Protokół nr XXIX/2005

Protokół nr XXIX/2005

z sesji Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

z dnia 04.04.2005r.

 

Sesja Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej odbywała się w sali ślubów Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Słowackiego 4. Obrady rozpoczęły się o godz. 1130 a zakończyły ok. godz. 1700.

Lista obecności radnych, sołtysów i przewodniczących Zarządów Osiedla w załączeniu.

W sesji udział wzięli:

 1. Ernest Emrich – Burmistrz Miasta
 2. Rita Serafin – Zastępca Burmistrza Miasta
 3. Andrzej Migus – Sekretarz Miasta
 4. Zbigniew Wojtyło – Skarbnik Miasta
 5. Józef Maślanka – radca prawny UM
 6. Mariola Trepiszczonek – dyrektor MOKSiR
 7. Wiesława Czogała – dyrektor MZO
 8. Ireneusz Wojcieski – dyrektor MBP
 9. Zbigniew Grygier – dyrektor MOPS
 10. Witold Ciuberek – dyrektor ZGKiM
 11. Kazimierz Worobiec – prezes GPWiK
 12. Ryszard Węglarz – kierownik Posterunku Policji w Kuźni Raciborskiej
 13. Ireneusz Tokarczyk – kierownik Posterunku Policji w Rudach

W związku ze śmiercią Papieża Jana Pawła II, przed rozpoczęciem obrad Przewodniczący Rady Miejskiej w imieniu samorządowców gminy, w hołdzie zmarłemu Papieżowi złożył oświadczenie następującej treści: wobec śmierci jesteśmy bezsilni. Kiedo ona nastąpi i dotknie osób nam najbliższych, każdy chrześcijanin staje przed wielkim egzaminem z naszej wiary. W sobotę, 2 kwietnia br. o godz. 2137 zmarł Jan Paweł II – człowiek, który całe swoje życie oddał Bogu i ludziom. Karol Wojtyła, Jan Paweł II, następca św. Piotra, dzisiaj zajął miejsce po prawicy naszego Boga Ojca. A więc dalej jest wśród nas! Tyle tylko, że spogląda na nas z innego miejsca. Przez całe swoje życie – zwłaszcza papieskie, nauczał nas jak należy pojmować: wiarę, nadzieję i miłość, oraz tego, jak na co dzień należy je realizować i w nich żyć. Skoro na wstępie wspomniałem o egzaminie – to dzisiaj właśnie przychodzi nam go zdawać. Niech więc nasze życie, każdy przeżyty następny dzień będzie świadectwem tego, że zasługiwaliśmy na miano Jego ucznia. I obyśmy mogli dzisiaj powiedzieć – „Spoczywaj w pokoju, u boku naszego Boga Ojca – w spokoju o Twój lud boży”.

      Następnie głos zabrał proboszcz parafii w Kuźni Raciborskiej ks.Bernard Plucik, który w skrócie przypomniał życie Ojca świętego, jego stosunek do ludzi i nauczanie. Zacytował za Gazetą Wyborczą następujące pożegnanie: „był On dla katolików Ojcem świętym, dla wielu, innych ludzi po prostu ojcem. Dla wielu był naprawdę ojcem, naprawdę świętym. Wielu nie pamięta czasów, kiedy ktoś inny był Papieżem. Trudno sobie wyobrazić kogoś innego tam, w Watykanie. Kto może wyobrazić sobie świat bez takiego autorytetu? Jaki będzie teraz kościół rzymskokatolicki? Jaka będzie Polska? Jaki będzie świat? Bez Ciebie Ojcze – tak zwyczajny, święty”.

      Za zmarłego Jana Pawła II odmówiono modlitwę „Ojcze nasz”, „Zdrowaś Mario”  i „wieczne odpoczywanie”.

Przewodniczący Rady Miejskiej podziękował ks. proboszczowi za przybycie i uczczenie pamięci Jana Pawła II. Następnie poinformował, że zaplanowana na najbliższe dni sesja Rada Powiatu Raciborskiego została odwołana. Poprosił o wypowiedzi w kwestii dzisiejszych obrad sesji.

 

Józef Maślanka – w kraju ogłoszona jest żałoba narodowa, a decyzja o tym, czy sesja Rady Miejskiej się odbędzie, czy też zostanie przesunięta, decyduje rada. Jeżeli ma się odbyć, to jaki porządek obrad realizować. Pewne jest to, że do końca kwietnia musi odbyć się sesja absolutoryjna.

 

Manfred Wrona – zwracam się do radnych z zapytaniem czy czujecie się na siłach, aby obrady kontynuować? Proszę o wypowiedzi.

 

Julian Zieliński – uważam, że należy obrady ograniczyć do podjęcia niezbędnych uchwał.

 

Andrzej Migus - posiedzenie Sejmu ograniczono do zwołania, uczczenia pamięci papieża Jana Pawła II i postanowiono o przesunięciu obrad. Uzasadnieniem decyzji było stwierdzenie, że „nie sposób powstrzymać się od walki politycznej podczas posiedzenia”.  Ale jaka żałoba by nie była, to należy powstrzymać się od zabaw i imprez a nie od pracy. Proponuję odrzucić te punkty porządku obrad, które mogą przynieść „przepychanki”, a te, które nie budzą żadnych wątpliwości można spokojnie realizować.

