w sprawie zmiany w statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kuźni Raciborskiej

Uchwała nr XXXIII/281/2005

Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

z dnia 07.07.2005r.

 

w sprawie zmiany w statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Kuźni Raciborskiej

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „h”, art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia

8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r., z póź. zm.)

Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej

uchwala:

§ 1

Zmiany w Statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kuźni Raciborskiej (uchwała Nr XVII/141/2000 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 28.04.2000 roku, uchwała Nr XX/175/2004 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 27.05.2004 roku, Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego Nr 55, poz.1742 z 2004r.) polegającej na dodaniu w § 2 rozdziału 4 pkt 9 w brzmieniu  „Przyznawanie i wypłacanie zaliczki alimentacyjnej”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kuźnia Raciborska.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

(-) MANFRED WRONA

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie zmiany w statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kuźni Raciborskiej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:11.07.2005 12:48

Rejestr zmian dokumentu

pokaż