Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Turzu na k.m.4

Kuźnia Raciborska 27.11.2015r.

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości: położonych w Turzu na k.m.4 oznaczonych działkami:

  1. Dz. nr 647 o powierzchni 0,0680 ha użytek Ł-V, zapisana w KW GL1R/00042511/8.

Dla terenu na którym położona jest nieruchomość miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego utracił ważność.

Nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań.

Cena wywoławcza: 3 500,- zł brutto.

Wadium stanowiące 10% ceny wywoławczej wynosi: 350,- zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 30.12.2015r.o godz. 9.00 w Urzędzie Miejskim w Kuźni Raciborskiej ul. Słowackiego 4 pok.  Nr 3.

 

  1. Dz. nr 666 o powierzchni 0,0830 ha użytek R-IVa, zapisana w KW GL1R/00043515/3.

Dla terenu na którym położona jest nieruchomość miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego utracił ważność.

Nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań.

Cena wywoławcza: 4 500,- zł brutto.

Wadium stanowiące 10% ceny wywoławczej wynosi: 450,- zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 30.12.2015r.o godz. 9.30 w Urzędzie Miejskim w Kuźni Raciborskiej ul. Słowackiego 4 pok.  Nr 3.

 

Uczestnikami przetargu mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych lub osoby prawne, należycie reprezentowane, które wpłacą wadium  najpóźniej do dnia 22.12.2015r.

      W przypadku małżonków do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność obydwojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

Przed otwarciem przetargu uczestnicy przetargu zobowiązani są okazać komisji przetargowej: dowód wniesienia wadium, dowód osobisty; dla firm dodatkowo aktualny wpis do ewidencji działalności lub aktualny (wydany w okresie 3 m-cy przed przetargiem) odpis z KRS i zgodę organów statutowych na nabycie nieruchomości.

Wadium wnosić należy w pieniądzu w kasie Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej lub na konto Gminy Kuźnia Raciborska:

ING Bank Śląski S.A. o/Rybnik ul.Wieniawskiego 3 Nr 52105013441000002293737405.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia, zaś w razie uchylenia się od zawarcia umowy, wadium ulega przepadkowi. Pozostałym uczestnikom wadium będzie zwrócone w terminie 3 dni od daty zamknięcia przetargu.

      Uczestnik przetargu, który przetarg wygrał zobowiązany jest do wpłaty kwoty osiągniętej w przetargu (do której zarachowane zostanie wadium) przed zawarciem aktu notarialnego pod rygorem przepadku wadium i odstąpienia od umowy.

Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska może z uzasadnionej przyczyny odwołać przetarg.

Dodatkowych informacji o nieruchomości stanowiących przedmiot przetargu oraz na temat regulaminu przetargu można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w pok. nr 15  lub pod numerem tel.032 4191454.

 

BURMISTRZ

(-) Paweł Macha

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Turzu na k.m.4
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:30.11.2015 12:03

Rejestr zmian dokumentu

pokaż