 

Manfred Wrona  zwrócił się do radnych z zapytaniem kto jest za tym, aby sesja Rady Miejskiej w dniu dzisiejszym się odbyła?

12 radnych, obecnych na sali obrad jednogłośnie zadecydowało o tym, że obrady będą kontynuowane.

 

Marcelina Waśniowska – wnioskuję o wykreślenie z porządku obrad pkt 6 i 7.

Ad 1. Otwarcie obrad

W związku z decyzją radnych, Przewodniczący Rady Miejskiej Manfred Wrona powitał wszystkich zebranych i otworzył obrady XXIX sesji Rady Miejskiej.

Ad 2. Sprawdzenie kworum, stwierdzenie prawomocności

Na podstawie podpisów na liście obecności Manfred Wrona stwierdził prawomocność obrad – obrady prawomocne, w sesji w chwili otwarcia obrad udział wzięło 12 radnych.

Ad 3. Zatwierdzenie porządku obrad

Manfred Wrona po odczytaniu porządku obrad XXIX sesji Rady Miejskiej, zwrócił się do radnych o uwagi i wnioski.

Marcelina Waśniowska – podtrzymuję wniosek o wykreślenie z porządku obrad pkt 6 i 7.

 

Janusz Brzeźniak – zawiadomienia o sesji i projekty uchwał otrzymaliśmy wcześniej i każdy miał możliwość szczegółowo zapoznać się z materiałami. Uważam, że cały porządek obrad sesji powinien być realizowany, łącznie z informacjami z działalności jednostek organizacyjnych gminy.

 

Julian Zieliński – uważam, że należy wykreślić z porządku obrad następujące punkty: 5, 6, 7.

 

Tadeusz Kobylański – proponuję ograniczyć porządek obrad do spraw najpilniejszych.  Oprócz punktów, zgłoszonych przez moich poprzedników, wnioskuję o wykreślenie także punktów: 9,10,11 i 12.

 

Manfred Wrona – poddaję pod głosowanie wniosek zgłoszony przez Marcelinę Waśniowską dot. wykreślenia z porządku obrad punktu 6 i 7.

Za przyjęciem wniosku było 9 głosów, 1 głos był przeciw, 2 głosy były wstrzymujące się. Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, że wniosek został przyjęty.

(Na salę obrad przybył Wojciech Kudla - stan radnych 13)

W związku tym, że następny wniosek, zgłoszony przez radnego J.Zielińskiego w części pokrywał się z wnioskiem M.Waśniowskiej, Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie wyłączenie z porządku obrad punktu 5. Za wykreśleniem było 6 głosów, 7 głosów było przeciw. Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, że radni nie wyrazili woli wykreślenia punktu 5.

Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie część wniosku zgłoszonego przez T. Kobylańskiego o wykreślenie punktów: 9, 10, 11, 12 (pozostałe punkty tj. 5, 6, 7, stanowiące część wniosku radnego zostały już przegłosowane) Za wykreśleniem punktów: 9, 10, 11 i 12 było 5 głosów, 8 głosów było przeciw. Manfred Wrona stwierdził, że punkty te, zgodnie z wolą radnych nie zostaną wykreślone z porządku obrad sesji.

 

Manfred Wrona – wszystkie propozycje zostały przegłosowane i zadecydowano o wykreśleniu z porządku obrad punktu 6 i 7. W związku z tym zmieni się numeracja punktów porządku obrad.

Ostatecznie porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Sprawdzenie kworum, stwierdzenie prawomocności.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Zatwierdzenie protokołu nr XXVIII/2005 z sesji w dniu 28.02.2005r.
 5. Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie gminy.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:

6.1.             zmiany Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Kuźnia Raciborska

6.2.             Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Kuźnia Raciborska

6.3.             dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2005

6.4.             zmian w budżecie gminy na 205 rok

6.5.             powierzenia przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na bankową obsługę budżetu gminy Kuźnia Raciborska

6.6.             szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania

6.7.             zmiany najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu w jednostkach organizacyjnych gminy.

7.       Informacja Burmistrza Miasta z międzysesyjnej działalności

8.       Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej dot. spraw bieżących.

9.       Interpelacje i zapytania.

10.   Wnioski.

11.   Zamknięcie obrad.

Porządek obrad został zatwierdzony 10 głosami, 1 głos był przeciw i 1 wstrzymujący się

 

Ad 4. Zatwierdzenie protokołu nr XXVIII/2005 z sesji w dniu 28.02.2005r.

Protokół nr XXVIII/2005 z sesji Rady Miejskiej w dniu 28.02.2005r., w obecności 13 radnych został zatwierdzony bez odczytywania jednogłośnie.

Ad 5. Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie gminy.

