjalistycznej w tym zakresie  (adresy, telefony, transport).

10)    Organizacja punktu konsultacyjnego dla osób z problemem alkoholowym i członków ich rodzin (z dyżurem psychologa-terapeuty).

11)    Wyposażenie lokalu na czasowy pobyt ofiar przemocy w rodzinie w niezbędny sprzęt
i urządzenia.

12)    Współpraca z Policją i Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w zakresie zwalczania przemocy w rodzinie.

13)    Współpraca z Centrum Interwencji Kryzysowej i Przeciwdziałania Uzależnieniom
w Bytomiu w zakresie bezpośredniej opieki medycznej osobom zatrzymanym przez Policję.

 

3.  Pomoc rodzinom z problemem alkoholowym.

1)      Organizowanie pomocy wychowawczej i terapeutycznej dla członków rodzin.

2)      Finansowanie kosztów pobytu dzieci z rodzin z problemem alkoholowym w placówkach realizujących programy socjoterapeutyczne.

3)      Kontrola placówek handlowych zarówno przez Policję jak i członków Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych celem wyeliminowania sprzedaży nieletnim alkoholu i wyrobów tytoniowych.

 

4.  Poprawa bazy materialnej do działań profilaktycznych i leczniczych.

1)      Zakup materiałów, urządzeń, usług i wyposażenia, niezbędnych do realizacji zadań powyższego  programu.

2)      Zakup materiałów szkoleniowych i programów do prowadzenia profilaktyki przez szkoły i organizacje pozarządowe.

 

5.  Działalność szkoleniowa.

1)      Wspólne narady członków koalicji trzeźwościowej.

2)      Dyskusje na temat: Poszukiwanie i upowszechnianie skutecznych form pomocy rodzinom z problemami alkoholowymi i narkotykowymi.

3)      Artykuły problemowe w prasie.

4)      Kolportaż wydawnictw – ulotek, plakatów, broszur itp.

5)      Instruktaż dla rodziców, nauczycieli, trenerów, wychowawców, pedagogów
i realizatorów programów profilaktycznych.

 

6.  Finansowanie programu

1)      Środki finansowe uzyskiwane z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w całości przekazywane są na realizację niniejszego programu.

2)      Kwotę przewidzianą na realizację zadań określa budżet gminy.

 

7.  Realizacja programu

Realizatorem programu jest Urząd Miejski we współpracy z jednostkami organizacyjnymi Gminy (w tym: ze szkołami i przedszkolami), instytucjami kultury, MOPS, Policją, Zakładem Lecznictwa Ambulatoryjnego „Amicus-Med”, Poradniami ds. Uzależnień, organizacjami pozarządowymi oraz partnerami wyłonionymi w drodze konkursów, ze środków GKPiRPA.

 

8. Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Na podstawie Uchwały nr XXIX/265/98 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 26.03.1998r., członkom Komisji przysługuje wynagrodzenie za każde posiedzenie
w wysokości 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:10.01.2017 10:04

Rejestr zmian dokumentu

pokaż