Informację o stanie bezpieczeństwa na terenie działania Posterunku Policji w Rudach przedstawił kierownik Ireneusz Tokarczyk – informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Kierownik Posterunku Policji w Kuźni Raciborskiej Ryszard Węglarz przedstawił informację o stanie bezpieczeństwa na terenie działania podległego posterunku – informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Jan Stanek zapytał czy znani są sprawcy napadu na ekspedientkę sklepu w Budziskach?

 

Ryszard Węglarz –sprawcy tego napadu są nieznani, prowadzone jest postępowanie.

 

Jan Krybus – czy wakaty na posterunku zostały uzupełnione?

 

Ryszard Węglarz odpowiedział, że prawdopodobnie w kwietniu br. ilość funkcjonariuszy zostanie zwiększona.

 

Julian Zieliński w związku  tym, że w lasach można spotkać śmieci w postaci otuliny z kabli

energetycznych zapytał czy wiadomo Policji coś w tej sprawie.

 

Ryszard Węglarz – nie wpłynęło żadne zgłoszenie o kradzieży kabli energetycznych.

 

Janusz Brzeźniak – pragnę poinformować, że w dniu 17 marca o godz. 1000 odbyło się spotkanie pedagogów szkolnych, dzielnicowych i kierownictwa MOPS w Kuźni Raciborskiej z kuratorami zawodowymi i społecznymi. Próbowaliśmy wspólnie rozeznać stan zagrożenia patologiami społecznymi na terenie gminy. Okazuje się, że problem niedostosowania społecznego do życia na terenie naszej gminy istnieje, a nawet ma tendencję zwyżkową. Zwróciliśmy się z prośbą do Policji, aby rodziny patologiczne były przez funkcjonariuszy częściej monitorowane i aby za pośrednictwem kuratorów stosowano środki wychowawcze. Doszliśmy do wniosku, że w większym stopniu należałoby zagospodarować dzieciom czas wolny na sportowo. Na spotkaniu doszliśmy do wniosku, że problem tkwi w rodzinie. Uznaliśmy, że rodziców należałoby pedagogizować, być może korzystając ze wsparcia dwóch grup AA działających na terenie miasta. Duże nadzieje wiążemy z uruchomieniem nowej świetlicy terapeutycznej na Osiedlu w Kuźni Raciborskiej. Mam jednak prośbę o wyposażenie świetlicy w krzesełka i stoliki. Być może ze środków „alkoholowych” udałoby się wygospodarować trochę pieniędzy i ten sprzęt zakupić.

 

Franciszek Kozłowski poinformował, że ostatnie wydarzenia na terenie miasta zmobilizowały do zwołania posiedzenia Komisji Przestrzegania Prawa. Chcieliśmy zapoznać się z sytuacją w zakresie bezpieczeństwa i działań Policji.

 

Ingeborga Depta – jak została załatwiona sprawa zniszczonego płotu w parku w Budziskach? Czy sprawca zdarzenia pokrył szkody?

 

Ryszard Węglarz – dokładnie temat zna dzielnicowy, rozeznam, bo nie wiem czy sprawca zapłacił za wyrządzone szkody.

Wiktor Baszczok – w ostatnim okresie wzmogła się ilość włamań do placówek handlowych. Przypuszczam, że w 90% mieszkańcy znają sprawców, lecz nie chcą wskazywać ich Policji. Apeluję o współpracę z Policją i zgłaszanie wszystkich zauważonych, nietypowych zachowań i zajść.

Ad 6. Podjęcie uchwał w sprawie:

 

6.1. zmiany Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Kuźnia Raciborska

Wiesława Czogała – na początku złożę kilka wyjaśnień dot. regulaminu zatwierdzonego na ostatniej sesji Rady Miejskiej. W związku z tym, że związki zawodowe ZNP skierowały skargę na podjętą uchwałę, wraz z Ritą Serafin – Zastępcą Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska udałyśmy się do Wydziału Prawnego i Nadzoru Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach i złożyłyśmy stosowne wyjaśnienia. Nasze wyjaśnienia zostały uwzględnione. Okazało się jednak, że w podjętej uchwale prawnicy wojewody zauważyli kilka drobnych usterek, które należy uwzględnić. Związki zawodowe nie wniosły uchwał do przedłożonego projektu uchwały, a Komisja Oświaty zaopiniowała pozytywnie.

Po dyskusji i wyjaśnieniach Przewodniczący Rady Miejskiej Manfred Wrona poddał projekt uchwały pod głosowanie. Uchwała w obecności 13 radnych została podjęta jednogłośnie.

6.2. Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Kuźnia Raciborska

Wiesława Czogała – od 1 stycznia 2005r. obowiązują nowe zasady udzielania pomocy materialnej uczniom. Pomoc materialna jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia., a także wspierania edukacji uczniów zdolnych. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także, gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. Pomoc może być przyznana uczniom w dwóch formach: całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą i pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników.  Stypendium szkolne może być udzielane uczniom szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczom kolegiów także w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania. Może być udzielone także w formie świadczenia pieniężnego, jeżeli organ przyznający stypendium uzna, że udzielenie uczniom szkół ponadgimnazjalnych w formach powyższych nie jest możliwe, a słuchaczom kolegiów nie jest celowe. Stypendium szkolne może być udzielone w jednej lub kilku formach jednocześnie, przyznawane jest na okres nie dłuższy niż od września do czerwca danego roku szkolnego, natomiast w przypadku słuchaczy kolegiów na okres nie dłuższy niż od października do czerwca w danym roku szkolnym. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku. Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym są przyznawane na wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia, dyrektora szkoły lub ośrodka. Mogą być również przyznawane z urzędu. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów do 15 października. W uzasadnionych przypadkach wniosek może być złożony po upływie tych terminów. W projekcie regulaminu uwzględniliśmy trzy progi dochodowe: dochód do wysokości 50% kryterium dochodowego, powyżej 50% do 80% kryterium dochodowego i dochód powyżej 80% do 100% kryterium. W razie wystąpienia w rodzinie: bezrobocia, niepełnosprawności, ciężkiej lub długotrwałej choroby, wielodzietności, alkoholizmu, narkomanii, gdzy rodzina jest niepełna lub wystąpi zdarzenie losowe wysokość stypendium wzrasta o 40% kwoty zasiłku rodzinnego. Kwota ta może wynieść ok. 22 zł.

 

Julian Zieliński – jakie dokumenty oprócz wniosku trzeba będzie złożyć?

 

Wiesława Czogała odpowiedziała, że w przypadku, gdy rodzina będzie zarejestrowana w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, wówczas jedynym dokumentem będzie zaświadczenie z ośrodka. Natomiast w przypadku, gdy rodzina nie będzie w MOPS zarejestrowana, to konieczne będzie zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o osiągniętych dochodach w roku poprzednim i inne dokumenty, o których informować będziemy rodziców przy składaniu wniosku.

 

Franciszek Kozłowski – moim zdaniem w regulaminie brakuje kryterium mobilizującego ucznia do pracy i nauki tj. za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.

 

Wiesława Czogała – stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe może przyznać dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w ramach środków przyznanych przez organ prowadzący na ten cel w budżecie szkoły. Przyznanie stypendium szkolnego uzależnione jest wyłącznie od sytuacji materialnej ucznia oraz warunków mających wpływ na trudną sytuację materialną rodziny. Świadczenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym przyznaje burmistrz decyzją administracyjną. Stypendium szkolne wstrzymuje się lub cofa w przypadku ustania przyczyn stanowiących podstawę jego przyznania, nie przedstawienia faktur lub rachunków potwierdzających poniesione wydatki na cele edukacyjne, lub przeznaczenie pieniędzy na inne cele niż szkolne.

 

Julian Zieliński – w realiach kuźniańskich stypendium może otrzymać 80 uczniów, a co z resztą?

 

Wiesława Czogała – przepisy wprowadzające stypendium szkolne ukazały się bardzo późno, przeciwko czemu zaprotestował Związek Miast Polskich. Z tym problemem zmagają się wszystkie samorządy, bo regulamin trzeba uchwalić.

 

Janusz Brzeźniak – Komisja Oświaty bardzo szczegółowo analizowała projekt regulaminu. Mnie osobiście niepokoi fakt czy informacja o możliwości uzyskania stypendium dotrze do wszystkich rodzin. Chodzi o to, aby uruchomić kampanię informacyjną i wskazać formy, tryb i sposób udzielania stypendium i zasiłku szkolnego. Dlatego też uważam, że wnioski powinny być dostępne w szkołach oraz u sołtysów.

 

Rita Serafin -  projekt regulaminu zawiera tylko te postanowienia, które nie są określone w ustawie. Sprawą wewnętrzną urzędu jest to, w jaki sposób przebiegać będzie wydawanie i przyjmowanie wniosków, natomiast przyznanie stypendium musi być prowadzone zgodnie z procedurą kpa. Do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów rada nie może upoważnić ośrodka pomocy społecznej. Pojawiły się już głosy krytykujące obecną procedurę. Niektórzy nawet przewidują, że ustawa będzie niedługo nowelizowana  i tą sprawą będą zajmowały się zespoły oświaty. Myślę, że poprzez zmianę procedury praca zostałaby usprawniona. Jest to dość trudny temat, każda z gmin na razie rozeznaje jak to ma wyglądać.

 

Wiesława Czogała – nie wszyscy uczniowie uprawnieni do otrzymania stypendium będą mogli z pomocy tej skorzystać, ponieważ środki te są przeznaczone wyłącznie na edukację. Nie można pokrywać kosztów zajęć organizowanych w szkole w ramach obowiązującego planu nauczania, tylko za zajęcia pozalekcyjne.

 

Manfred Wrona – zapewne wszyscy zdajecie sobie państwo sprawę z tego, że podjęcie tej uchwały może mieć przez lata kolosalne skutki dla gminy. 40% otrzymamy dotacji celowej i jeżeli się zdecydujemy uchwałę podjąć, to musimy 60% dołożyć.

 

Rita Serafin – uchwalenie regulaminu jest ustawowym obowiązkiem - obligatoryjnie, natomiast przyznanie stypendium jest fakultatywne.

 

Zbigniew Wojtyło – jeżeli gmina otrzyma dotację i nie wyłoży tych 60%, wówczas część środków będzie musiała zwrócić.

 

Wiesława Czogała – może być tak, że nie wszyscy uprawnieni wystąpią o udzielenie pomocy materialnej. Jeżeli wystąpią wszyscy uprawnieni, to gmina będzie musiała dołożyć 60%.

 

Rita Serafin – na razie nie ma przepisów stanowiących o tym, że istnieje system wiązany, Nigdzie nie jest zapisane, że gmina musi zadeklarować część dopłaty, szacunki te wyszły z naszych rachunków. Są to dane szacunkowe.

 

Janusz Brzeźniak – podobnie jak w przypadku przyznawania dodatków mieszkaniowych, to wszystko będzie zależało od uczciwości osób składających wnioski.

 

Rita Serafin powiedziała, że procedura przy przyznawaniu pomocy jest inna. Pomoc uczniom przydzielana będzie nie na podstawie wywiadu środowiskowego, jak to jest w przypadku dodatków mieszkaniowych tylko na zasadzie przesłuchania stron, z zastosowaniem przepisów kpa.

 

Manfred Wrona – skąd w §3 pkt 2 takie propozycje wysokości stypendium szkolnego? Czy my je ustalamy?

 

Wiesława Czogała – jest to nasza propozycja. Wysokości te mogą być inne, jednak stypendium szkolnego zgodnie z ustawą nie może być niższe miesięcznie niż 80% kwoty zasiłku rodzinnego określonego w ustawie o świadczeniach rodzinnych.

 

Manfred Wrona - zastanawiam się nad zapisem pkt. 3 w §3. Czy na podstawie złożonego oświadczenia, że jest w rodzinie alkoholizm lub narkomania dziecko otrzyma pomoc? Jak można określić czy w rodzinie jest alkoholizm? Jak udokumentować alkoholizm i narkomanię? Czy nie będzie nadużyć? Aby zapis ten nie działał obligatoryjnie to być może byłoby dobrze zapisać „stypendium może wzrosnąć o 40%”?

 

Zbigniew Grygier powiedział, że pewnych kwestii jak np. alkoholizm i alkoholik nie rozstrzygniemy, bo są bardzo trudne do określenia. Ktoś może być alkoholikiem nie pijącym, leczącym się. Ustawa nawet wielodzietności dokładnie nie określa.

 

Rita Serafin – na różnego rodzaju szkoleniach poruszano te kwestie. Uważam, że należy tu brać pod uwagę fakt udziału w leczeniu, opiekę kuratora ze względu na alkoholizm w rodzinie, ewentualnie interwencje Policji i posiadania niebieskiej karty.

 

Wiesława Czogała powiedziała, że stypendium uczniowi, na podstawie wniosku przyznaje Burmistrz decyzją. Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym przyznawane są po zasięgnięciu opinii dyrektora szkoły.

 

Jozef Maślanka – nie może być w pkt 3 §3 zapis „stypendium może wzrosnąć o 40%”, ponieważ rada nie może swoich ustawowych uprawnień cedować na Burmistrza.

 

Manfred Wrona – w takim razie pozostawmy zapis pkt 3 w  §3 bez zmian. Proponuję w §3 ust. 2 pkt 1,2,3 po myślniku zapisać „stypendium szkolne wynosi”. Trudno mi jednak zgodzić się z propozycją pokrywania kosztów udziału w zajęciach prowadzonych przez trenerów walk wschodnich. Byłbym za tym, aby zapis pkt 2 w §4 uogólnić.  Dlaczego też mamy pokrywać koszty dostępu do internetu?.

 

Wiesława Czogała – formy udzielania stypendium szkolnego ustala gmina. Zaproponowaliśmy takie formy, ponieważ mamy obawy czy uczeń wyda przyznane stypendium.

 

Julian Zieliński – proponuję wykreślenie zapisu dot. możliwości pokrycia kosztów dostępu do Internetu, ponieważ dziecko za te pieniądze ma kupić sobie książki i potrzebne przybory szkolne.

 

Manfred Wrona – w związku z tym zapis §4 pkt 2 będzie następujący: „całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach sportowych i artystycznych, realizowanych poza szkołą.”  Natomiast pkt 4 będzie brzmiał następująco: „całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności: zakupu podręczników, dofinansowania do zakupu pomocy szkolnych lub innych związanych z pobieraniem nauki, za wyjątkiem kosztów dostępu do Internetu.”

Radni te propozycje zaakceptowali.

 

Manfred Wrona - nie rozumiem zapisu pktu 6 w §4.

 

Wiesława Czogała – jest to „furtka” zgodnie z art. 90d ust. 5 ustawy o systemie oświaty. W wyjątkowych sytuacjach stypendium szkolne może być udzielone w formie świadczenia pieniężnego. Zapis ten można wykreślić, można go też pozostawić.

 

Manfred Wrona powiedział, że jest za tym, aby pokrywać koszty za udokumentowane wydatki. Zaproponował wykreślenie tego punktu z regulaminu. Ponadto zaproponował w §5 pkt1 i §7 pkt 3 regulaminu wykreślenie wyrazu „uprawniony”. 

Propozycje te zostały przez radnych zaakceptowane.

 

Manfred Wrona – w związku z tym zapis pktu 2 w §6 nie ma sensu. Należy go wykreślić.

Radni stanowisko Przewodniczącego Rady Miejskiej poparli.

Przewodniczący Rady Miejskiej zwrócił jeszcze uwagę na oczywistą pomyłkę w zapisie pkt 3 w §9 - zamiast „ust.2” ma być „ust.1”.

Wobec braku innych uwag, Przewodniczący Rady Miejskiej poddał projekt uchwały wraz z projektem regulaminu pod głosowanie.

W obecności 13 radnych uchwała została podjęta 10 głosami, przy 3 głosach wstrzymujących się.

Po podjęciu tej uchwały radna Marcelina Waśniowska powiedziała, że projekt uchwały przedstawiony radzie był niedopracowany, dlatego też musieliśmy tak dużo czasu poświęcić wyjaśnianiu i nanoszeniu poprawek.

 

Wiesława Czogała – uważam, że projekty uchwał przygotowane były dobrze, popełniono tylko jeden błąd merytoryczny. Stwierdzenie radnej jest niesłuszne, bardzo mnie zabolało.

8.3. dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2005

Na salę obrad przybył radny Antoni Głowski - stan radnych 14.

 

Wiesława Czogała – w §2 ust.2 pkt 1 ppkt c załącznika do uchwały określającego zasady przyznawania częściowej refundacji czesnego dla dokształcających się nauczycieli i dyrektorów zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, w skład komisji decydującej o przyznaniu czesnego zamiast „pracownik Miejskiego Zespołu Oświaty” zapisać „przedstawiciel Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Sportu, Rekreacji i Pomocy Społecznej”.

 

Manfred Wrona odczytał projekt uchwały w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2005 oraz opinię NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty w Raciborzu akceptującą projekt uchwały i poddał pod głosowanie.

Uchwała w obecności 14 radnych została podjęta jednogłośnie.

           

8.4. zmian w budżecie gminy na 2005 rok

Zmiany w budżecie gminy na 2005 rok omówił Skarbnik Miasta Zbigniew Wojtyło.

W związku z tym, że uwag nie zgłoszono, Przewodniczący Rady Miejskiej Manfred Wrona odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie. Uchwała w obecności 14 radnych została podjęta jednogłośnie.

8.5. powierzenia przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na bankową obsługę budżetu gminy Kuźnia Raciborska

Ernest Emrich – bankową obsługę budżetu gminy wykonuje bank wybrany przez radę. Wyboru banku musimy dokonać do dnia 17 lipca 2005r.

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie. Uchwała w obecności 14 radnych została podjęta jednogłośnie.

8.6. szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania

Zbigniew Grygier – projekt uchwały określa szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze uwzględniając nowe przepisy ustawy o pomocy społecznej. Uchwała ta nie wprowadzi zasadniczych zmian w odpłatności. MOPS swoimi usługami obejmuje 21 osób: 4 osoby płacą 10%, 3 osoby 20%, 6 osób 30%, 1 osoba 40%, 3 osoby 50%, 1 osoba 100%. Niektórym osobom, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej usługi opiekuńcze przyznaje się bezpłatnie.

 

Antoni Głowski – w §1 pkt 3 uchwały jest zapisane, że „ decyzję o przyznaniu usług opiekuńczych podejmuje dyrektor MOPS”. Co będzie w przypadku, gdy dyrektor będzie nieobecny? Czy nie jest potrzebny zapis, że w takim wypadku decyzję wydaje osoba upoważniona?

 

Zbigniew Grygier – takiego zapisu nie trzeba wprowadzać, ponieważ kwestię tę regulują odrębne przepisy. Pani Rozalia Konieczny może wydawać decyzje w imieniu dyrektora ośrodka.

 

Antoni Głowski – co dzieje się w przypadku, gdy osoby objęte usługami opiekuńczymi nie płacą za nie?

 

Zbigniew Grygier – miesięcznie świadczymy ok. 500 godzin. Jeżeli występują zaległości z odpłatnością, to najpierw ustalane są przyczyny. Nie mamy takich przypadków, aby nam nie płacono. Myślę, że w przypadku braku opłaty za usługi opiekuńcze, nie świadczylibyśmy usług danej osobie.

 

Manfred Wrona – uważam, że w załączniku do uchwały określającym kryterium dochodowe odpłatności za usługi opiekuńcze byłoby wskazane zapisać „od – do” lub „powyżej”.

Ustalono, że odpowiedniejszym określeniem jest wyraz „powyżej”.

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał  projekt uchwały i poddał pod głosowanie.

W obecności 14 radnych uchwała została podjęta jednogłośnie.

8.7. zmiany najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu w jednostkach organizacyjnych gminy

Zbigniew Grygier – pracownicy MOPS powinni mieć podobne wynagrodzenie do obowiązującego w innych jednostkach organizacyjnych gminy. Niektórzy pracownicy ośrodka zarabiają bardzo mało i nie mieszczę się w dotychczas obowiązującej tabeli. 8 osób otrzyma nieco wyższe wynagrodzenie. Wysokość ta kształtuje się w granicach od 6,00 zł do 120,00 zł. Poprzez wprowadzenie podwyżek zwiększy się budżet na płacach o ok. 440,00 zł.

 

Julian Zieliński – czy pracownicy MOPS maja najwyższą kategorię zaszeregowania w danej grupie?

 

Zbigniew Grygier odpowiedział, że przeważnie mają najniższą stawkę w grupie. Przy zastosowaniu nowej tabeli grupy pozostaną bez zmian, zmieni się jedynie kwota zaszeregowania.

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie.

Uchwała w obecności 14 radnych została podjęta jednogłośnie.

Ad 9. Informacja Burmistrza Miasta z międzysesyjnej działalności

Informację z międzysesyjnej działalności przedstawił Burmistrz Miasta – informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad 10. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej dot. spraw bieżących

Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił radnym następujące sprawy:

1)       odczytał pismo wiceprezydenta Miasta Katowice w sprawie zaopiniowania projektu uchwały dot. likwidacji SP ZOZ Szpitala im. prof. Emila Michałowskiego przy ul. Strzeleckiej 9 w Katowicach.

Radca prawny Urzędu Miejskiego Jozef Maślanka stwierdził, że opinia ta powinna być wydana w formie uchwały. W związku z tym sporządzony został  projekt uchwały w sprawie opinii projektu uchwały Rady Miasta Katowice i poddany od głosowanie. Uchwała w obecności 14 radnych została podjęta 9 głosami, 1 głos był przeciw, 4 wstrzymujące się. Przewodniczący Rady Miejskiej Manfred Wrona stwierdził, ze uchwała została podjęta.

2)       Odczytał rezygnację Antoniego Głowskiego z funkcji wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej. Po zapoznaniu z treścią wniosku Manfred Wrona zwrócił się do radcy prawnego z zapytaniem co będzie w przypadku, gdy Rada Miejska nie odwoła wiceprzewodniczącego? Józef Maślanka odparł, że wtedy powinien dalej sprawować tę funkcję. Głos w dyskusji zabrał Sekretarz Miasta Andrzej Migus, który powiedział m.in., że A. Głowski wniosek uzasadnił niemożliwością pogodzenia funkcji wiceprzewodniczącego z wykonywaniem obowiązków zawodowych, co może okazać się niewystarczającym uzasadnieniem dla rady.

3)       Poinformował, że w związku z przeprowadzoną w 2004 r. akcją unijnej pomocy żywnościowej w ramach programu PEAD wystąpił do dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kuźni Raciborskiej o przedłożenie imiennego wykazu osób poszczególnych miejscowości korzystających z tej pomocy. Dyrektor MOPS odpowiedział, że z uwagi na szczególną ochronę dóbr osobistych osób korzystających z pomocy udostępnienie danych jest niewskazane. Podjęcie decyzji o ujawnieniu listy uwarunkował wydaniem pozytywnej opinią radcy prawnego, o którą wystąpił. Zbigniew Grygier odparł, że opinii tej jeszcze nie posiada.

4)       Poinformował, że odbyło się spotkanie poświęcone polityce oświatowej na terenie gminy. Środowisko nauczycielskie zobowiązało się opracować wstępny projekt. Po przedłożeniu opracowania zostanie zorganizowane spotkanie w szerszym gronie w celu przeanalizowania projektu.

5)       Zaapelował do radnych o składanie oświadczeń majątkowych, oraz do Komisji Rewizyjnej, aby przystąpiła do analizy wykonania budżetu za 2004 rok. Sesja absolutoryjna odbędzie się prawdopodobnie 27 kwietnia.

6)       Burmistrz Miasta Ernest Emrich powiedział, że konsultacje w sprawie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego utknęły, zwrócił się z prośbą o analizę zmian.

Ad 11. Interpelacje i zapytania

 

Ad 12. Wnioski

 

Wiktor Baszczok – w związku z pogłoskami o likwidacji Urzędu Pocztowego w Rudach proszę o rozeznanie czy dyrekcja Poczty Polskiej nosi się z takim zamiarem. Informację w tej sprawie proszę przekazać na następnej sesji Rady Miejskiej.

 

Julian Zieliński – w dziale kultura fizyczna i sport jest kwota 20.000 zł. Jak i kiedy ta kwota zostanie rozdzielona? Czy będzie konkurs? Moja uwaga jest taka, aby te pieniądze podzielić pomiędzy dwa kluby tj. „Maxpol” i „Buk” na modernizację boiska zgodnie z wymogami licencji określonej przez PZPN.

 

Andrzej Migus – jest pewien problem. Tak się złożyło, że tylko boisko w Kuźni Raciborskiej nie stanowi własności gminy, pozostałe należą do gminy. Gdybyśmy ogłosili konkurs, to nie możemy pieniędzy przeznaczyć na remonty i wyposażenie tylko na działalność bieżącą. Propozycja jest taka, aby pieniądze zabezpieczone w budżecie przeznaczyć na przejęcie w formie darowizny od klubu i uzbrojenie boiska sportowego w Kuźni Raciborskiej. Zarząd klubu stwierdził, że nie widzi innej formy uratowania boiska przed postępującą degradacją. Gdy wpłynie wniosek zarządu klubu o przejęcie boiska sportowego, wówczas zostanie przygotowana stosowna uchwała.

 

Antoni Głowski poprosił Burmistrza Miasta o odpowiedź na interpelację z ostatniej sesji dot. przebiegu akcji „zima”.

 

Ernest Emrich – akcja ta nie jest jeszcze zakończona, przekazałem sprawę W. Ciuberkowi

 

Ingeborga Depta – jak wygląda sprawa związana z przydzieleniem samochodu strażackiego dla OSP w Budziskach?

Ernest Emrich – dyrekcja FO „Rafamet” potwierdziła, że w przypadku rozwiązania lub likwidacji jednostki w zakładzie , podtrzymuje propozycję przekazania samochodu dla gminy, ze  wskazaniem dla Budzisk.

 

Janusz Brzeźniak – wiem, że prezes ogródków działkowych zwrócił się w imieniu działkowiczów do Burmistrza Miasta o przejęcie działek. Czy gmina byłaby skłonna ogródki działkowe przejąć?

 

Andrzej Migus – dwa lata temu byłem na zebraniu z działkowiczami i już wtedy była dyskusja na ten temat. Zastanawialiśmy się nad formą zorganizowania się działkowiczów. Uważam, że nie jest możliwe, aby gmina każdemu działkowiczowi oddzielnie grunt dzierżawiła, bo wtedy trzeba byłoby zatrudnić jednego pracownika, który zajmowałby się tylko tą sprawą. Myślę, że najlepszą formą byłoby utworzenie stowarzyszenia.

 

Marcin Rak – Burmistrz poinformował, że będą dwa lokale mieszkalne do zbycia w drodze przetargu w Kuźni Raciborskiej, o jakie lokale chodzi?

 

Ernest Emrich – zgodnie z wnioskiem komisji, aby wyznaczyć w Kuźni Raciborskiej dwa lokale mieszkalne do zbycia w drodze przetargu, wyznaczyliśmy jedno mieszkanie przy ul. Arki Bożka. Drugiego na razie nie wskazano. 

Andrzej Migus – informacyjnie podam, że w piątek po południu dotarł do Urzędu Miejskiego faks od wojewody katowickiego w sprawie możliwości używania, obok urzędowych nazw miejscowości i obiektów fizjograficznych oraz nazw ulic ustalonych w języku polskim, nazw dodatkowych w języku mniejszości. (Sekretarz odczytał treść pisma).

Obecni na sali radni i sołtysi wypowiedzieli się w tej sprawie.

Ze względu na krótki termin wyznaczony przez wojewodę na odpowiedź w tej sprawie – 6.IV.br. – i brak możliwości przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami ustalono, że udzieli się odpowiedzi, iż gmina jest zainteresowana propozycją, jednak konkretną informację możemy przekazać w terminie późniejszym.

Następnie dyskusja toczyła się na temat zorganizowania dnia wolnego od nauki i pracy w dniu pogrzebu papieża Jana Pawla II.

 

Manfred Wrona – nie zrozumiały był dla mnie brak reakcji jednostek OSP na wiadomość o śmierci papieża. Okazało się, że w sobotę syren strażackich nikt nie włączył. Rozmawiałem w niedzielę telefonicznie z Edwardem Morcińcem, który na moje pytanie w tej sprawie odpowiedział „ja nic nie wiem”. Nie dopuszczam myśli, aby w piątek straże nie zareagowały.

Romana Serafin – ponieważ zbliża się okres wypoczynku letniego dzieci i dla nas organizatorów pojawiają się problemy związane z pozyskaniem środków na ten cel, zwracam się do członków TPD o wpłacanie składek członkowskich.

 

Franciszek Kozłowski poinformował, że strażacy z Kuźni Raciborskiej uprzątnęli teren przy amfiteatrze koło pomnika. Zapytał się czy zebrane śmieci może ktoś wywieźć.

 

Manfred Wrona – pytanie jest zbędne, to musi być wywiezione.

 

Witold Ciuberek – nikt tej sprawy do ZGKiM nie zgłaszał.

Ad 13. Zamknięcie obrad

Porządek obrad XXIX sesji Rady Miejskiej został wyczerpany, Przewodniczący Manfred Wrona apelując o udział w imprezie w dniu 16 kwietnia w Rudach, podziękował za udział w sesji i zamknął obrady.

                                                                                                  

                                                                                                   Przewodniczący Rady Miejskiej

 

                                                                                                              Manfred Wrona

 

 

 

Protokół sporządziła Elżbieta Podolec           

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół nr XXIX/2005
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:29.04.2005 13:11

Rejestr zmian dokumentu

pokaż